Let op. Deze wet is vervallen op 21 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 20 april 2006.

Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming

Uitgebreide informatie
Besluit van 21 juni 1996, houdende vaststelling van het Organisatiebesluit voor de raad voor de kinderbescherming (Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 7 februari 1996, nr. 538869/96/6;
Gelet op artikel 238, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 15 maart 1996, nr. W03.96.0057);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 14 juni 1996, nr. 550405/96/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Er is één raad voor de kinderbescherming. Deze is gevestigd te Utrecht.
2.
De raad staat onder leiding van een algemeen directeur die bijgestaan wordt door vijf ressortsdirecteuren die elk de leiding hebben over de in hun ressort werkzame eenheden. Deze ressorten komen overeen met die van een hof.
3.
De raad heeft in ieder arrondissement een of meer werkeenheden die ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken en bevoegdheden voor de raad optreden.
4.
De raad neemt bij uitvoering van zijn taken de aanwijzingen van Onze Minister van Justitie in acht. Hij verstrekt Onze Minister van Justitie gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen.
1.
Onze Minister van Justitie benoemt en ontslaat de directeur, de vijf ressortsdirecteuren en het overige personeel verbonden aan de raad. Aangelegenheden in verband staande met het functioneren, de benoeming en het ontslag van het overige personeel worden behandeld door de directeur.
2.
De directeur wordt, waar nodig, vervangen door een ressortsdirecteur, daartoe als plaatsvervanger aangewezen.
Artikel 3
Het Organisatiebesluit raden voor de kinderbescherming 1982 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de wet houdende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met reorganisatie van de raden voor de kinderbescherming in werking treedt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 juni 1996
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de achtentwintigste juni 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 2b
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken