Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Organisatiebesluit volkshuisvesting

Uitgebreide informatie
Besluit van 4 juli 1990, houdende herziening van het Organisatiebesluit volkshuisvesting
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juli 1989, nr. MJZ17789032, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 75, tweede lid, 77, 81 en 84 van de Woningwet ( Stb. 1964, 222);
Gehoord de Raad voor de Volkshuisvesting (advies van 8 mei 1989, nr. 159);
De Raad van State gehoord (advies van 19 maart 1990, no. W08.89 0397);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 juni 1990, nr. MJZ29690045, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
b. inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal van de volkshuisvesting, bedoeld in artikel 79 van de Woningwet;
c. inspecteur: een inspecteur van de volkshuisvesting als bedoeld in artikel 79 van de Woningwet.
1.
De inspecteur-generaal kan de inspecteurs aanwijzingen en opdrachten geven met betrekking tot de uitvoering van hun taak en de inrichting van de dienst.
2.
De inspecteur-generaal verstrekt de inspecteurs de nodige gegevens en voorlichting en treedt zo nodig met hen in overleg omtrent de uitvoering van hun taak.
1.
Het uitbrengen van schriftelijke adviezen en het verstrekken van schriftelijke inlichtingen aan Onze Minister geschiedt door of door tussenkomst van de inspecteur-generaal.
2.
Bij de voorbereiding van adviezen of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, betrekt de inspecteur-generaal de inspecteur wiens ambtsgebied het betreft.
1.
De inspecteurs verstrekken de inspecteur-generaal op verzoek dan wel uit eigen beweging alle voor deze van belang zijnde gegevens.
2.
De inspecteurs brengen op verzoek van de inspecteur-generaal periodiek of incidenteel, schriftelijk of mondeling verslag uit omtrent bij dat verzoek aan te geven aangelegenheden betreffende de volkshuisvesting binnen hun ambtsgebied.
1.
De inspecteur-generaal wordt in de uitoefening van zijn taak bijgestaan door één of meer inspecteurs in algemene dienst en, voor zover nodig, door toegevoegde ambtenaren.
2.
Onze Minister wijst één of meer inspecteurs in algemene dienst aan als plaatsvervangend inspecteur-generaal en bepaalt wie bij ontstentenis van de inspecteur-generaal optreedt als waarnemend inspecteur-generaal.
1.
De inspecteurs worden in de uitoefening van hun taak bijgestaan door toegevoegde ambtenaren.
2.
Onze Minister wijst, op de voordracht van de inspecteur-generaal, ten minste één van de in het eerste lid bedoelde ambtenaren aan als adjunct-inspecteur.
3.
Een inspecteur wordt bij afwezigheid, belet of ontstentenis vervangen door een andere inspecteur of door een adjunct-inspecteur.
4.
De inspecteur-generaal regelt de in het derde lid bedoelde vervanging door een schriftelijke aanwijzing.
Artikel 25
Indien de inspecteur-generaal of een inspecteur in algemene dienst een onderzoek als bedoeld in artikel 78, onderdeel a , van de Woningwet instelt, wordt hierbij de inspecteur betrokken binnen wiens ambtsgebied dit onderzoek plaatsvindt.
Artikel 27
Het Organisatiebesluit volkshuisvesting van 16 juli 1965 ( Stb. 329) wordt ingetrokken
Artikel 28
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1990.
Artikel 29
Dit besluit kan worden aangehaald als "Organisatiebesluit volkshuisvesting".
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 4 juli 1990
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de negentiende juli 1990
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De Raad voor de Volkshuisvesting
+ Hoofdstuk 3. Het Staatstoezicht op de volkshuisvesting
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht