Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten,
Verlangend hun betrekkingen van vriendschap en samenwerking op economisch en technisch gebied op basis van de beginselen van gelijkheid en wederzijds voordeel, te versterken, zijn het volgende overeengekomen:
Artikel I
De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen hun samenwerking op economisch en technisch gebied op basis van wederzijds voordeel te stimuleren en te bevorderen, overeenkomstig de voorschriften en wetten die in beide landen van kracht zijn.
Artikel II
De economische en technische samenwerking strekt zich uit tot het terrein van de industrie, de energie, de handel, de landbouw, het vervoer, verbindingen en de uitwisseling van technologische kennis terzake van de petroleumindustrie en petrochemische industrie, alsmede de zonneënergie, alsook tot elk ander terrein waarover in de toekomst wederzijds overeenstemming wordt bereikt.
Artikel III
Elke Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe, met inachtneming van haar wetten en voorschriften, de organisatie van beurzen op het gebied van economie en handel in elkaars land zoveel mogelijk te vergemakkelijken.
Artikel IV
De Overeenkomstsluitende Partijen stellen een Gemengde Commissie in inzake economische en technische samenwerking, bestaande uit leden die door de Regeringen van beide landen worden gekozen. Elke Partij heeft het recht deskundigen en adviseurs uit de particuliere sector en de overheidssector uit te nodigen, de vergaderingen van de Commissie bij te wonen, die:
(a) besprekingen voert over de uitvoering van deze Overeenkomst en dienaangaande aanbevelingen doet;
(b) mogelijkheden voor de uitbreiding van de economische en technische samenwerking tussen de twee landen onderzoekt en dienaangaande aanbevelingen doet.
De Commissie is bevoegd speciale werkgroepen in te stellen ter bespreking van wederzijdse samenwerking op specifieke terreinen, die hun bevindingen aan de Gemengde Commissie voorleggen.
De Gemengde Commissie komt op verzoek van een der beide Overeenkomstsluitende Partijen bijeen, en wel beurtelings in Nederland en in de Verenigde Arabische Emiraten.
Artikel V
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst voor het Koninkrijk in Europa en voor de Nederlandse Antillen.
i.
Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van uitwisseling van de akten van bekrachtiging. Zij blijft gedurende een tijdvak van vijf jaar van kracht en wordt automatisch met een zelfde tijdvak verlengd, tenzij een van de Partijen de wens te kennen geeft haar te beëindigen, met dien verstande dat zulk een wens schriftelijk dient te worden geuit en ten minste zes maanden vóór de beëindiging van de Overeenkomst langs diplomatieke weg dient te worden verzonden.
ii.
Beëindiging van deze Overeenkomst heeft in geen geval invloed op contracten die reeds krachtens de bepalingen van deze Overeenkomst zijn gesloten en die ten uitvoer worden gelegd.
iii.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden heeft het recht de toepassing van de Overeenkomst op de Nederlandse Antillen eenzijdig te beëindigen, met dien verstande dat dit geschiedt met inachtneming van het in (i) en (ii) van dit artikel bepaalde.
GEDAAN te 's-Gravenhage, op 25-11-1983, in twee oorspronkelijke exemplaren, in de Nederlandse, de Arabische en de Engelse taal. In geval van geschillen betreffende de uitlegging of de toepassing is de Engelse tekst doorslaggevend.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
(w.g.) H. VAN DEN BROEK
Voor de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten,
(w.g.) SAIF AL JARWAN
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht