Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitbreiding van het Europees Verdrag betreffende uitlevering tot de Nederlandse Antillen en Aruba
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
10 december 2001
Nr.: PA/BLN-349/2001
Excellentie,
Ik heb de eer U namens de regering van het Koninkrijk der Nederlanden de volgende overeenkomst voor te stellen inzake de uitbreiding van de toepasselijkheid van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 tot de Nederlandse Antillen en Aruba:
1. De toepasselijkheid van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 wordt overeenkomstig artikel 27, vierde lid, van het Verdrag uitgebreid tot de Nederlandse Antillen en Aruba.
2. De verklaringen en voorbehouden, die in de relatie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland voor het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk gelden, gelden ook in de relatie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland voor de Nederlandse Antillen en Aruba.
3. Deze overeenkomst wordt in de Nederlandse en Duitse taal gesloten, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
Indien de regering van de Bondsrepubliek Duitsland zich akkoord verklaart met de onder de nummers 1 tot en met 3 gedane voorstellen, zullen deze brief en de antwoordbrief van Uwe Excellentie, die de instemming van Uw regering tot uitdrukking brengt, een overeenkomst tussen onze beide regeringen vormen, die op de eerste dag van de derde maand na de datum van ontvangst van Uw antwoordbrief in werking treedt.
Gelieve, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.
De Ambassadeur van het Koninkrijk der
Nederlanden te Berlijn
(w.g.) N. VAN DAM
Zijner Excellentie
De Minister van Buitenlandse Zaken
van de Bondsrepubliek Duitsland
te Berlijn
DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Berlijn, 22 januari 2002
Ref.nr.: 506-531.41 NLD
Excellentie,
Ik heb de eer u de ontvangst van uw brief nr. PA/BLN-349/2001, van 10 december 2001 te bevestigen, waarin u namens uw regering de afsluiting van een overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland voorstelt inzake de uitbreiding van de toepasselijkheid van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 tot de Nederlandse Antillen en Aruba. Uw brief luidt als volgt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Het is mij een eer u mee te delen dat mijn regering met de in uw brief vervatte voorstellen akkoord gaat. Uw brief en deze anwoordbrief vormen dientengevolge tussen onze beide regeringen een overeenkomst, die in werking treedt op de eerste dag van de derde maand na de datum vanontvangst van deze brief en waarvan de Duitse en de Nederlandse tekst gelijkelijk authentiek zijn.
De Staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken
(w.g.) GUNTHER PLEUGER
Aan Zijne Excellentie
Dr. Nikolaos van Dam
Ambassadeur van het
Koninkrijk der Nederlanden
Berlijn
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht