Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte
(authentiek: nl)
De Europese Unie,
het Koninkrijk België,
de Republiek Bulgarije,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
Ierland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
Roemenië,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
hierna „de lidstaten van de Europese Unie” genoemd,
IJsland,
het Vorstendom Liechtenstein,
het Koninkrijk Noorwegen,
hierna „de EVA-staten” genoemd,
gezamenlijk hierna de „huidige overeenkomstsluitende partijen” genoemd,
en
de Republiek Kroatië,
Overwegende dat op 9 december 2011 te Brussel het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsverdrag” genoemd) is ondertekend;
Overwegende dat, op grond van artikel 128 van de te Porto op 2 mei 1992 ondertekende Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, elke Europese staat die tot de Gemeenschap toetreedt, moet vragen partij te worden bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd);
Overwegende dat de Republiek Kroatië heeft verzocht een overeenkomstsluitende partij bij de EER-overeenkomst te worden,
Overwegende dat de voorwaarden voor de deelname dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de huidige overeenkomstsluitende partijen en de staat die de aanvraag doet,
Hebben besloten de volgende overeenkomst te sluiten:
1.
De Republiek Kroatië wordt partij bij de EER-overeenkomst en wordt hierna „de nieuwe overeenkomstsluitende partij” genoemd.
2.
Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst zijn de bepalingen van de EER-overeenkomst , zoals gewijzigd bij de vóór 30 juni 2011 vastgestelde besluiten van het Gemengd Comité van de EER, voor de nieuwe overeenkomstsluitende partij bindend onder dezelfde voorwaarden als voor de huidige overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig de in deze Overeenkomst vastgelegde voorwaarden.
3.
De bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integrerend deel van deze Overeenkomst.
Artikel 2 [Wordt voorlopig toegepast per 12-04-2014]
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 2 mei 1992.]
1.
Alle wijzigingen van in de EER-overeenkomst opgenomen besluiten van de instellingen van de Europese Unie die zijn aangebracht in het kader van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna de „Toetredingsakte van 9 december 2011” genoemd) worden in de EER-overeenkomst opgenomen en worden daarvan een onderdeel.
2.
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 2 mei 1992.]
3.
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 2 mei 1992.]
4.
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 2 mei 1992.]
5.
Wanneer met betrekking tot vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de EER-overeenkomst opgenomen besluiten aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de deelname van de nieuwe overeenkomstsluitende partij, en bedoelde aanpassingen niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, worden deze aanpassingen overeenkomstig de in de EER-overeenkomst vastgelegde procedures aangebracht.
1.
De regelingen die zijn opgenomen in de Toetredingsakte van 9 december 2011 en bedoeld in bijlage B bij deze overeenkomst, worden in de EER-overeenkomst opgenomen.
2.
Alle in de Toetredingsakte van 9 december 2011 vermelde of op basis van deze toetredingsakte goedgekeurde voor de EER-overeenkomst relevante regelingen die niet in bijlage B bij deze overeenkomst worden vermeld, worden overeenkomstig de in de EER-overeenkomst vastgelegde procedures getroffen.
Artikel 5 [Wordt voorlopig toegepast per 12-04-2014]
Alle partijen bij deze overeenkomst kunnen vraagstukken betreffende de interpretatie of toepassing ervan aan het Gemengd Comité van de EER voorleggen. Het Gemengd Comité van de EER onderzoekt de vraagstukken teneinde een in het kader van het goede functioneren van de EER-overeenkomst aanvaardbare oplossing te vinden.
1.
Deze overeenkomst wordt door de huidige en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig hun eigen procedures bekrachtigd of goedgekeurd. De akten van ratificatie of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
2.
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag volgende op de dag waarop de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring door een huidige overeenkomstsluitende partij of een nieuwe overeenkomstsluitende partij is nedergelegd, mits de onderstaande aanverwante protocollen op diezelfde dag in werking treden:
a) het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte;
b) het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; en
c) het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.
Artikel 7 [Wordt voorlopig toegepast per 12-04-2014]
Deze overeenkomst, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de IJslandse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Noorse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan de regeringen van elk van de partijen bij deze overeenkomst.
GEDAAN te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht