Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv

Uitgebreide informatie
Besluit van 23 augustus 2002, houdende regels met betrekking tot de overdracht van het toezicht op informatieverstrekking aan de consument uit hoofde van de Wet op het consumentenkrediet, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan de Autoriteit Financiële Markten (Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 juni 2002, no. FM 2002-815 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag;
Gelet op artikel 26 van de Wet op het consumentenkrediet, de artikelen 14, derde lid, 85a, vierde lid, 85b, vijfde lid, 90b, vierde lid en 90c, vierde lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 25, vierde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekerings-bedrijf en artikel 51, vierde lid, van de Wet toezicht verzekerings-bedrijf ;1993;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 2002, No. W06.02 0282/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 22 augustus 2002, no. FM2002-1020M;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
b. Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.
Artikel 2
De taken en bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 14 , 85a, 85b, 90b en 90c van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 25 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en artikel 51 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, worden overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten.
Artikel 3
Over door de Autoriteit Financiële Markten krachtens de ingevolge artikel 2 overgedragen taken en bevoegdheden te stellen regels wordt vooraf overleg gevoerd met Onze Minister.
Artikel 4
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot aan het publiek te verstrekken informatie door verzekeraars.
Artikel 5
Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Regeling informatieverstrekking WTN en de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998 op artikel 4 van dit besluit.
Artikel 6
Het Overdrachtsbesluit toezicht financiële bijsluiter wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2002.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 23 augustus 2002
De Minister van Financiën,
Uitgegeven negenentwintigste augustus 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht