Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op lijst A van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
(authentiek: nl)
De Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), hierna genoemd Gemeenschap;
Gezien de bepalingen van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Gemeenschap, hierna genoemd Verdrag, met name de bepalingen van artikel 94 a en c ;
Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:
Artikel 1 [Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]
De Overeenkomstsluitende Partijen stellen in het raam van en overeenkomstig de bepalingen van de Naamlijst van Brussel (Naamlijst voor de classificatie van goederen in de douanetarieven - 1955) een gemeenschappelijk douanetarief vast, dat voor de produkten van lijst A, Bijlage IV, van het Verdrag in de bij deze Overeenkomst behorende Bijlage is opgenomen.
Artikel 2 [Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]
Na 1 januari 1959 kunnen de onderhavige Overeenkomst en Bijlage worden gewijzigd volgens een overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag vast te stellen procedure.
Artikel 3 [Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]
In afwachting van de inwerkingtreding van de douanetarieven welke zijn gebaseerd op de Naamlijst van Brussel, zullen België, Italië, Luxemburg en Nederland het gemeenschappelijk douanetarief in het raam van de thans bestaande douanetarieven toepassen.
Artikel 4 [Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]
De Lid-Staten welke deze Overeenkomst ondertekenen onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, zullen deze goedkeuring zo spoedig mogelijk aan de Commissie mededelen.
De Lid-Staten die de goedkeuring niet vóór 1 januari 1959 hebben kunnen mededelen, zullen vanaf deze datum de bepalingen van deze Overeenkomst voorlopig toepassen, overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen.
De Lid-Staten stellen de Commissie op de hoogte van de maatregelen welke met het oog op de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst zijn genomen.
Artikel 5 [Wordt voorlopig toegepast per 01-01-1959]
De onderhavige Overeenkomst, opgemaakt in één exemplaar in de Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse taal, zijnde de vier teksten gelijkelijk authentiek, zal worden gedeponeerd in het archief van de Commissie, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal doen toekomen aan de Regeringen van de ondertekenende Lid-Staten.
Ten blijke waarvan de ondergetekende Gevolmachtigden hun handtekeningen hebben geplaatst onder deze Overeenkomst.
Gedaan te Brussel, de 22e december 1958.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht