Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie
(authentiek: nl)
- de Regering van het Koninkrijk België;
- de Regering van het Koninkrijk Denemarken;
- de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland;
- de Regering van de Republiek Finland;
- de Regering van de Franse Republiek;
- de Regering van de Italiaanse Republiek;
- de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden;
- de Regering van het Koninkrijk Noorwegen;
- de Regering van het Koninkrijk Spanje;
- de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;
- de Regering van het Koninkrijk Zweden;
- de Regering van de Zwitserse Bondsstaat,
hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen,
met dien verstande dat de Regeringen van het Koninkrijk Denemarken, van de Republiek Finland, van het Koninkrijk Noorwegen en van het Koninkrijk Zweden gezamenlijk optreden als één Overeenkomstsluitende Partij,
en met dien verstande dat de Regeringen van het Koninkrijk België en van het Koninkrijk der Nederlanden gezamenlijk optreden als één Overeenkomstsluitende Partij;
Verlangend de plaats van Europa in de wereld op het gebied van onderzoek verder te consolideren en de wetenschappelijke samenwerking te intensiveren tussen de verschillende disciplines en over de landsgrenzen heen;
Erkennend dat synchrotronstraling in de toekomst van grote betekenis zal zijn op verschillende gebieden en voor industriële toepassingen;
Hopend dat andere Europese landen zullen meewerken aan de activiteiten die zij voornemens zijn gezamenlijk te ondernemen in het kader van deze Overeenkomst;
Voortbouwend op de vruchtbare samenwerking tussen Europese wetenschappers in het kader van de European Science Foundation en op het voorbereidend werk dat is uitgevoerd onder haar auspiciën en ter uitvoering van het „Memorandum of Understanding” (principe-overeenkomst) ondertekend te Brussel op 10 december 1985 en gelet op het Protocol van 22 december 1987;
Hebbende besloten de bouw en de exploitatie te bevorderen van een Europese installatie voor synchrotronstraling waarin een zeer krachtige röntgen-stralenbron is ondergebracht bestemd om te worden gebruikt door hun wetenschappers;
zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Oprichting van de installatie
De bouw en exploitatie van de Europese Synchrotronstralingsinstallatie worden toevertrouwd aan een Burgerlijke Vennootschap, hierna te noemen „de Vennootschap” naar Frans recht, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de Overeenkomst en de daaraan gehechte Statuten. De Vennootschap verricht uitsluitend activiteiten van vredelievende aard. De toetredende leden van de Vennootschap, hierna te noemen „de Leden”, zijn rechtspersonen, en wel de geëigende instellingen die met dat doel aangewezen worden door elke Overeenkomstsluitende Partij.
Artikel 2. Benaming en maatschappelijke zetel
De Vennootschap draagt de benaming „Europese Synchrotronstralingsinstallatie” (European Synchrotron Radiation Facility), in het kort ESRF, en de maatschappelijke zetel is gevestigd te Grenoble.
1.
De organen van de Vennootschap zijn de Raad en de Directeur-generaal.
2.
Vertegenwoordigers bij de Raad worden benoemd en van hun mandaat ontheven overeenkomstig een procedure die zal worden vastgelegd door elke betrokken Overeenkomstsluitende Partij. Deze procedure moet waarborgen dat de Raad kan optreden als de algemene vergadering van de Leden van de Vennootschap. Elke Overeenkomstsluitende Partij doet het nodige om het Secretariaat van de Raad schriftelijk in kennis te stellen van elke benoeming of ontheffing van mandaat.
3.
Een eminent wetenschapper wordt door de Raad benoemd tot Directeur-generaal van de Vennootschap.
1.
Met inachtneming van de vereisten inzake openbare orde en veiligheid, verbindt elke Overeenkomstsluitende Partij er zich toe op haar rechtsgebied het verkeer en verblijf te vergemakkelijken van onderdanen uit de landen van de Overeenkomstsluitende Partijen, die zijn tewerkgesteld of gedetacheerd bij de Vennootschap of die voor hun onderzoek gebruik maken van de installaties van de Vennootschap.
2.
Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt er zich toe op haar rechtsgebied de aflevering te vergemakkelijken van documenten nodig voor de tijdelijke invoer van wetenschappelijke uitrusting en monsters voor onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de installaties van de Vennootschap.
1.
Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt er zich toe de Leden voor wie ze verantwoordelijk is een jaarlijkse toelage beschikbaar te stellen die hun bijdrage in de uitgaven van de Vennootschap dekt.
2.
De bouwkosten, zoals bepaald in punt 3 hieronder, betreffen een installatie met dertig bundellijnen waarvan de specifieke kenmerken worden uiteengezet in Bijlage 2. De bouwperiode is in twee fases verdeeld. Tijdens de eerste fase bouwt en stelt de Vennootschap de synchrotronstralingsbron en minstens zeven bundellijnen in werking. Tijdens de tweede fase exploiteert de Vennootschap de bron en stelt geleidelijk de overige bundellijnen in werking. De eerste fase mag normaal niet meer dan zes en een halfjaar in beslag nemen, te rekenen vanaf de begindatum van de bouwwerken. Ze zal eindigen op de datum vastgelegd door de Raad, overeenkomstig de specificaties die zijn uiteengezet in Bijlage 2, of op de datum waarop de maximum-uitgaven zijn bereikt waarvan sprake is in punt 4(a) hieronder naargelang welke datum het eerst voorkomt. De tweede fase moet normaal nog eens vier en een halfjaar duren, te rekenen vanaf het einde van de eerste fase.
3.
De „bouwkosten” vormen de som van
a. alle uitgaven tijdens de eerste fase
b. dat gedeelte van de uitgaven tijdens de tweede fase die verschuldigd zijn ingevolge de voltooiing van de inwerkingstelling van de bron, de bouw van de overige bundellijnen en de hiermee samenhangende aanpassing van de bron.
4.
De bouwkosten mogen, gerekend tegen de op 1 januari 1987 geldende prijzen, niet meer bedragen dan:
a. 2,2 miljard Franse franken tijdens de eerste fase
b. 400 miljoen Franse franken tijdens de tweede fase.
5.
In bijlage 3 is een tabel opgenomen met de begrote jaarlijkse uitgaven.
6.
De Raad evalueert tenminste eenmaal per jaar de reële en geplande bouwkosten. Indien op onverschillig welk ogenblik de Raad meent dat de bron en de bundellijnen mogelijkerwijs niet naar behoren zullen zijn voltooid, rekening houdend met de maximumuitgaven gedefinieerd in punt 4 en de specifieke kenmerken uiteengezet in Bijlage 2, moet de Raad, op advies van de Directeur-generaal, kostenbeperkende maatregelen nemen om zeker te zijn dat aldus deze maximumuitgaven niet worden overschreden.
7.
In uitzonderlijke omstandigheden mag de Raad eenparig een wijziging goedkeuren van de bouwkosten.
1.
De Franse Overeenkomstsluitende Partij stelt het terrein in Grenoble, zoals aangegeven op de plattegrond opgenomen in bijlage 4, volledig kosteloos en bouwrijp ter beschikking van de Vennootschap.
2.
De Leden dragen bij in de bouwkosten, exclusief BTW, in de volgende verhoudingen:
- 33% voor Leden van de Franse Republiek (inclusief een terreinpremie van 10%);
- 23% voor Leden van de Bondsrepubliek Duitsland;
- 14% voor Leden van de Italiaanse Republiek;
- 12% voor Leden van het Verenigd Koninkrijk;
- 6% in totaal voor Leden van het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden;
- 4% voor Leden van het Koninkrijk Spanje;
- 4% in totaal voor Leden van het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, het Koninkrijk Noorwegen en het Koninkrijk Zweden;
- 4% voor Leden van de Zwitserse Bondsstaat.
Verhogingen van bijdragen van de Overeenkomstsluitende Partijen of bijdragen van Regeringen die tot deze Overeenkomst toetreden overeenkomstig artikel 12, worden gebruikt om de bijdrage van Leden van iedere Overeenkomstsluitende Partij die meer bedraagt dan 4%, te verminderen met een bedrag evenredig aan hun bijdrage op dat ogenblik, de terreinpremie van 10% buiten beschouwing gelaten.
3.
De Leden dragen bij in de exploitatiekosten, exclusief BTW, in de volgende verhoudingen:
- 27,5% voor Leden van de Franse Republiek (inclusief een terreinpremie van 2%);
- 25,5% voor Leden van de Bondsrepubliek Duitsland;
- 15% voor Leden van de Italiaanse Republiek;
- 14% voor Leden van het Verenigd Koninkrijk;
- 6% in totaal voor Leden van het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden;
- 4% voor Leden van het Koninkrijk Spanje;
- 4% in totaal voor Leden van het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, het Koninkrijk Noorwegen en het Koninkrijk Zweden;
- 4% voor Leden van de Zwitserse Bondsstaat.
Verhogingen van bijdragen van de Overeenkomstsluitende Partijen of bijdragen van Regeringen, die tot deze Overeenkomst toetreden overeenkomstig artikel 12, worden gebruikt om gelijkmatig de bijdragen te verminderen van de Franse Leden tot 26% en van de Duitse Leden tot 25% en, wanneer deze niveaus zijn bereikt, de bijdragen van Leden van iedere Overeenkomstsluitende Partij te verminderen met een bedrag evenredig aan hun bijdrage op dat ogenblik, waarbij de bijdrage van Leden van welke Overeenkomstsluitende Partij dan ook niet kleiner mag worden dan 4%.
4.
Indien de Raad van oordeel is dat er een permanent en duidelijk gebrek aan evenwicht bestaat tussen de mate van gebruik van de installatie door wetenschappers van een bepaalde Overeenkomstsluitende Partij en de bijdrage van Leden van die Partij, kan de Raad maatregelen nemen om het gebruik van de installatie te beperken, tenzij de Overeenkomstsluitende Partijen het eens worden over een gepaste bijstelling van de in bovenvermeld punt 3 vastgestelde bijdragen.
1.
De Vennootschap is onderworpen aan het Franse BTW-stelsel. Bijdragen van buiten Frankrijk gevestigde Leden zijn niet onderworpen aan het Franse BTW-stelsel. Deze ontheffing ontzegt de Vennootschap echter het recht op aftrek niet.
2.
Goederen door de Vennootschap ingevoerd uit andere landen, genieten vrijstelling van douanerechten overeenkomstig de voorschriften van de Europese Gemeenschap.
Artikel 8. Regelingen met andere gebruikers
Overeenkomsten betreffende het langdurig gebruik van synchrotronstraling door niet tot deze Overeenkomst toetredende Regeringen of groepen van Regeringen of instellingen of organisaties ervan, mogen gesloten worden door de Vennootschap, met de unanieme goedkeuring van haar Raad.
1.
De Franse Overeenkomstsluitende Partij richt geleidelijk een school of scholen op en stelt deze gratis ter beschikking en verstrekt hierbij gratis onderwijs aan kinderen „anderen dan Fransen” dat hen in staat moet stellen zich opnieuw te integreren in het onderwijssysteem van hun land van herkomst.
2.
Te dien einde zullen de andere betrokken Overeenkomstsluitende Partijen de mogelijkheid hebben om niet-Franse leerkrachten ter beschikking te stellen van de Franse Overeenkomstsluitende Partij.
3.
Als de Raad beslist dat bovenvermelde regelingen op onvoldoende wijze in de behoeften van kinderen „andere dan Fransen” voorzien, zullen de Overeenkomstsluitende Partijen de nodige maatregelen treffen om een volledig bevredigend alternatief te vinden.
1.
De Overeenkomstsluitende Partijen streven ernaar om door onderhandelingen elk geschil betreffende de interpretatie of de toepassing van deze Overeenkomst te beslechten.
2.
Als de Overeenkomstsluitende Partijen er niet in slagen het eens te worden over het oplossen van een geschil, zal ieder van de betrokken Overeenkomstsluitende Partijen het geschil voor beslissing kunnen voorleggen aan een scheidsgerecht.
3.
Elke partij in het geschil stelt een scheidsrechter aan. Als het echter om een geschil gaat tussen een Overeenkomstsluitende Partij en twee of meer andere Overeenkomstsluitende Partijen, zullen deze laatste gezamenlijk een scheidsrechter aanstellen. De aldus aangewezen scheidsrechters kiezen een hoofdscheidsrechter, onderdaan uit een andere Staat dan de Staten van de bij het geschil betrokken Overeenkomstsluitende Partijen, om de functie van hoofdscheidsrechter en van Voorzitter van het scheidsgerecht waar te nemen; in geval van staking van stemmen van de scheidsrechters, zal de hoofdscheidsrechter over een beslissende stem beschikken. De scheidsrechters moeten worden aangesteld binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum van het neerleggen van het verzoek het geschil te beslechten door arbitrage, en de Voorzitter binnen drie maanden vanaf die datum.
4.
Als de in voorgaand punt gepreciseerde termijnen niet worden nageleefd en er geen andere regeling is getroffen, kan elke bij het geschil betrokken partij de Voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzoeken de nodige aanstellingen te doen.
5.
Het scheidsgerecht beslist bij gewone meerderheid.
6.
Het scheidsgerecht neemt zijn beslissingen op basis van paragraaf 1 van Artikel 38 van het Statuut van het Internationaal Hof van Justitie. Zijn beslissingen zijn bindend.
7.
Het scheidsgerecht stelt zijn procedureregels vast overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk III - Titel IV van het Verdrag van Den Haag van 18 oktober 1907 met betrekking tot de Vreedzame Regeling van Internationale Geschillen.
8.
Elke partij in het geschil draagt haar eigen kosten en een gelijk deel in de kosten van de arbitrageprocedures.
9.
De bepalingen van dit Artikel, behalve die van bovenstaand punt 6, geldende ook voor alle geschillen die rijzen tussen de Leden betreffende de werkzaamheden van de Vennootschap en welke volgens artikel 26 van de Statuten voorgelegd moeten worden aan de Overeenkomstsluitende Partijen. Het scheidsgerecht beslist op basis van de rechtsregels die van toepassing zijn op het aan zijn oordeel onderworpen geschil.
1.
Deze Overeenkomst treedt in werking één maand nadat alle ondertekenende Regeringen de Regering van de Republiek Frankrijk in kennis hebben gesteld van de beëindiging van de nodige grondwettelijke procedures of twee maanden nadat de ondertekenende Regeringen die samen tenminste 80% van de bouwkosten zoals gespecificeerd in Artikel 5 dragen, de Regering van de Republiek Frankrijk hebben in kennis gesteld van de beslissing de Overeenkomst tussen hen in werking te laten treden.
2.
De Regering van de Republiek Frankrijk moet onmiddellijk aan alle ondertekenende Regeringen de datum meedelen van elke in voorafgaand punt bepaalde kennisgeving en de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.
3.
Vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst kan elke Overeenkomstsluitende Partij de bepalingen van de artikelen 1 en 3 betreffende de aanwijzing van de Leden van de Vennootschap en de benoeming van hun vertegenwoordigers bij de Raad in werking stellen.
Artikel 12. Toetreding
Na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst kan elke Regering of groep van samen optredende Regeringen tot deze Overeenkomst toetreden met toestemming van alle Overeenkomstsluitende Partijen. De voorwaarden van toetreding zijn onderwerp van een akkoord tussen de Overeenkomstsluitende Partijen en de toetredende Regering of groep van Regeringen.
1.
Deze Overeenkomst wordt initieel gesloten voor een periode die eindigt op 31 december 2007 en zal na deze datum van kracht blijven. De Overeenkomst kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie jaar, aan te zeggen aan de Regering van de Republiek van Frankrijk. Een terugtrekking kan slechts vanaf 31 december 2007 of na het einde van elke opeenvolgende periode van drie jaar uitwerking hebben.
2.
De voorwaarden en gevolgen van het terugtrekken uit of het stopzetten van de Vennootschap, in het bijzonder de kosten van ontmanteling van de installatie en de gebouwen van de Vennootschap en ter voldoening voor eventuele verliezen, moeten vóór deze terugtrekking of stopzetting worden geregeld in onderling overleg tussen de Overeenkomstsluitende Partijen.
TEN GETUIGE WAARVAN de ondertekenende vertegenwoordigers, die daartoe door hun respectieve Regeringen behoorlijk gemachtigd zijn, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te Parijs op 16 december 1988 in de Franse, Engelse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Nederlandse taal, alle teksten gelijkelijk rechtsgeldig zijnde, in één enkel origineel dat neergelegd wordt in het archief van de Regering van de Republiek Frankrijk, die een eensluidend afschrift ervan stuurt naar alle Overeenkomstsluitende Partijen en toetredende Regeringen en hen nadien op de hoogte brengt van elke amendering.
Inhoudsopgave
Overeenkomst betreffende de bouw en exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie
Artikel 1. Oprichting van de installatie
Artikel 2. Benaming en maatschappelijke zetel
Artikel 3. Organen
Artikel 4. Verkeer van personen en wetenschappelijke uitrusting
Artikel 5. Financiering
Artikel 6. Bijdragen
Artikel 7. Belastingen
Artikel 8. Regelingen met andere gebruikers
Artikel 9. School
Artikel 10. Geschillen
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Toetreding
Artikel 13. Duur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht