Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2002. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2002.

Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 februari 2002, houdende regels met betrekking tot de overdracht van het toezicht op de financiële bijsluiter aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 januari 2002, no. FM 2002-019 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag;
Gelet op artikel 26 van de Wet op het consumentenkrediet, artikel 29, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, artikel 85a, vierde lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 25, eerste en vierde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en artikel 51, eerste en vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;
De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 2002, no. W06.02.0033/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 februari 2002, FM 2002–292M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
b. Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.
1.
De taken en bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van artikel 85a van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 25 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en artikel 51 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 worden overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten, voor zover deze taken en bevoegdheden betrekking hebben op het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Besluit financiële bijsluiter bepaalde.
2.
De taken en bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van artikel 85a van de Wet toezicht kredietwezen 1992 worden overgedragen aan De Nederlandsche Bank N.V., voor zover deze taken en bevoegdheden geen betrekking hebben op het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Besluit financiële bijsluiter bepaalde.
3.
De taken en bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van artikel 25 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en artikel 51 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 worden overgedragen aan de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer, voor zover deze taken en bevoegdheden geen betrekking hebben op het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Besluit financiële bijsluiter bepaalde.
Artikel 3
Over door de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer krachtens de ingevolge artikel 2 overgedragen taken en bevoegdheden te stellen regels wordt vooraf overleg gevoerd met Onze Minister.
Artikel 4
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot aan het publiek te verstrekken informatie door verzekeraars.
Artikel 5
[Wijzigt het Besluit kredietaanbiedingen.]
Artikel 6
[Wijzigt het Overdrachtsbesluit Wet toezicht beleggingsinstellingen.]
Artikel 7
Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Regeling informatieverstrekking WTN en de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998 op artikel 4 van dit besluit.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 februari 2002
De Minister van Financiën,
Uitgegeven zevende maart 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht