Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering inzake de uitwisseling van gegevens betreffende geestelijk gestoorden
(authentiek: nl)
BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DEN HAAG RK 505-83
1 Anlage
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten folgendes mitzuteilen. Um die gegenseitige Benachrichtigung in den Fällen sicherzustellen, in denen Staatsangehörige des einen Staates, die an geistigen Störungen leiden, in eine Heilanstalt des anderen Staates aufgenommen werden, von dort entlassen werden oder dort sterben, unterbreitet die Regierung der Bundesrepublik Deutschland der Regierung des Königreichs der Niederlande den Vorschlag, diese Materie durch eine Vereinbarung zu regeln, die folgenden Wortlaut haben soll:
1. In allen Fällen, in denen Staatsangehörige des einen Staates – im folgenden Heimatstaat genannt – die sich vorübergehend oder dauernd auf dem Gebiet des anderen Staates - im folgenden Aufenthaltsstaat genannt – aufhalten und die an geistigen Störungen leiden, in eine Heilanstalt des Aufenthaltsstaates eingewiesen werden, von dort entlassen werden oder dort sterben, wird die Leitung der Heilanstalt die zuständige Auslandsvertretung des Heimatstaates hiervon benachrichtigen.
2. Für die Benachrichtigung ist im Falle der Einweisung in eine Heilanstalt ein Formblatt nach dem beigefügten Muster zu verwenden. Im Falle der Entlassung oder des Todes erfolgt die Benachrichtigung formlos.
3. Die Benachrichtigung erfolgt in der Regel in der Sprache des Aufenthaltsstaates, doch soll die Verwendung der Sprache des Heimatstaates nicht ausgeschlossen sein.
4. Diese Vereinbarung tritt am Tage nach Eingang der niederländischen Antwortnote in Kraft und gilt für die Dauer eines Jahres. Sie wird stillschweigend auf unbestimmte Zeit verlängert, falls nicht eine der beiden Regierungen spätestens zwei Monate vor Ablauf dieses Jahres der anderen Regierung eine gegenteilige Mitteilung zukommen lässt.
5. Nach Ablauf des ersten Jahres kann diese Vereinbarung jederzeit schriftlich gekündigt werden; sie tritt zwei Monate nach ihrer Kündigung ausser Kraft.
6. Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung des Königreichs der Niederlande innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Vereinbarung eine gegenteilige Erklärung abgibt.
7. Diese Vereinbarung gilt in Ansehung des Königreichs der Niederlande nur für dessen europäischen Teil.
Falls sich die Regierung des Königreichs der Niederlande mit dem Vorschlag der Regierung der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklärt, so würden diese Verbalnote und die niederländische Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Niederlande bilden.
Die Botschaft benutzt auch diesen Anlass, dem Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten den Ausdruck ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.
Den Haag, den 13. Juli 1961
An das Ministerium der
Auswärtigen Angelegenheiten
Den Haag
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN DIRECTIE VERDRAGEN DVE/VB-102666
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt zijn complimenten aan de Ambassade der Bondsrepubliek Duitsland aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van Haar nota nr. RK 505-83 van 13 juli j.l., waarvan de tekst in Nederlandse vertaling als volgt luidt:
„De Ambassade der Bondsrepubliek Duitsland heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende mede te delen: Teneinde de uitwisseling van gegevens te verzekeren in gevallen waarin onderdanen van de ene staat die geestelijk gestoord zijn in een verpleeginrichting van de andere staat worden opgenomen, of daaruit worden ontslagen, dan wel daar overlijden, stelt de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor, deze materie te regelen door middel van een Overeenkomst, die als volgt luidt:
1. In alle gevallen waarin onderdanen van de ene staat - hierna te noemen „land van herkomst”- die zich tijdelijk of duurzaam op het grondgebied van de andere staat - hierna te noemen „land van verblijf” - bevinden en geestelijk gestoord zijn, in een verpleeginrichting van het land van verblijf worden opgenomen, daaruit worden ontslagen, of daar overlijden, zal de leiding van de verpleeginrichting de bevoegde buitenlandse vertegenwoordiging van het land van herkomst daarvan mededeling doen.
2. Voor deze mededeling wordt in geval van opneming in een verpleeginrichting een formulier gebruikt overeenkomstig bijgevoegd model. Mededeling van ontslag of overlijden is aan geen vorm gebonden.
3. De mededeling geschiedt als regel in de taal van het land van verblijf, doch het gebruik van de taal van het land van herkomst wordt niet uitgesloten.
4. Deze Overeenkomst treedt op de dag na ontvangst van de Nederlandse antwoordnota in werking en blijft gedurende een jaar van kracht. Zij wordt stilzwijgend voor onbeperkte tijd verlengd, tenzij één van beide Regeringen uiterlijk twee maanden voor afloop van dat jaar de andere Regering mededeling doet van het tegendeel.
5. Na afloop van het eerste jaar kan deze Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd; zij treedt twee maanden na opzegging buiten werking.
6. Deze Overeenkomst geldt tevens voor het Land Berlijn, indien de Regering der Bondsrepubliek Duitsland niet binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de Overeenkomst de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden mededeling doet van het tegendeel.
7. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft geldt deze Overeenkomst alleen voor het grondgebied in Europa.
Indien de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden met het voorstel van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland instemt, vormen deze nota en de Nederlandse antwoordnota een overeenkomst tussen de Regering der Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.”
Het Ministerie heeft de eer de Ambassade mede te delen, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden instemt met het hierboven weergegeven voorstel van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland. Mitsdien beschouwt het Ministerie de aangehaalde nota van de Ambassade en het onderhavige antwoord als een overeenkomst tussen de beide Regeringen.
's-Gravenhage, 18 juli 1961
Aan de Ambassade van de
Bondsrepubliek Duitsland
's-Gravenhage
Inhoudsopgave
Nr. I
Anlage Inhalt der Benachrichtigung über die Anstaltsaufnahme
Nr. II
Bijlage Formulier voor mededeling van opneming in een verpleeginrichting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht