Let op. Deze wet is vervallen op 20 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 19 oktober 2007.

Overdrachtsbelasting, vrijstelling; verkrijging door rechtspersonen werkzaam in het belang van de monumentenzorg

Uitgebreide informatie
Overdrachtsbelasting, vrijstelling; verkrijging door rechtspersonen werkzaam in het belang van de monumentenzorg
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van het besluit van 17 december 1975, nr. 07/500924 en het besluit van 3 november 1999, nr. VB99/2152. Het besluit bevat een goedkeuring voor een situatie in geval van een verkrijging door een rechtspersoon werkzaam in het belang van de monumentenzorg. Met dit besluit wordt geen beleidswijziging beoogd. De genoemde besluiten worden ingetrokken.
1. Gebruikte begrippen en afkortingen
WBR: Wet op belastingen van rechtsverkeer
AWR: Algemene wet inzake rijksbelastingen
2. Verkrijging monument vóór inschrijving in de registers
In artikel 15, eerste lid, onderdeel p, van de WBR is een vrijstelling van overdrachtsbelasting opgenomen voor verkrijgingen van monumenten door rechtspersonen werkzaam in het belang van de monumentenzorg. De vrijstelling geldt als het monument op het moment van de verkrijging is ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten (de registers). De vrijstelling geldt niet voor de verkrijging van een onroerende zaak die nog niet is ingeschreven in de registers. Soms wordt al voor inschrijving in de registers een onroerende zaak verkregen met het oog op het behoud, bijvoorbeeld in verband met een dringende restauratie. Ik acht het ongewenst dat in dergelijke gevallen geen vrijstelling wordt verleend.
2.1. Goedkeuring
Ik keur met toepassing van artikel 63 van de AWR goed dat de vrijstelling ook geldt, indien:
de verkrijger een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel p, van de WBR, en
de onroerende zaak, die nog niet is ingeschreven in de registers, wordt verkregen met het oog op het behoud van die onroerende zaak.
De vrijstelling vervalt, indien:
de onroerende zaak niet binnen drie jaren na de verkrijging is ingeschreven in de registers,
er niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 6, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer ,
voor zover, op grond van de verschuldigdheid van de niet geheven belasting een beroep wordt gedaan op artikel 9, vierde lid , en artikel 13 van de WBR .
3. Beoordeling van rechtspersonen
De bevoegdheid tot het aanwijzen van rechtspersonen welke hoofdzakelijk de instandhouding van monumenten ten doel hebben en tot het intrekken van zodanige aanwijzingen heb ik gemandateerd aan de Belastingdienst/Oost Brabant/kantoor ’s-Hertogenbosch. Dit mandaat geldt ook voor de beoordeling van de vereisten genoemd in de artikelen 3 en 6 van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer .
4. Ingetrokken regelingen
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
17 december 1975, nr. 07/500924
3 november 1999, nr. VB99/2152
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 mei 2006
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Verkrijging monument vóór inschrijving in de registers
2.1. Goedkeuring
3. Beoordeling van rechtspersonen
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht