Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk België houdende een overeenkomst inzake het kosteloos verstrekken van afschriften van akten van de Burgerlijke Stand
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN BELGIË AMBASSADE DE BELGIQUE
's-Gravenhage, 29 April 1953.
Mijne Heren Ministers,
Ik heb de eer Uwer Excellenties mede te delen, dat de Regering van het Koninkrijk België bereid is met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden een overeenkomst te sluiten van de volgende inhoud.
I
1. De Belgische Regering, voor in België geboren, erkende, gewettigde, gehuwde, gescheiden of overleden Nederlandse onderdanen, en de Nederlandse Regering, voor in Nederland geboren, erkende, gewettigde, gehuwde, gescheiden of overleden Belgische onderdanen, verplichten zich om aan de andere overeenkomstsluitende Partij kosteloos eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand te verstrekken, op het grondgebied van één van beide staten opgemaakt, wanneer de aanvraag voor administratieve doeleinden geschiedt.
2. De Nederlandse en de Belgische Regering verplichten zich eveneens om kosteloos tot hetzelfde doel afschriften van akten van de burgerlijke stand te verstrekken, betreffende vreemdelingen die een andere nationaliteit dan de Nederlandse of Belgische bezitten.
3. De Nederlandse en de Belgische Regering verstrekken elkaar kosteloos afschriften van akten van de burgerlijke stand aangevraagd ten behoeve van hun onvermogende onderdanen.
4. De aanvrage wordt aan de plaatstelijke instanties in elk land gericht door de diplomatieke vertegenwoordigers, door de consuls of door de gemeentebesturen van het andere land; op deze aanvraag moet in het kort de reden van de aanvraag worden vermeld, bijvoorbeeld „administratieve doeleinden” of „onvermogen van Belgische (of Nederlandse) aanvrager”.
5. Het feit dat een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is afgegeven prejudicieert in genen dele, wat de beide Regeringen betreft, op de vraag omtrent de nationaliteit van de betrokkene.
Indien de Nederlandse Regering bereid is, bovenstaande bepalingen te aanvaarden, heb ik de eer voor te stellen, dat deze nota en Uwer Excellenties daartoe strekkend antwoord, beschouwd zullen worden een Overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen, welke Overeenkomst onmiddellijk in werking zal treden. Zij houdt op van kracht te zijn na verloop van zes maanden na kennisgeving van opzegging door een van beide overeenkomstsluitende Partijen.
Ik grijp deze gelegenheid aan om Uwer Excellenties de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting te geven.
(w.g.) E. GRAEFFE
Hunner Excellenties
Mr J. W. Beyen,
Minister van Buitenlandse Zaken en
Mr J. M. A. H. Luns,
Minister zonder Portefeuille.
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN No. 56328
's-Gravenhage, 29 April 1953.
Mijnheer de Ambassadeur,
Wij hebben de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellentie's nota dd. heden, waarin U ons mededeelt, dat de Regering van het Koninkrijk België bereid is met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden een Overeenkomst te sluiten van de volgende inhoud.
II
1. De Belgische Regering, voor in België geboren, erkende, gewettigde, gehuwde, gescheiden of overleden Nederlandse onderdanen, en de Nederlandse Regering, voor in Nederland geboren, erkende, gewettigde, gehuwde, gescheiden of overleden Belgische onderdanen, verplichten zich om aan de andere overeenkomstsluitende Partij kosteloos eensluidende afschriften van akten van de burgerlijke stand te verstrekken, op het grondgebied van één van beide staten opgemaakt, wanneer de aanvraag voor administratieve doeleinden geschiedt.
2. De Nederlandse en de Belgische Regering verplichten zich eveneens om kosteloos tot hetzelfde doel afschriften van akten van de burgerlijke stand te verstrekken, betreffende vreemdelingen die een andere nationaliteit dan de Nederlandse of Belgische bezitten.
3. De Nederlandse en de Belgische Regering verstrekken elkaar kosteloos afschriften van akten van de burgerlijke stand aangevraagd ten behoeve van hun onvermogende onderdanen.
4. De aanvrage wordt aan de plaatstelijke instanties in elk land gericht door de diplomatieke vertegenwoordigers, door de consuls of door de gemeentebesturen van het andere land; op deze aanvraag moet in het kort de reden van de aanvraag worden vermeld, bijvoorbeeld „administratieve doeleinden” of „onvermogen van Belgische (of Nederlandse) aanvrager”.
5. Het feit dat een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is afgegeven prejudicieert in genen dele, wat de beide Regeringen betreft, op de vraag omtrent de nationaliteit van de betrokkene.
Wij hebben de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Regering bereid is, bovenstaande bepalingen te aanvaarden en dat zij Uw nota en dit antwoord zal beschouwen een Overeenkomst te vormen tussen de beide Regeringen, welke Overeenkomst onmiddellijk in werking zal treden. Zij houdt op van kracht te zijn na verloop van zes maanden na kennisgeving van opzegging door een van beide overeenkomstsluitende Partijen.
Wij grijpen deze gelegenheid aan om Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering onzer zeer bijzondere hoogachting te geven.
(w.g.) J. LUNS
Minister zonder Portefeuille.
(w.g.) J. W. BEYEN
Minister van Buitenlandse Zaken.
Zijner Excellentie
de Heer E. Graeffe,
Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur van het Koninkrijk België.
Inhoudsopgave
I
II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht