Notawisseling tussen de Nederlandse en de Thailandse Regering houdende een overeenkomst inzake de afschaffing visa voor diplomatieke en dienstpaspoorten
(authentiek: en)
Bangkok, December 9, 1957.
Monsieur le Ministre,
I have the honour to inform Your Excellency that Her Majesty's Government are prepared on a reciprocal basis to waive the requirements for Netherlands visas on diplomatic and service passports issued by the Thai authorities under the following terms:
1. The Government of Thailand shall exempt Netherlands subjects holding valid Netherlands diplomatic or service passports issued in the Netherlands territory in Europe from the obligation to obtain a visa for the purpose of entering Thailand, leaving Thailand or passing through Thailand.
2. The Government of the Netherlands shall exempt Thai subjects holding valid Thai diplomatic or service passports from the obligation to obtain a visa for the purpose of entering the Netherlands (territory in Europe), leaving the Netherlands or passing through the Netherlands.
3. The agreement shall come into force on the day of receipt by the Thai Government of a Note in which the Netherlands Government informs the Thai Government that the approval constitutionally required in the Netherlands has been obtained.
4. Either Party may temporarily suspend the present agreement for reasons of public order; the suspension shall immediately be notified to the other party through the diplomatic channel. Either Party may denounce the present agreement at six months' notice.
I have the honour, accordingly, to propose that this Note together with Your Note, indicating Your Government's approval, shall constitute an agreement between our two Governments on this matter.
I avail myself of this opportunity, Monsieur le Ministre, to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.
(sd.) ZEEMAN
Netherlands Ambassador
His Excellency
Nai Visutr Arthayukti,
Acting Minister of Foreign Affairs,
Saranrom Palace,
Bangkok.
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Saranrom Palace,
9th December, B.E. 2500.
Monsieur l'Ambassadeur,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of to-day's date which reads as follows:
[Red: (Zoals in nr. I)]
In reply I have the honour to state that the above proposal meets with His Thai Majesty's Government's approval and they further agree that the present Note and Your Excellency's Note under reply constitute an agreement between our two Governments on this matter.
I avail myself of this opportunity, Monsieur l'Ambassadeur, to express to Your Excellency the assurance of my highest consideration.
(sd.) VISUTR ARTHAYUKTI
Acting Minister of Foreign Affairs
His Excellency
Dr. J. H. Zeeman,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of the Netherlands.
(vertaling: nl)
Bangkok, 9 december 1957.
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat Harer Majesteits Regering bereid is op basis van wederkerigheid het vereiste van Nederlandse visa op diplomatieke en dienstpaspoorten, welke zijn afgegeven door de Thailandse autoriteiten, onder de volgende voorwaarden af te schaffen:
1. De Regering van Thailand ontheft Nederlandse onderdanen, die houder zijn van geldige Nederlandse diplomatieke of dienstpaspoorten, welke zijn afgegeven op het Nederlandse grondgebied in Europa, van de verplichting een visum te verkrijgen om Thailand binnen te komen, te verlaten of door te reizen.
2. De Regering van Nederland ontheft Thailandse onderdanen, die houder zijn van geldige Thailandse diplomatieke of dienstpaspoorten, van de verplichting een visum te verkrijgen om Nederland (grondgebied in Europa) binnen te komen, te verlaten of door te reizen.
3. De overeenkomst zal in werking treden op de dag van ontvangst door de Thailandse Regering van een nota, waarin de Nederlandse Regering aan de Thailandse Regering mededeelt, dat de in Nederland grondwettelijk vereiste goedkeuring is verkregen.
4. Elk van beide Partijen kan deze overeenkomst tijdelijk om redenen van openbare orde schorsen; de schorsing wordt onmiddellijk langs diplomatieke weg aan de wederpartij bericht. Elk van beide Partijen kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
Ik heb de eer in verband met het bovenstaande voor te stellen, dat deze nota tezamen met Uw nota, welke de goedkeuring van Uw Regering weergeeft, een overeenkomst tussen onze beide Regeringen in deze aangelegenheid zullen vormen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, Mijnheer de Minister, Uwer Excellentie opnieuw de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te geven.
(w.g.) ZEEMAN
Nederlands Ambassadeur
Zijner Excellentie
Nai Visutr Arthayukti,
Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
Saranrom Paleis,
Bangkok.
MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN
Saranrom Paleis,
9 december 2500 (Boeddhistische jaartelling).
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellentie's nota d.d. heden, welke als volgt luidt:
[Red: (Zoals in nr. I)]
In antwoord heb ik de eer mede te delen, dat bovenstaand voorstel de instemming heeft van Zijner Thailandse Majesteits Regering, welke er voorts mee instemt, dat deze nota en de hiermee beantwoorde nota van Uwe Excellentie een overeenkomst tussen onze beide Regeringen in deze aangelegenheid zullen vormen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, Mijnheer de Ambassadeur, Uwer Excellentie de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting tot uitdrukking te brengen.
(w.g.) VISUTR ARTHAYUKTI
Minister van Buitenlandse Zaken a.i.
Zijner Excellentie
Dr. J. H. Zeeman,
Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur der Nederlanden.
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht