Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg houdende een overeenkomst inzake het kosteloos verstrekken van afschriften van akten van de Burgerlijke Stand
(authentiek: fr)
LÉGATION DES PAYS-BAS No. 3448
Luxembourg, le 6 novembre 1953.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est disposé à conclure avec le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg la convention suivante:
I
1. Le Gouvernement néerlandais, pour les sujets luxembourgeois nés, reconnus, légitimés, mariés, divorcés ou décédés aux Pays-Bas, et le Gouvernement luxembourgeois pour les sujets néerlandais, nés, reconnus, légitimés, mariés, divorcés ou décédés au Grand-Duché de Luxembourg, s'engagent à délivrer, sans frais, à l'autre partie contractante des expéditions littérales des actes de l'état civil dressés sur leurs territoires respectifs, ainsi que des expéditions littérales de tous autres actes, jugements et déclarations relatifs à l'acquisition, la conservation, le recouvrement ou la répudiation de la nationalité, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif.
2. Les Gouvernements néerlandais et luxembourgeois s'engagent aussi à délivrer, sans frais, pour le même objet des expéditions des actes de l'état civil concernant des personnes autres que leurs nationaux respectifs.
3. Le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement luxembourgeois se délivreront gratuitement les expéditions d'actes de l'état civil demandées pour leurs ressortissants indigents respectifs.
4. La demande sera faite aux autorités locales de chaque pays par les représentants diplomatiques, par les consuls ou par les administrations communales de l'autre pays; cette demande spécifiera sommairement le motif „intérêt administratif” ou „indigence du requérant”.
5. Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjugera en rien de la question de la nationalité de l'intéressé au regard des deux Gouvernements.
Cet accord entrera en vigueur à une date qui sera convenue ultérieurement par un échange de notes diplomatiques. Ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa dénonciation notifiée par l'une des Parties contractantes à l'autre.
Si le Gouvernement luxembourgeois accepte les dispositions qui précèdent, j'ai l'honneur de proposer, que la présente note et la réponse de Votre Excellence soient considérées comme formant une convention entre nos deux Gouvernements.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération.
(s.) H. A. HOOFT.
Son Excellence
Monsieur Joseph Bech,
Ministre d'Etat honoraire
Ministre des Affaires Etrangères,
Luxembourg.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Luxembourg, le 6 novembre 1953.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la note - no. 3448 - en date de ce jour, par laquelle Votre Excellence a bien voulu m'informer que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est disposé à conclure avec le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg la convention suivante:
[Red: (Zoals in I)]
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement grand-ducal accepte les dispositions qui précèdent et qu'il considère la note de Votre Excellence et la présente réponse comme formant une Convention entre nos deux Gouvernements.
Je saisis volontiers cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.
(s.) BECH.
Son Excellence
Monsieur H. A. Hooft,
Ministre des Pays-Bas,
Luxembourg.
II
(vertaling: nl)
GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN No. 3448
Luxemburg, 6 November 1953.
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bereid is met de Regering van het Groothertogdom Luxemburg de volgende overeenkomst te sluiten:
I
1. De Nederlandse Regering, voor in Nederland geboren, erkende, gewettigde, gehuwde, gescheiden of overleden Luxemburgse onderdanen, en de Luxemburgse Regering voor in het Groothertogdom Luxemburg geboren, erkende, gewettigde, gehuwde, gescheiden of overleden Nederlandse onderdanen, verplichten zich om aan de andere overeenkomstsluitende Partij kosteloos eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand te verstrekken, op het grondgebied van één van beide staten opgemaakt, benevens eensluidende afschriften van alle andere akten, uitspraken en verklaringen met betrekking tot het verkrijgen, het behouden, het opnieuw verkrijgen en het afstand doen van de nationaliteit, wanneer de aanvraag voor administratieve doeleinden geschiedt.
2. De Nederlandse en de Luxemburgse Regering verplichten zich eveneens om kosteloos tot hetzelfde doel afschriften van akten van de burgerlijke stand te verstrekken betreffende personen, die een andere nationaliteit dan de Nederlandse of Luxemburgse bezitten.
3. De Nederlandse en de Luxemburgse Regering verstrekken elkaar kosteloos afschriften van akten van de burgerlijke stand, aangevraagd ten behoeve van hun onvermogende onderdanen.
4. De aanvraag wordt aan de plaatselijke instanties in elk land gericht door de diplomatieke vertegenwoordigers, door de consuls of door de gemeentebesturen van het andere land; op deze aanvraag moet in het kort de reden van de aanvraag worden vermeld, bijvoorbeeld „administratieve doeleinden” of „onvermogen van aanvrager”.
5. Het feit dat een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is afgegeven prejudicieert in genen dele, wat de beide Regeringen betreft, op de vraag omtrent de nationaliteit van de betrokkene.
Deze overeenkomst treedt in werking op een datum welke nader zal worden vastgesteld bij een notawisseling. Zij houdt op van kracht te zijn na verloop van zes maanden na kennisgeving van opzegging door een van beide overeenkomstsluitende Partijen.
Indien de Luxemburgse Regering bovenstaande bepalingen aanvaardt, heb ik de eer voor te stellen dat deze nota en het antwoord van Uwe Excellentie zullen worden beschouwd een overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen.
Ik grijp de gelegenheid aan, Mijnheer de Minister, om Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering te geven van mijn zeer bijzondere hoogachting.
(w.g.) H. A. HOOFT.
Zijner Excellentie
de Heer Joseph Bech,
Honorair Minister van Staat,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Luxemburg.
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Luxemburg, 6 November 1953.
Mijnheer de Gezant,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van de nota no. 3448 d.d. heden, waarin Uwe Excellentie mij heeft medegedeeld, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bereid is met de Regering van het Groothertogdom Luxemburg de volgende overeenkomst te sluiten:
[Red: (Zoals in I)]
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de Regering van het Groothertogdom bovenstaande bepalingen aanvaardt en dat zij de nota van Uwe Excellentie en dit antwoord beschouwt een overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen.
Ik grijp gaarne de gelegenheid aan, Mijnheer de Gezant, om Uwer Excellentie de verzekering te geven van mijn bijzondere hoogachting.
(w.g.) BECH.
Zijner Excellentie
de Heer H.A. Hooft,
Gezant van Nederland,
Luxemburg.
II
Inhoudsopgave
I
II
I
II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht