Overeenkomst inzake een uitgebreide politieke regeling van het Kambodjaconflict
(authentiek: nl)
De Staten die deelnemen aan de Conferentie van Parijs inzake Kambodja, te weten Australië, Brunei Darussalam, Canada, de Volksrepubliek China, de Republiek der Filipijnen, de Franse Republiek, de Republiek India, de Republiek Indonesië, Japan, de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, Kambodja, de Democratische Volksrepubliek Laos, Maleisië, de Republiek Singapore, het Koninkrijk Thailand, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Verenigde Staten van Amerika en de Socialistische Republiek Vietnam,
In aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties,
Met het oog op de handhaving, bescherming en verdediging van de soevereiniteit, onafhankelijkheid, territoriale integriteit en onschendbaarheid, neutraliteit en nationale eenheid van Kambodja,
Geleid door de wens de vrede in Kambodja te herstellen en te handhaven, de nationale verzoening te bevorderen en de uitoefening van het recht op zelfbeschikking van het Kambodjaanse volk door middel van vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen,
Ervan overtuigd dat alleen een uitgebreide politieke regeling van het Kambodja-conflict rechtvaardig en duurzaam zal zijn en zal bijdragen aan de regionale en internationale vrede en veiligheid,
Verheugd over het Kaderdocument van 28 augustus 1990, dat door de Kambodjaanse Partijen in zijn geheel werd aanvaard als grondslag voor de regeling van het Kambodja-conflict en dat daarna unaniem werd goedgekeurd in resolutie 668 (1990) van 20 september 1990 van de Veiligheidsraad en resolutie 45/3 van 15 oktober 1990 van de Algemene Vergadering,
Wijzend op de oprichting in Jakarta op 10 september 1990 van de Hoge Nationale Raad van Kambodja als het enige wettige orgaan en de bron van gezag in Kambodja waarin, gedurende de overgangsperiode, de nationale soevereiniteit en eenheid zijn belichaamd en die Kambodja naar buiten toe vertegenwoordigt,
Verheugd over de unanieme verkiezing, in Beijing op 17 juli 1991, van Z.K.H. Prins Norodom Sihanouk tot Voorzitter van de Hoge Nationale Raad,
Erkennend dat een grotere rol van de Verenigde Naties de instelling vergt van een Overgangsautoriteit van de Verenigde Naties in Kambodja (UNTAC) met een civiele en een militaire afdeling, die zal handelen met volledige eerbiediging van de nationale soevereiniteit van Kambodja,
Wijzend op de verklaringen afgelegd aan het slot van de bijeenkomsten gehouden te Jakarta op 9-10 september 1990, Parijs op 21-23 december 1990, Pattaya op 24-26 juni 1991, Beijing op 16-17 juli 1991, Pattaya op 26-29 augustus 1991 en tevens op de bijeenkomsten gehouden te Jakarta op 4-6 juni 1991 en New York op 19 september 1991,
Verheugd over resolutie 717 (1991) van 16 oktober 1991 inzake Kambodja van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties,
Erkennend dat de tragische recente geschiedenis van Kambodja bijzondere maatregelen vergt om de bescherming van de rechten van de mens en het niet terugkeren tot het beleid en de praktijken uit het verleden te verzekeren,
Zijn als volgt overeengekomen:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze Overeenkomst vangt de overgangsperiode aan bij de inwerkingtreding van deze Overeenkomst en eindigt zij wanneer de door middel van vrije en eerlijke verkiezingen, georganiseerd en als zodanig aangemerkt door de Verenigde Naties, gekozen grondwetgevende vergadering de grondwet heeft goedgekeurd en zich heeft omgevormd in een wetgevende vergadering en daarna een nieuwe regering tot stand is gekomen.
1.
De Ondertekenaars verzoeken de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een Overgangsautoriteit van de Verenigde Naties in Kambodja (hierna te noemen „UNTAC”) in te stellen, met een civiele en een militaire afdeling, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Hiertoe wijst de Secretaris-Generaal een Speciale Vertegenwoordiger aan die namens hem optreedt.
2.
De Ondertekenaars verzoeken de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorts de UNTAC het in deze Overeenkomst vervatte mandaat te verstrekken en de uitvoering daarvan voortdurend te toetsen aan de hand van door de Secretaris-Generaal overgelegde periodieke verslagen.
Artikel 3
De Hoge Nationale Raad (hierna te noemen „de HNR”) is het enige wettige orgaan en de bron van gezag waarin gedurende de overgangsperiode de soevereiniteit, onafhankelijkheid en eenheid van Kambodja zijn belichaamd.
Artikel 4
De leden van de HNR zijn verplicht tot het houden van vrije en eerlijke verkiezingen, georganiseerd en geleid door de Verenigde Naties, als grondslag voor de vorming van een nieuwe en wettige Regering.
Artikel 5
Gedurende de overgangsperiode vertegenwoordigt de HNR Kambodja naar buiten en bezet hij de zetel van Kambodja bij de Verenigde Naties, de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties en bij andere internationale instellingen en internationale conferenties.
Artikel 6
De HNR delegeert hierbij aan de Verenigde Naties alle bevoegdheden nodig ter waarborging van de uitvoering van deze Overeenkomst zoals beschreven in Bijlage 1.
Ter waarborging van een neutraal politiek klimaat waarin vrije en eerlijke algemene verkiezingen mogelijk zijn, worden bestuurlijke organen, lichamen en diensten die de uitslag van de verkiezingen rechtstreeks zouden kunnen beïnvloeden onder rechtstreeks toezicht of rechtstreekse controle van de Verenigde Naties geplaatst. In dit verband wordt bijzondere aandacht geschonken aan buitenlandse zaken, landsverdediging, financiën, openbare veiligheid en voorlichting. Het belang van deze aangelegenheden in aanmerking genomen dient de UNTAC de noodzakelijke controle uit te oefenen om de strikte neutraliteit van de ter zake verantwoordelijke lichamen te waarborgen. In overleg met de HNR bepaalt de Organisatie van de Verenigde Naties welke organen, lichamen en diensten kunnen blijven functioneren om het normale dagelijkse leven in het land te verzekeren.
Artikel 7
De betrekkingen tussen de HNR, de UNTAC en de bestaande bestuurlijke structuren zijn uiteengezet in Bijlage 1.
Artikel 8
Onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst worden alle in Kambodja verblijvende buitenlandse strijdkrachten, adviseurs en militair personeel, te zamen met hun wapens, munitie en uitrusting teruggetrokken uit Kambodja en keren zij daar niet terug. Deze terugtrekking en het niet terugkeren zijn onderworpen aan verificatie door de UNTAC overeenkomstig Bijlage 2.
Artikel 9
Het staakt-het-vuren gaat in op het tijdstip van inwerkingtreding van deze Overeenkomst. Alle strijdkrachten trekken zich onmiddellijk terug en onthouden zich van alle vijandelijkheden en van elke inzet, beweging of actie die het grondgebied dat zij beheersen zou uitbreiden of die zou kunnen leiden tot hernieuwde gevechten.
De Ondertekenaars nodigen hierbij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uit om de Secretaris-Generaal te verzoeken goede diensten aan te bieden ter begeleiding van dit proces totdat de militaire afdeling van de UNTAC in staat is daarop toezicht uit te oefenen en het te controleren en verifiëren.
Artikel 10
Bij de inwerkingtreding van deze Overeenkomst wordt alle buitenlandse militaire hulp aan alle Partijen in Kambodja onmiddellijk beëindigd.
Artikel 11
De militaire regelingen gedurende de overgangsperiode hebben ten doel de veiligheidssituatie te stabiliseren en vertrouwen tussen de partijen bij het conflict te kweken, zodat de doelstellingen van deze Overeenkomst worden versterkt en het gevaar van een terugkeer naar de oorlogstoestand wordt vermeden.
Uitvoerige bepalingen betreffende het toezicht, de controle en de verificatie door de UNTAC van het staakt-het-vuren en daarmede samenhangende maatregelen, met inbegrip van de verificatie van de terugtrekking van buitenlandse strijdkrachten en de hergroepering, overbrenging naar verzamelplaatsen en uiteindelijke bestemming van alle Kambodjaanse strijdkrachten en hun wapens gedurende de overgangsperiode, zijn uiteengezet in Bijlage 1, titel C, en Bijlage 2.
Artikel 12
Het Kambodjaanse volk heeft het recht zijn eigen politieke toekomst te bepalen door middel van de vrije en eerlijke verkiezing van een grondwetgevende vergadering, die een nieuwe Kambodjaanse Grondwet zal opstellen en goedkeuren overeenkomstig artikel 23 en zich zal omvormen in een wetgevende vergadering die de nieuwe Kambodjaanse Regering zal vormen. Deze verkiezingen worden gehouden onder auspiciën van de Verenigde Naties in een neutraal politiek klimaat met volledige eerbiediging van de nationale soevereiniteit van Kambodja.
Artikel 13
De UNTAC is verantwoordelijk voor het organiseren en leiden van deze verkiezingen, gebaseerd op de bepalingen van Bijlage 1, titel D, en Bijlage 3.
Artikel 14
Alle Ondertekenaars verplichten zich tot eerbiediging van de uitslag van deze verkiezingen zodra deze door de Verenigde Naties als vrij en eerlijk zijn aangemerkt.
1.
Alle personen in Kambodja en alle Kambodjaanse vluchtelingen en ontheemden genieten de rechten en vrijheden neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere toepasselijke internationale documenten inzake de rechten van de mens.
2.
Hiertoe
a. verplicht Kambodja zich ertoe:
- de eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in Kambodja te waarborgen;
- het recht van alle Kambodjaanse burgers te steunen om activiteiten te ondernemen waardoor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden uitgedragen en beschermd;
- doeltreffende maatregelen te nemen om te waarborgen dat het beleid en de praktijken uit het verleden nooit zullen worden toegestaan terug te keren;
- zich te houden aan de desbetreffende internationale documenten inzake de rechten van de mens;
b. verplichten de andere Ondertekenaars van deze Overeenkomst zich ertoe de eerbiediging en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in Kambodja zoals vervat in de desbetreffende internationale akten en resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te bevorderen en aan te moedigen ten einde, met name, te voorkomen dat zich opnieuw schendingen van de rechten van de mens zullen voordoen.
Artikel 16
De UNTAC is gedurende de overgangsperiode verantwoordelijk voor het kweken van een klimaat waarin de eerbiediging van de rechten van de mens wordt gewaarborgd, gebaseerd op de bepalingen van Bijlage 1, titel E.
Artikel 17
Na het einde van de overgangsperiode dient de Commissie van de Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens de situatie, in Kambodja, inzake de rechten van de mens nauwlettend te blijven volgen, onder meer door indien nodig een Speciale Rapporteur te benoemen, die jaarlijks verslag van zijn bevindingen uitbrengt aan de Commissie en de Algemene Vergadering.
Artikel 18
Kambodja verplicht zich tot de handhaving, bescherming en verdediging en de andere Ondertekenaars verplichten zich tot de erkenning en eerbiediging van de soevereiniteit, onafhankelijkheid, territoriale integriteit en onschendbaarheid, neutraliteit en nationale eenheid van Kambodja, zoals uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 19
Bij inwerkingtreding van deze Overeenkomst wordt alles in het werk gesteld om in Kambodja de politieke, economische en sociale voorwaarden te scheppen die bevorderlijk zijn voor de vrijwillige terugkeer en harmonische integratie van Kambodjaanse vluchtelingen en ontheemden.
1.
Kambodjaanse vluchtelingen en ontheemden die zich buiten Kambodja bevinden, hebben het recht naar Kambodja terug te keren en in veiligheid en waardigheid te leven, vrij van intimidatie of dwang van welke aard ook.
2.
De Ondertekenaars verzoeken de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om de veilige en waardige repatriëring van Kambodjaanse vluchtelingen en ontheemden te vergemakkelijken als integrerend onderdeel van de uitgebreide politieke regeling en onder het algemene gezag van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal overeenkomstig de richtlijnen en beginselen inzake de repatriëring van vluchtelingen en ontheemden zoals uiteengezet in Bijlage 4.
Artikel 21
De vrijlating van alle krijgsgevangenen en geïnterneerde burgers geschiedt zo spoedig mogelijk onder leiding van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) in coördinatie met de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal, voorzover nodig met bijstand van andere op dit terrein werkzame internationale humanitaire organisaties en de Ondertekenaars.
Artikel 22
De uitdrukking „geïnterneerde burgers” omvat alle personen die geen krijgsgevangenen zijn en die, omdat zij op enigerlei wijze hebben deelgenomen aan de gewapende of politieke strijd, op grond van hun deelneming door een van de partijen zijn gearresteerd of gevangengezet.
Artikel 23
De grondbeginselen, met inbegrip van die betreffende de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsmede betreffende de neutraliteit van Kambodja, die zullen worden opgenomen in de nieuwe Kambodjaanse Grondwet, zijn uiteengezet in Bijlage 5.
Artikel 24
De Ondertekenaars dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om economische en financiële steun te verstrekken voor het herstel en de wederopbouw van Kambodja, zoals bepaald in een afzonderlijke verklaring.
Artikel 25
De Ondertekenaars lossen te goeder trouw en in een geest van samenwerking langs vreedzame weg alle geschillen op ten aanzien van de toepassing van deze Overeenkomst.
Artikel 26
De Ondertekenaars verzoeken andere Staten, internationale organisaties en andere lichamen mede te werken aan en te helpen bij de toepassing van deze Overeenkomst en de vervulling van haar mandaat door de UNTAC.
Artikel 27
De Ondertekenaars verlenen de Verenigde Naties hun volle medewerking ter waarborging van de uitvoering van haar mandaat, met inbegrip van de toekenning van voorrechten en immuniteiten, en door de vrijheid van verkeer en communicatie binnen en via hun onderscheiden grondgebieden te vergemakkelijken.
Bij de uitvoering van haar mandaat eerbiedigt de UNTAC naar behoren de soevereiniteit van alle nabuurstaten van Kambodja.
1.
De Ondertekenaars komen alle in deze Overeenkomst aangegane verplichtingen te goeder trouw na en verlenen volle medewerking aan de Verenigde Naties, met inbegrip van het verstrekken van de informatie die de UNTAC nodig heeft voor de vervulling van haar mandaat.
2.
De ondertekening namens Kambodja door de leden van de HNR bindt alle Kambodjaanse Partijen en strijdkrachten aan de bepalingen van deze Overeenkomst.
Artikel 29
Onverminderd de prerogatieven van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en op verzoek van de Secretaris-Generaal zullen de twee co-voorzitters van de Conferentie van Parijs inzake Kambodja, in geval van een schending of dreiging van schending van deze Overeenkomst onmiddellijk passend overleg plegen, onder meer met leden van de Conferentie van Parijs inzake Kambodja, ten einde passende stappen te ondernemen om de eerbiediging van deze verplichtingen te waarborgen.
Artikel 30
Deze Overeenkomst treedt in werking bij ondertekening.
Artikel 31
Deze Overeenkomst staat open voor toetreding door alle Staten. De akten van toetreding dienen te worden nedergelegd bij de Regering van de Franse Republiek en de Regering van de Republiek Indonesië. Voor elke Staat die tot de Overeenkomst toetreedt, treedt deze in werking op de datum van nederlegging van zijn akte van toetreding. Toetredende Staten zijn gebonden aan dezelfde verplichtingen als de Ondertekenaars.
Artikel 32
De oorspronkelijke exemplaren van deze Overeenkomst, waarvan de Chinese, de Engelse, de Franse, de Khmerse en de Russische tekst gelijkelijk authentiek zijn, worden nedergelegd bij de Regering van de Franse Republiek en de Regering van de Republiek Indonesië, die voor eensluidend gewaarmerkte afschriften doen toekomen aan de Regeringen van de andere Staten die deelnemen aan de Conferentie van Parijs inzake Kambodja, alsmede aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondertekenende gevolmachtigden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te Parijs, drieëntwintig oktober negentienhonderd eenennegentig.
(Voor de ondertekeningen, zie blz. 20 van dit Tractatenblad)
Inhoudsopgave
Overeenkomst inzake een uitgebreide politieke regeling van het Kambodja-conflict
+ TITEL I. OVERGANGSPERIODE
+ TITEL II. OVERGANGSAUTORITEIT VAN DE VERENIGDE NATIES IN KAMBODJA
+ TITEL III. HOGE NATIONALE RAAD
+ TITEL IV. TERUGTREKKING VAN BUITENLANDSE STRIJDKRACHTEN EN VERIFICATIE DAARVAN
+ TITEL V. STAAKT-HET-VUREN EN BEËINDIGING VAN BUITENLANDSE MILITAIRE HULP
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht