Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering inzake de sociale zekerheid van Poolse onderdanen die in Nederland en in Frankrijk werkzaam zijn geweest
(authentiek: fr)
MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 17 Août 1960.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
L'Accord Complémentaire à la Convention Générale entre la France et les Pays-Bas du 7 Janvier 1950 a étendu aux travailleurs salariés, ou assimilés aux salariés, de nationalité polonaise, qui sont ou qui ont été occupés alternativement ou successivement en France ou aux Pays-Bas, les dispositions de la Convention Générale franco-néerlandaise sur la Sécurité Sociale de même date.
Compte tenu de l'article 2 de cet Accord Complémentaire qui précise que „les conditions de résidence auxquelles les dispositions de la Convention précitée subordonnent l'octroi de certains avantages ne visent que la résidence en territoire français ou néerlandais”, les dispositions de la Convention Générale franco-néerlandaise sur la Sécurité Sociale n'étaient pas jusqu'ici applicables aux Polonais résidant en Pologne.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Français est prêt, pour sa part, à faire bénéficier les ressortissants polonais résidant en Pologne, qui sont ou qui ont été occupés alternativement ou successivement en France ou aux Pays-Bas, de la Convention Générale franco-néerlandaise sur la Sécurité Sociale.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement Néerlandais est disposé, de son côté, à accorder les mêmes facilités aux ressortissants polonais résidant en Pologne.
Au cas où la réponse du Gouvernement Néerlandais serait affirmative, j'ai l'honneur de vous proposer que le présent échange de lettres soit considéré comme constituant un accord de nos deux Gouvernements à cet égard.
Cet Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.
Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma haute considération.
(s.) COUVE DE MURVILLE
Jonkheer B. E. Quarles van Ufford
Chargé d'Affaires a.i. des Pays-Bas
Ambassade des Pays-Bas
à Paris.
AMBASSADE
DES PAYS-BAS
Paris, le 17 Août 1960
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:
[Red: (Zoals in nr. I)]
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Néerlandais donne son assentiment à la communication qui précède, et que, pour sa part, il est prêt à accorder les mêmes facilités aux ressortissants polonais résidant en Pologne.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Le Chargé d'Affaires a.i. des Pays-Bas
(s.) B. E. QUARLES VAN UFFORD
Son Excellence
Monsieur M. Couve de Murville
Ministre des Affaires Etrangères
Paris
(vertaling: nl)
MINISTERIE
VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Parijs, 17 augustus 1960.
Mijnheer de Zaakgelastigde,
Het Aanvullend Akkoord met betrekking tot het Algemeen Verdrag tussen Frankrijk en Nederland van 7 januari 1950 heeft de bepalingen van het Frans-Nederlandse Algemene Verdrag inzake de sociale zekerheid van dezelfde datum uitgebreid tot de loonarbeiders en de met dezen gelijkgestelden van Poolse nationaliteit, die beurtelings of achtereenvolgens in Frankrijk of in Nederland werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn.
In verband met artikel 2 van dat Akkoord, dat bepaalt: „Voor zover de bepalingen van het in artikel 1 bedoelde Verdrag het genot van zekere voordelen afhankelijk stellen van voorwaarden betreffende de woonplaats, hebben deze slechts betrekking op de woonplaats binnen het gebied van Frankrijk of van Nederland.”, waren de bepalingen van het Frans-Nederlandse Algemene Verdrag inzake de sociale zekerheid tot op heden niet van toepassing op de in Polen verblijvende Polen.
Ik heb de eer U te doen weten, dat de Franse Regering harerzijds bereid is de in Polen verblijvende Poolse onderdanen die beurtelings of achtereenvolgens in Frankrijk of in Nederland werkzaam zijn of werkzaam geweest zijn, de voordelen toe te kennen van het Frans-Nederlandse Algemene Verdrag inzake de sociale zekerheid.
Ik zou het op prijs stellen indien U mij wel zou willen doen weten of de Nederlandse Regering harerzijds genegen is dezelfde faciliteiten aan de in Polen verblijvende Poolse onderdanen te verlenen.
Voor het geval dat het antwoord van de Nederlandse Regering bevestigend zou zijn, heb ik de eer U voor te stellen, dat deze briefwisseling wordt geacht een overeenkomst terzake tussen onze beide Regeringen in te houden.
Deze overeenkomst zal overeenkomstig de in elk der beide landen van kracht zijnde grondwettelijke bepalingen worden goedgekeurd.
Zij zal in werking treden de eerste dag van de maand welke volgt op de wisseling der kennisgevingen waarin over en weer wordt vastgesteld, dat aan die bepalingen is voldaan.
Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) COUVE DE MURVILLE
Jonkheer B. E. Quarles van Ufford
Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden
Ambassade der Nederlanden
te Parijs.
AMBASSADE
DER NEDERLANDEN
Parijs, 17 augustus 1960
Mijnheer de Minister,
Bij brief d.d. heden heeft Uwe Excellentie mij het volgende willen mededelen:
[Red: (Zoals in nr. I)]
Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, dat de Nederlandse Regering haar goedkeuring hecht aan vorengaande mededeling en dat zij harerzijds genegen is dezelfde faciliteiten aan de in Polen verblijvende Poolse onderdanen te verlenen.
Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
De Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden
(w.g.) B. E. QUARLES VAN UFFORD
Zijner Excellentie
de Heer M. Couve de Murville
Minister van Buitenlandse Zaken
Parijs
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht