Notawisseling tussen de Nederlandse en de Noorse Regering houdende een overeenkomst betreffende de uitgifte van effecten aan het andere land, die volgens de wetgeving van beide landen, als Duits vijandelijk vermogen worden beschouwd
(authentiek: en)
AMBASSADE DES PAYS-BAS
No. 2325
Oslo June 30th 1958.
Excellency,
Referring to the correspondence and the talks which have taken place between representatives of our Governments, I have the honour to propose that in accordance with the Resolutions of the Inter-Allied Reparation Agency of March 12, 1948 and December 8, 1949 either country will release to the other country securities which have been issued in the latter country and which are considered to be German enemy property according to the laws of both countries.
The securities, as well as the income and the proceeds of sale or redemption received thereon, which will be released by the Netherlands Government and which have been enumerated in list A attached hereto 1) , will be delivered to the Norwegian Embassy at The Hague.
The securities which will be released by the Norwegian Government and which have been enumerated in list B attached hereto 2) , will be delivered to the Netherlands Embassy at Oslo.
If the foregoing proposal is acceptable to the Norwegian Government I have the honour to propose that this letter and your reply in the affirmative be deemed to constitute and be evidence of a formal agreement between our two Governments, and that this agreement shall enter into force on the date on which each Government shall receive from the other Government a Note in which it is stated, that the constitutional requirements for the entry into force of such agreement have been fulfilled.
Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
(sd.) C.A.v..d. KLAAUW
His Excellency
M. Halvard Lange
Minister of Foreign Affairs of
the Kingdom of Norway
MINIST&RE ROYAL DES AFFAIRES fiTRANGÈRES
Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your letter of to-day, reading as follows:
[Red: (Zoals in nr. I)]
The Norwegian Government agrees to the arrangements proposed in your letter and agrees that our two letters shall be deemed to constitute and be evidence of a formal agreement between our two Governments. The Norwegian Government also agrees to the proposal of the Netherlands Government that the agreement shall enter into force on the date on which each Government shall receive from the other Government a Note in which it is stated, that the constitutional requirements for the entry into force of such agreement have been fulfilled.
Oslo, 30th June 1958.
(sd.) HALVARD LANGE
Monsieur C. A. van der Klaauw,
Charge d'affaires of the Netherlands
etc, etc.
Description of securities Number Nom. value Total nom. value of securities to be released in kind Proceeds of collected coupons Proceeds on blocked N. Kr. account Proceeds in guilders of  
Redemption collected coupons sale collected coupons
      N. Kr. £ $ fl. fl. N.Kr. N.Kr. fl. fl.
3% Norway 1888 3 £ 100.-.-   100.-.-     292,-     1.851,- 586,-
4% Norway 1937/63 2 $ 1.000,-     2.000,-   980,-        
3% Norway 1938 13 N.Kr.1.000,-           13.923,- 3.039,-    
5% Oslo 1930 36 N.Kr.1.000,- 6.000,-         29.972,-      
id. coupon sheets 9           1.344,-        
4i % Oslo 1935 3 N.Kr.1.000,-                  
4% Oslo 1937 11 N.Kr.1.000,-           10.980,- 1.343,-    
4% Oslo 1938 6 N.Kr.1.000,- 6.000,-         2.900,-      
4i % Oslo 1938 4 N.Kr.1.000,-           4.000,- 785,-    
3i % Oslo 1942 1 N.Kr.1.000,-           967,-      
5i % Fredrikstad 1920 18 N.Kr.1.000,- 18.000,-                
4i % Norges Kommunalbank 6 N.Kr. 500,-           3.000,- 59,-    
4% Norsk Hydro Elektrisk 12 fl. 1,000,-       2.000,- 560,-     10.083,- 4.200,-
  Total   30.000,- 100.-.- 2.000,- 2.000,- 3.176,- 65.742,- 5.226,- 11.934,- 4.786,-

12 augustus 1957.
(vertaling: nl)
AMBASSADE DER NEDERLANDEN
Nr. 2325
Oslo, 30 juni 1958.
Excellentie,
Onder verwijzing naar de correspondentie en de besprekingen welke hebben plaats gehad tussen vertegenwoordigers van onze beide Regeringen, heb ik de eer voor te stellen, dat, in overeenstemming met de Besluiten van de Inter-geallieerde Organisatie voor Herstelbetalingen van 12 maart 1948 en 8 december 1949, elk der beide landen aan het andere land effecten zal vrijgeven, die in laatstgenoemd land zijn uitgegeven en die volgens de wetgeving van beide landen als Duits vijandelijk vermogen worden beschouwd.
De effecten, alsmede de daarop ontvangen couponopbrengsten en de opbrengst van verkoop of aflossing, die door de Nederlandse Regering zullen worden vrijgegeven en die zijn opgesomd in de hieraan gehechte lijst A 3) , zullen worden afgegeven aan de Noorse Ambassade te 's-Gravenhage.
De effecten die door de Noorse Regering zullen worden vrijgegeven en die zijn opgesomd in de hieraan gehechte lijst B 4) , zullen worden afgegeven aan de Nederlandse Ambassade te Oslo.
Indien het voorgaande voorstel voor de Noorse Regering aanvaardbaar is, heb ik de eer voor te stellen, dat deze brief en Uw bevestigend antwoord beschouwd zullen worden een formele overeenkomst tussen onze beide Regeringen te vormen en daarvan het bewijs te zijn en dat deze overeenkomst in werking treedt op de datum waarop elk van beide Regeringen van de andere Regering een nota zal hebben ontvangen, waarin wordt verklaard, dat aan de grondwettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van een dergelijke overeenkomst is voldaan.
Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.
(w.g.) C. A. v. d. KLAAUW
Zijner Excellentie
De Heer Halvard Lange
Minister van Buitenlandse Zaken van
het Koninkrijk Noorwegen
KONINKLIJK MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Mijnheer,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, welke als volgt luidt:
[Red: (Zoals in nr. I)]
De Noorse Regering stemt met de in Uw brief voorgestelde regeling in en gaat er tevens mede akkoord, dat onze beide brieven zullen worden beschouwd een formele overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen en daarvan het bewijs te zijn. De Noorse Regering stemt tevens in met het voorstel van de Nederlandse Regering, dat de overeenkomst in werking zal treden op de datum waarop elk van beide Regeringen van de andere Regering een nota zal hebben ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat aan de grondwettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van een dergelijke overeenkomst is voldaan.
Oslo, 30 juni 1958.
(w.g.) HALVARD LANGE
De heer C. A. van der Klaauw,
Nederlands Zaakgelastigde, enz., enz.
Beschrijving van de effecten Aantal Nominale waarde Totale nominale waarde van in natura vrij te geven effecten Opbr. van verzilverde coupons Opbrengst op geblokkeerde N. Kr.-rekening Opbrengst in guldens van
Aflossing verzilverde coupons verkoop verzilverde coupons
      N. Kr. £ $ Fl. Fl. N.Kr. N.Kr. Fl. Fl.
3% Noorwegen 1888 3 £ 100.-.-   100.-.-     292,-     1.851,- 586,-
4% Noorwegen 1937/63 2 $ 1.000,-     2.000,-   980,-        
3% Noorwegen 1938 13 N.Kr.1.000,-           13.923,- 3.039,-    
5% Oslo 1930 36 N.Kr.1.000,- 6.000,-         29.972,-      
id. couponbladen 9           1.344,-        
4i % Oslo 1935 3 N.Kr.1.000,-                  
4% Oslo 1937 11 N.Kr.1.000,-           10.980,- 1.343,-    
4% Oslo 1938 6 N.Kr.1.000,- 6.000,-         2.900,-      
A\ % Oslo 19§8 4 N.Kr.1.000,-           4.000,- 785,-    
3i% Oslo 1942 1 N.Kr.1.000,-           967 ,-      
5% Fredrikstad 1920 18 N.Kr.1.000,- 18.000,-                
4^% Norges Kommunalbank 6 N. Kr. 500,-           3.000,- 59,-    
4% Norsk Hydro Elektrisk 12 Fl. 1.000,-       2.000,- 560,-     10=083,- 4,200,-
  Totaal   30.000,- 100.-.- 2.000,- 2.000,- 3.176,- 65.742,- 5.226,- 11.934,- 4.786,-

12 augustus 1957.
Omschrijving van de effecten Aantal Nom. waarde Totale nom. waarde
Lever Bros & Unilever N.V. 3 Fl. 1.000,- Fl. 3.000,-
N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Philips Gloeilampenfabr. 2 „ 750,- „ 1.500,-
N.V. Royal Dutch Petroleum Co. 4 „ 1.000,- „ 4.000,-
N.V. Rubber Cultuur Maatschappij, Amsterdam 3 „ 1.000,- „ 3.000,-

12 augustus 1957., 1)####
[Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.] 2)####
[Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.] 3)####
[Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.] 4)####
[Red: De laatste 10 woorden, welke in de originele nota's abusievelijk waren vervallen, zijn met wederzijds goedvinden d.d. 24 februari 1959 alsnog toegevoegd.]
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II.
LIST A. List of securities issued in Norway and seized in the Netherlands as German Property
LIST B. List of securities issued in the Netherlands and seized in Norway as German Property
Nr. I
Nr. II
LIJST A. Lijst van in Noorwegen uitgegeven en in Nederland als Duits vermogen in beslag genomen effecten
LIJST B. Lijst van in Nederland uitgegeven en in Noorwegen als Duits vermogen in beslag genomen effecten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht