Overeenkomst inzake de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken,
de wens koesterend de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek en tevens de verdere versteviging van de vriendschappelijke banden tussen beide landen te bevorderen,
zijn het volgende overeengekomen:
Artikel I
Partijen zullen, in overeenstemming met hun nationale wetten en procedures, de uitbreiding van contakten tussen de instellingen van wetenschappelijk landbouwonderzoek en de wetenschappelijke onderzoekers van het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken bevorderen door middel van wederzijdse uitwisseling van technisch-wetenschappelijke gegevens en literatuur en, in onderling overleg, van zaadmonsters, pootgoed en andere materialen, alsook door middel van bezoeken van wetenschappelijke onderzoekers over en weer.
Artikel II
Partijen zullen de totstandkoming van de samenwerking ten aanzien van onderwerpen genoemd in de aan deze Overeenkomst gehechte lijst bevorderen. De lijst van onderwerpen kan van tijd tot tijd, in onderling overleg, worden herzien en aangevuld.
Artikel III
Partijen zijn het er over eens dat de uitwisseling van technischwetenschappelijke gegevens en literatuur, zaadmonsters, pootgoed en andere materialen rechtstreeks tussen de instellingen van wetenschappelijk onderzoek geschiedt.
Het Al-unie-instituut voor Technisch-Wetenschappelijke gegevens over de Landbouw (WINTISKH) van de U.S.S.R. en het Landbouw Publicatie en Documentatie Centrum (PUDOC) zullen literatuur en andere benodigde gegevens over de landbouw uitwisselen.
Ten aanzien van problemen van algemene aard en ten aanzien van de organisatie van de samenwerking zal de coördinatie uitgaan van het Ministerie van Landbouw en Visserij van Nederland en het Ministerie van Landbouw van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken.
Artikel IV
Voorgestelde werkprogramma's van wetenschappelijke onderzoekers, onder vermelding van hun naam, leeftijd, talenkennis en huidige werkkring, zullen niet later dan drie maanden voor hun vertrek aan de ontvangende Partij worden gestuurd. De ontvangende Partij zal niet later dan een maand vóór hun aankomst antwoorden.
Artikel V
De Partij, die de wetenschappelijke onderzoeker uitzendt, zal zijn heen- en terugreis en zijn verblijfkosten betalen met uitzondering van de kosten gemaakt in verband met het werk in laboratoria en studie, die door de ontvangende Partij worden gedragen.
Artikel VI
Indien zich de noodzaak voor het bespreken van het verloop van de samenwerking voordoet, kunnen, in onderling overleg, bijeenkomsten van vertegenwoordigers van Partijen worden gehouden.
Artikel VII
Deze Overeenkomst zal, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, alleen gelden voor het Rijk in Europa.
Artikel VIII
Deze Overeenkomst zal gelden voor een tijdvak van zes jaar. Indien zij niet zes maanden vóór de datum van beëindiging door een van beide Partijen is opgezegd, zal zij automatisch zijn verlengd voor de volgende zes jaar. Ieder van beide Partijen heeft het recht op ieder tijdstip de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
Artikel IX
De Overeenkomst treedt in werking op de dag dat beide Partijen elkaar schriftelijk, via diplomatieke kanalen, hebben medegedeeld, dat aan de in hun landen door de grondwet vereiste procedures is voldaan.
GEDAAN te Moskou, de 18 mei 1970 in tweevoud, met elk exemplaar in de Nederlandse en de Russische taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
(w.g.) P. J. LARDINOIS
(w.g.) BEELAERTS VAN BLOKLAND
Voor de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken
(w.g.) MATSKEWITSJ
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht