Overeenkomst tot economische samenwerking tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika
(authentiek: nl)
De Nederlandse Regering ter ene zijde en de Regering der Verenigde Staten van Amerika ter andere zijde:
Erkennende, dat het herstel of het behoud in Europese landen van beginselen van persoonlijke vrijheid, vrije instellingen en waarachtige onafhankelijkheid grotendeels berust op het scheppen van gezonde economische voorwaarden, evenwichtige internationale economische verhoudingen, en het bereiken door de Europese landen van een gezonde economie, die onafhankelijk is van buitengewone hulpverlening van buitenaf;
Erkennende, dat een krachtige en welvarende Europese economie essentieel is voor het bereiken van de doeleinden van de Verenigde Naties;
Overwegende, dat het verwezenlijken van zodanige voorwaarden een Europees Herstelplan van eigen hulp en wederkerige samenwerking nodig maakt, dat openstaat voor alle naties, die samenwerken in een zodanig plan, hetwelk gegrond is op een krachtige productie inspanning, de expansie van de buitenlandse handel, het scheppen of het behouden van een intern financieel evenwicht en de ontwikkeling van economische samenwerking, met inbegrip van alle mogelijke maatregelen om gezonde wisselkoersen in te stellen en te behouden en om handelsbelemmeringen te verminderen;
Overwegende, dat ter bevordering van deze beginselen de Nederlandse Regering zich met andere naties die van dezelfde geest zijn bezield, verbonden heeft in een Verdrag nopens Europese Economische Samenwerking, dat te Parijs werd ondertekend op 16 April 1948, waarin de ondertekenende partijen zijn overeengekomen om als haar onmiddellijke taak de uitwerking en de uitvoering van een gemeenschappelijk herstelprogramma ter hand te nemen; en dat de Nederlandse Regering lid is van de, krachtens de bepalingen van genoemd Verdrag, in het leven geroepen Organisatie voor Europese Economische Samenwerking;
Overwegende voorts, dat ter bevordering van deze beginselen de Regering der Verenigde Staten van Amerika de „Economic Cooperation Act of 1948” heeft afgekondigd, welke wet voorziet in het verlenen van bijstand door de Verenigde Staten aan naties, die aan een gemeenschappelijk programma voor Europees herstel deelnemen, ten einde zodanige naties in staat te stellen om door middel van eigen individuele en gemeenschappelijke inspanning onafhankelijk te worden van buitengewone economische hulp van buitenaf;
Constaterende, dat de Nederlandse Regering reeds haar bijval heeft betuigd met de doeleinden en de richtlijnen van de „Economic Cooperation Act of 1948”;
Verlangende om de afspraken vast te leggen, welke regelen het verlenen van bijstand door de Regering der Verenigde Staten van Amerika volgens de „Economic Cooperation Act of 1948”, het ontvangen van zodanige bijstand door de Nederlandse Regering, en de maatregelen, die de twee Regeringen, zowel ieder afzonderlijk als te zamen, zullen nemen ter bevordering van het herstel van Nederland, als een integrerend deel van het gemeenschappelijk programma voor het Europese herstel,
Zijn het volgende overeengekomen:
1.
De Regering der Verenigde Staten van Amerika neemt op zich Nederland bij te staan, door aan de Nederlandse Regering of aan personen, instellingen of organisaties, door laatstgenoemde Regering daartoe aangewezen, zodanige hulp beschikbaar te stellen als door de Nederlandse Regering zou kunnen worden verzocht en goedgekeurd door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika. De Regering van de Verenigde Staten van Amerika zal die bijstand verlenen krachtens de voorzieningen en met inachtneming van alle bewoordingen, voorwaarden en bepalingen omtrent beëindiging van de „Economic Cooperation Act of 1948”, en van de daarmee samenhangende wijzigings-, aanvullings- en toewijzingswetten, en zij zal de Nederlandse Regering slechts die goederen, diensten en andere bijstand beschikbaar stellen, tot welker beschikbaarstelling in zodanige wetten machtiging is verleend.
2.
De Nederlandse Regering zal, handelend zowel individueel als in het kader van de Organisatie van Europese Economische Samenwerking, overeenkomstig het op 16 April 1948 te Parijs getekende Verdrag tot Europese Economische Samenwerking, aanhoudend alle krachten inspannen, in samenwerking met andere deelnemende landen, om op korte termijn door middel van een gemeenschappelijk herstelprogramma economische voorwaarden in Europa te scheppen, die noodzakelijk zijn voor een duurzame vrede en voorspoed, en om de aan een zodanig gemeenschappelijk herstelprogramma deelnemende landen in Europa in staat te stellen om, binnen de looptijd van deze overeenkomst, onafhankelijk te worden van buitengewone economische hulp van buitenaf. De Nederlandse Regering geeft wederom de verzekering van haar voornemen, om de uitvoering van de bepalingen der Algemene Verplichtingen van het Verdrag nopens Europese Economische Samenwerking ter hand te nemen, om voort te gaan met actieve deelname aan het werk van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, en om bij voortduring getrouw te blijven aan de doeleinden en richtlijnen van de „Economic Cooperation Act of 1948”.
3.
Met betrekking tot hulp, door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika aan Nederland verleend, en verschaft uit gebieden buiten de Verenigde Staten van Amerika, haar gebiedsdelen en bezittingen, zal de Nederlandse Regering samenwerken met de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, om te verzekeren, dat de aanschaf plaats zal hebben tegen redelijke prijzen en op redelijke voorwaarden, en op zodanige wijze, dat wordt gezorgd, dat dollars, aldus beschikbaar gesteld aan het land, waaruit de hulp wordt verschaft, gebruikt worden op een wijze, die in overeenstemming is met alle schikkingen, getroffen door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika met zulk een land.
1.
Teneinde een optimaal herstel door het aanwenden van de bijstand, ontvangen van de Regering der Verenigde Staten van Amerika te bereiken, zal de Nederlandse Regering zo goed mogelijk trachten:
a) om die maatregelen te nemen of te handhaven, die nodig zijn om een doelmatig en practisch gebruik van alle hulpbronnen, die haar ter beschikking staan, te verzekeren, met inbegrip van:
(i) zodanige maatregelen als nodig mochten zijn om te verzekeren, dat de goederen en diensten, verkregen uit hulp, verleend op grond van deze Overeenkomst, gebruikt worden voor doeleinden, die stroken met deze Overeenkomst, en voor zover uitvoerbaar, met de algemene doeleinden, neergelegd in de door de Nederlandse Regering verstrekte schema's ter ondersteuning van de behoeften aan hulpverlening door de Regering der Verenigde Staten van Amerika;
(ii) het gadeslaan van — en het toezien op het gebruik van zulke hulpbronnen door middel van een effectief, door de Organisatie van Europese Economische Samenwerking goedgekeurd contrôlesysteem, en
(iii) het, voorzover uitvoerbaar, nemen van maatregelen, teneinde vermogensbestanddelen en de opbrengsten daarvan, toebehorende aan Nederlandse onderdanen en aanwezig in de Verenigde Staten van Amerika, hare gebiedsdelen en bezittingen, te localiseren, te identificeren en aan te wenden tot passend gebruik ter bevordering van het gemeenschappelijke Europese herstelprogramma. Deze bepaling legt geen enkele verplichting op de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, om behulpzaam te zijn bij de uitvoering van zodanige maatregelen, noch op de Nederlandse Regering om zodanige vermogensbestanddelen te vervreemden,
b) om de ontwikkeling op gezonde economische grondslagen van de industriële en agrarische productie te bevorderen, om de, door de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking vast te stellen productieniveau's te bereiken, en om, wanneer zulks door de Regering der Verenigde Staten van Amerika wordt verlangd, deze Regering van gedetailleerde voorstellen in kennis te stellen omtrent bepaalde door de Nederlandse Regering overwogen projecten, welke voor een belangrijk gedeelte met bijstand, die op grond van deze overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, zullen worden uitgevoerd, daaronder begrepen, wanneer enigszins mogelijk, plannen voor de verhoging van de productie van steenkool, staal, transportmiddelen en voedsel,
c) om haar munt te stabiliseren, een gezonde wisselkoers in te stellen of te behouden, haar overheidsbegroting in evenwicht te brengen zodra zulks uitvoerbaar is, een interne financiële stabiliteit te creëren of te behouden en, in het algemeen, het vertrouwen in haar munt te herstellen of te handhaven, en
d) om samen te werken met andere deelnemende landen tot het vergemakkelijken en stimuleren van een toenemende uitwisseling van goederen en diensten zowel tussen de deelnemende landen als met andere landen, en tot het verminderen van Overheids- en particuliere belemmeringen op handelsgebied tussen hen onderling, en tussen hen en andere landen.
2.
De Nederlandse Regering zal, met inachtneming van artikel 8 van het Verdrag nopens Europese Economische Samenwerking, welk artikel beoogt het volledige en doeltreffende gebruik van arbeidskrachten beschikbaar in de verschillende deelnemende landen, in welwillende overweging nemen zodanige voorstellen als in samenwerking met de Internationale Vluchtelingen Organisatie zullen worden gedaan, en die gericht zijn op de zo ruim mogelijke gebruikmaking van arbeidskrachten beschikbaar in ieder van de deelnemende landen, ter bevordering van de verwezenlijking der doeleinden van deze Overeenkomst.
3.
De Nederlandse Regering zal de door haar passend geoordeelde maatregelen nemen en daarbij samenwerken met andere deelnemende landen om zakelijke practijken en op de internationale handel betrekking hebbende overeenkomsten van particuliere of Overheidshandelslichamen tegen te gaan, wanneer deze vrije concurrentie belemmeren, de toegang tot markten beperken dan wel monopolistische contrôle bevorderen, in alle gevallen, dat dergelijke practijken of overeenkomsten een storende uitwerking mochten hebben op de verwezenlijking van het gemeenschappelijk Europees herstelprogramma.
1.
De Nederlandse Regering en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika zullen, op verzoek van één van beide Regeringen, overleg plegen omtrent projecten in Nederland voorgesteld door onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika, met betrekking waartoe de Regering van de Verenigde Staten van Amerika op een voor dat doel geschikte wijze garanties betreffende valuta transfers zou kunnen stellen op grond van artikel 111 (b) (3) van de „Economic Cooperation Act of 1948”.
2.
De Nederlandse Regering stemt er mede in, dat, indien de Regering van de Verenigde Staten van Amerika aan iemand betalingen in dollars der Verenigde Staten verricht onder zulk een garantie, alle guldens, of in guldens luidende credieten, toegewezen ten behoeve van of overgemaakt aan de Regering der Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig genoemd artikel, erkend zullen worden als bezit van de Regering der Verenigde Staten van Amerika.
1.
De bepalingen van dit artikel zullen slechts van toepassing zijn met betrekking tot bijstand die door de Regering der Verenigde Staten van Amerika kan worden verleend als schenking.
2.
De Nederlandse Regering zal een speciale rekening openen bij De Nederlandsche Bank, ten name van de Nederlandse Regering (hieronder aangeduid als Speciale Rekening), en zal op deze rekening guldens storten als volgt:
a) de vrij beschikbare saldi van de stortingen verricht door de Nederlandse Regering ingevolge de notawisseling tussen beide Regeringen dd. 20 April 1948;
b) de tegenwaarde van de geïndiceerde dollarkosten voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika van goederen, diensten, technische inlichtingen (inclusief eventuele kosten van verwerking, opslag, vervoer, herstel of andere daarmede verband houdende diensten) als schenking aan Nederland ter beschikking gesteld op een der wijzen waartoe de „Economic Cooperation Act of 1948” machtiging verleent, verminderd echter met het bedrag van stortingen, verricht ingevolge de notawisseling waaraan in lid (a) wordt gerefereerd. De Regering van de Verenigde Staten van Amerika zal van tijd tot tijd de Nederlandse Regering in kennis stellen van de geïndiceerde dollarkosten van zodanige goederen, diensten en technische inlichtingen en de Nederlandse Regering zal vervolgens de tegenwaarde in guldens storten op de Speciale Rekening omgerekend tegen de wisselkoers welke zal zijn de pariteit overeengekomen op dat ogenblik met de International Monetary Fund. De Nederlandse Regering kan op ieder ogenblik voorschotstortingen op de Speciale Rekening verrichten, welke stortingen zullen worden gecrediteerd tegen posten voortspruitende uit daarop volgende kennisgevingen ingevolge dit lid.
3.
De Regering van de Verenigde Staten van Amerika zal van tijd tot tijd de Nederlandse Regering kennis geven van hetgeen zij in guldens behoeft voor administratieve uitgaven binnen Nederland, verband houdende met de werkzaamheden ingevolge de „Economic Cooperation Act of 1948” en de Nederlandse Regering zal vervolgens zodanige bedragen ter beschikking stellen uit enig saldo van de Speciale Rekening op de wijze zoals verzocht door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika in haar kennisgeving.
4.
[De tekst van de vertaling is niet beschikbaar.]
5.
De Nederlandse Regering zal verder zodanige guldensbedragen uit enig saldo van de Speciale Rekening beschikbaar stellen, als nodig zijn ter dekking van transportkosten (inclusief haven-, opslag-, manipulatie- en dergelijke kosten) van enige plaats van binnenkomst in Nederland tot aan de door de geconsigneerde aangegeven plaats van aflevering in Nederland van de reliefgoederen en pakketten als genoemd in artikel VI.
6.
De Nederlandse Regering kan trekken op enig overblijvend saldo van de Speciale Rekening voor zodanige doeleinden als van tijd tot tijd kunnen worden overeengekomen met de Regering van de Verenigde Staten van Amerika. Bij het overwegen van voorstellen gedaan door de Nederlandse Regering tot het trekken op de Speciale Rekening zal de Regering van de Verenigde Staten rekening houden met de behoefte tot bevordering of handhaving van interne monetaire en financiële stabilisatie in Nederland en tot het stimuleren van productieve bedrijvigheid en van de internationale handel en de exploratie en de ontwikkeling van nieuwe bronnen van rijkdom binnen Nederland, daaronder in het bijzonder gerekend:
(a) uitgaven voor projecten of programma's, inclusief die, welke deel uitmaken van een veelomvattend programma tot ontwikkeling van de productiecapaciteit van Nederland en de andere deelnemende landen, alsmede voor projecten of programma's, waarvan de kosten buitenslands worden gedekt door hulp verleend door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika ingevolge de „Economic Cooperation Act of 1948” of anderszins, dan wel door leningen van de International Bank for Reconstruction and Development;
(b) uitgaven voor de onderzoekingen betreffende en de ontwikkeling van additionele productie van materialen, welke nodig mochten zijn in de Verenigde Staten wegens tekorten of potentiële tekorten in de hulpbronnen van de Verenigde Staten van Amerika, en
(c) doeltreffende vermindering van de nationale schuld, in het bijzonder schuld ondergebracht bij de centrale bank of andere bankinstellingen.
7.
Over ieder vrij beschikbaar saldo, anders dan niet uitgegeven bedragen, waaraan bestemming is gegeven volgens lid 4 van dit artikel, overblijvend op de Speciale Rekening op 30 Juni 1952, zal in Nederland worden beschikt voor zodanige doeleinden als hierna overeen te komen tussen de Regeringen van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, met dien verstande, dat de Overeenkomst van de zijde der Verenigde Staten van Amerika onderhevig zal zijn aan goedkeuring bij de wet of een „joint resolution” van het Congres van de Verenigde Staten van Amerika.
1.
De Nederlandse Regering zal de overdracht aan de Verenigde Staten van Amerika, van grondstoffen en materialen, afkomstig uit Nederland, voor voorraadvorming of andere doeleinden, vergemakkelijken, welke grondstoffen en materialen de Verenigde Staten van Amerika behoeven als gevolg van tekorten of potentiële tekorten in hun eigen hulpbronnen, tegen zodanige redelijke verkoop-, uitwisselings-, ruil- of andere voorwaarden en in zodanige hoeveelheden en voor een zodanig tijdvak, als overeengekomen zal worden tussen de Regeringen van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, met behoorlijke inachtneming van de redelijke behoeften van Nederland aan zulke grondstoffen en materialen voor binnenlands gebruik en voor export op commerciële basis. De Nederlandse Regering zal zodanige bijzondere maatregelen nemen als nodig mochten zijn om de bepalingen van dit lid ten uitvoer te leggen, met inbegrip van de bevordering van de productieverhoging van dergelijke grondstoffen in Nederland en de opheffing van alle belemmeringen voor de overdracht van dergelijke grondstoffen aan de Verenigde Staten van Amerika. De Nederlandse Regering zal, indien de Regering van de Verenigde Staten van Amerika zulks verzoekt, in onderhandeling treden, betreffende gedetailleerde regelingen, nodig voor de uitvoering van de voorzieningen in dit lid.
2.
Met erkenning van het principe van billijkheid in verband met de aantasting van de natuurlijke hulpbronnen van de Verenigde Staten van Amerika en van die van de deelnemende landen zal de Nederlandse Regering, wanneer de Regering van de Verenigde Staten van Amerika haar wens daartoe kenbaar maakt en waar toepasselijk, onderhandelingen voeren over (a) een toekomstig schema van hetgeen als minimum aan de Verenigde Staten van Amerika ter beschikking kan worden gesteld voor toekomstige koop en levering tegen wereldmarktprijzen van een redelijk deel van de grondstoffen en materialen, afkomstig uit Nederland, die de Verenigde Staten van Amerika nodig zullen hebben als gevolg van tekorten of potentiële tekorten van hun eigen hulpbronnen, ten einde de toegang van de Amerikaanse Industrie tot een redelijk aandeel in zulke grondstoffen en materialen te beschermen, hetzij in percentages van de productie, hetzij in bepaalde hoeveelheden; (b) overeenkomsten, welke behoorlijke bescherming verlenen aan het recht van toegang van iedere burger der Verenigde Staten van Amerika, of van iedere vennootschap, firma of andere associatie, in het leven geroepen onder de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, of van een zijner Staten of Gebiedsdelen, en in hoofdzaak en te hunnen voordele toebehorend aan onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika, tot de productie-ontwikkeling van zodanige grondstoffen en materialen, en wel onder dezelfde voorwaarden als voor personen van Nederlandse nationaliteit; (c) een door beide partijen overeen te komen schema voor productieverhoging van zodanige grondstoffen en materialen, voor zover in Nederland uitvoerbaar, en voor levering van een overeen te komen percentage van een zodanige verhoogde productie, ter overdracht aan de Verenigde Staten van Amerika op lange termijn, in aanmerking nemende de door de Verenigde Staten van Amerika op grond van deze overeenkomst verleende bijstand.
3.
De Nederlandse Regering zal, wanneer de Regering der Verenigde Staten van Amerika zulks verzoekt, samenwerken, waar mogelijk, om de doelstellingen van leden 1 en 2 van dit artikel te bevorderen ten aanzien van grondstoffen en materialen afkomstig van buiten Nederland.
1.
De Nederlandse Regering zal met de Regering der Verenigde Staten van Amerika samenwerken tot het vergemakkelijken en het aanmoedigen van de bevordering en de ontwikkeling van het reizen door burgers van de Verenigde Staten van Amerika, naar en in de deelnemende landen.
2.
De Nederlandse Regering zal, wanneer de Regering van de Verenigde Staten van Amerika zulks verlangt, onderhandelingen aanknopen over overeenkomsten (met inbegrip van een voorziening in een vrijstelling van rechten, onder de daartoe passende waarborgen) ter vergemakkelijking van de invoer in Nederland van voorraden relief-goederen geschonken aan of gekocht door vrijwillige, niet op winstbasis werkende Amerikaanse steuncomité's, en van relief-zendingen, afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika en geadresseerd aan personen, wonende in Nederland.
1.
De twee Regeringen zullen op verzoek van één hunner overleg plegen aangaande iedere aangelegenheid, die verband houdt met de toepassing van deze overeenkomst of met handelingen en regelingen uit te voeren op grond van dit Verdrag.
2.
De Nederlandse Regering zal de Regering der Verenigde Staten van Amerika op tijd en wijze als door laatstgenoemde Regering na overleg met eerstgenoemde te bepalen, mededeling doen van:
(a) gedetailleerde berichten betreffende plannen, programma's en maatregelen, voorgesteld of aangenomen door de Nederlandse Regering tot uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst en van de Algemene Verplichtingen van het Verdrag nopens Europese Economische Samenwerking,
(b) volledige verslagen betreffende de handelingen, op grond van deze overeenkomst verricht, met inbegrip van een verslag omtrent het gebruik van fondsen, goederen en diensten ontvangen krachtens deze Overeenkomst; welke verslagen ieder kwartaal moeten worden ingediend,
(c) gegevens aangaande haar economie en zodanige andere, terzake dienende informaties als nodig zijn om de gegevens aan te vullen, welke door de Regering der Verenigde Staten van Amerika van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking worden ontvangen, en die de Regering der Verenigde Staten van Amerika nodig zou kunnen hebben om de aard en de omvang van de op grond van de „Economic Cooperation Act of 1948” te verrichten handelingen te bepalen, en om de doelmatigheid van de op grond van deze Overeenkomst verstrekte of beraamde hulpverlening, en in het algemeen, van de vorderingen van het gemeenschappelijke herstelprogramma, te beoordelen.
3.
De Nederlandse Regering zal de Regering van de Verenigde Staten van Amerika bijstaan in het verkrijgen van inlichtingen betreffende de uit Nederland afkomstige grondstoffen en materialen, bedoeld in Artikel V, hetgeen noodzakelijk is voor de formulering en uitvoering van de regelingen in dat Artikel voorzien.
1.
De Nederlandse Regering en de Regering der Verenigde Staten van Amerika erkennen, dat het haar wederzijds belang is, dat volledige openbaarheid worde gegeven aan de oogmerken en de ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees Herstelprogramma en hetgeen verricht wordt ter bevordering van dat programma. Erkend wordt, dat een brede verspreiding van de berichtgeving over de ontwikkeling van het programma wenselijk is, teneinde het begrip voor gezamenlijke inspanning en wederkerige hulpverlening, welke essentieel zijn voor de verwezenlijking van de oogmerken van het programma, te ontwikkelen.
2.
De Regering der Verenigde Staten van Amerika zal de verspreiding van zodanige berichtgeving bevorderen en haar beschikbaar stellen aan de organen voor publieke voorlichting.
3.
De Nederlandse Regering zal de verspreiding van een dergelijke berichtgeving, zowel rechtstreeks als door middel van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, aanmoedigen. Zij zal deze berichtgeving ter beschikking stellen van de organen voor publieke voorlichting en zal alle uitvoerbare maatregelen treffen om te verzekeren, dat voor zodanige verspreiding passende faciliteiten worden verleend. Zij zal voorts andere deelnemende landen en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking volledige voorlichting verstrekken omtrent de vorderingen van het programma voor economisch herstel.
4.
De Nederlandse Regering zal in Nederland ieder kwartaal volledige verslagen omtrent de handelingen, verricht op grond van deze overeenkomst, publiceren, met inbegrip van mededelingen omtrent het gebruik van de ontvangen fondsen, goederen en diensten.
1.
De Nederlandse Regering neemt op zich een speciale Missie voor Economische Samenwerking te ontvangen, welke zich in Nederland zal kwijten van de taak der Verenigde Staten van Amerika ingevolge deze overeenkomst.
2.
De Nederlandse Regering zal op een daartoe strekkende kennisgeving van de zijde van de Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, de Speciale Missie en haar personeel en de Bijzondere Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika in Europa beschouwen als deel uit te maken van de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland, opdat deze dezelfde voorrechten en immuniteiten zullen genieten als die, welke aan die Ambassade en haar personeel van overeenkomstige rang zijn toegekend. De Nederlandse Regering zal voorts passende gunsten en beleefdheden verlenen aan de leden en de staf van de Verenigde Commissie voor Buitenlandse Economische Samenwerking van het Congres van de Verenigde Staten van Amerika, en aan deze de faciliteiten en de bijstand verschaffen, welke nodig zijn voor een doeltreffende uitoefening van hun taak.
3.
De Nederlandse Regering zal, zowel rechtstreeks als door middel van haar vertegenwoordigers bij de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, volledige samenwerking verlenen aan de Speciale Missie, de Bijzondere Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika in Europa en diens staf alsmede aan de leden en de staf van de Verenigde Commissie. Die samenwerking zal inhouden het verstrekken van alle berichten en faciliteiten, nodig voor het observeren van — en het toezicht op de uitvoering van deze overeenkomst met inbegrip van de aanwending van hulp krachtens deze overeenkomst verleend.
1.
De Regeringen van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika komen overeen om aan de beslissing van het Internationale Hof van Justitie te onderwerpen iedere vordering, waarin ene Regering ten behoeve van een harer onderdanen zich partij stelt tegenover de andere Regering, en die strekt tot vergoeding van schade, voortspruitende uit overheidsmaatregelen (andere dan maatregelen met betrekking tot vijandelijk vermogen of vijandelijke belangen) genomen na 3 April 1948 door de andere Regering, en aantastende het vermogen of een belang van zodanig onderdaan, daaronder begrepen contracten met — of concessies verleend door terzake bevoegde autoriteiten, behorend tot die andere Regering. Overeenstemming bestaat daarover, dat de verbintenis van elk der beide Regeringen met betrekking tot vorderingen, waarin de andere Regering zich in het voorkomende geval op grond van dit lid partij stelt, wordt aangegaan onder het gezag van — en wordt beperkt door de bewoordingen en voorwaarden van zodanige daadwerkelijke erkenning als tot nu toe is verleend aan de verplichte jurisdictie van het Internationale Hof van Justitie ingevolge Artikel 36 van het Statuut van het Hof. De bepalingen van dit lid zullen in geen enkel opzicht inbreuk maken op andere aan elk der beide Regeringen toekomende rechten, indien bestaande, om het Internationale Hof van Justitie te adieren of tot het zich partij stellen in — en het voorbrengen van rechtsvorderingen, die gegrond zijn op vermeende schendingen door een van beide Regeringen, van rechten en verplichtingen, voortspruitend uit verdragen, overeenkomsten, of grondbeginselen van internationaal recht.
2.
De Regeringen van Nederland en van de Verenigde Staten van Amerika komen voorts overeen, dat zodanige rechtsvorderingen in plaats van naar het Hof, naar een nader onderling overeen te komen scheidsgerecht kunnen worden verwezen.
3.
Voorts bestaat overeenstemming daarover, dat geen van beide Regeringen overeenkomstig dit Artikel zich partij zal stellen in een vordering, voordat haar betrokken onderdaan alle beschikbare rechtsmiddelen heeft aangewend, welke hem in de administratieve en burgerlijke rechtspleging van het land, waarin de rechtsvordering is ontstaan, ter beschikking staan.
Artikel XI. (Begripsbepalingen)
Zoals gebruikt in deze overeenkomst:
(a) betekent „Nederland” „Het Koninkrijk der Nederlanden, omvattende het grondgebied in Europa, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao”;
(b) betekent „deelnemend land”
voor zolang als zulk een land partij is van het Verdrag nopens Europese Economische Samenwerking en een gemeenschappelijk Europees Herstelprogramma aanhangt, ontworpen ter verwezenlijking van de in deze Overeenkomsten gestelde doeleinden.
(i) elk land, dat het rapport van het Comité voor Europese Economische Samenwerking op 22 September 1947 te Parijs ondertekend heeft, benevens de gebieden voor welke het internationale verantwoordelijkheid heeft, en waarop de Overeenkomst tot Economische Samenwerking, gesloten tussen dat land en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing is verklaard, en
(ii) ieder ander land (met inbegrip van elke bezettingszone van Duitsland, en gebieden onder internationaal bestuur of toezicht alsmede het Vrije Gebied Triest of elk van zijn zones) geheel of gedeeltelijk in Europa gelegen, tezamen met de afhankelijke gebieden onder zijn bestuur;
1.
Deze Overeenkomst zal heden van kracht worden. Zij zal, ingevolge de bepalingen van de leden 2 en 3 van dit Artikel, van kracht blijven tot 30 Juni 1953, en zal, tenzij tenminste 6 maanden vóór 30 Juni 1953 een van beide Regeringen aan de andere schriftelijk kennis zal hebben gegeven van haar voornemen om op die datum de Overeenkomst te beëindigen, daarna van kracht blijven totdat 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop zulk een kennisgeving zal zijn gedaan, zullen zijn verstreken.
2.
Indien, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, een van beide Regeringen van oordeel mocht zijn, dat er een fundamentele verandering is gekomen in hetgeen als basis voor deze Overeenkomst is aangenomen, dan zal zij de andere Regering daarvan schriftelijk kennis geven, waarna de twee Regeringen overleg zullen plegen ten einde tot overeenstemming te geraken omtrent amendering, wijziging of beëindiging van deze Overeenkomst. Indien, na verloop van drie maanden, te rekenen vanaf zulk een kennisgeving, de twee Regeringen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent hetgeen onder die omstandigheden behoort te worden verricht, kan ieder der beide Regeringen aan de andere schriftelijk kennis geven van haar voornemen om deze Overeenkomst te beëindigen. In dat geval zal, met inachtneming van de bepalingen van lid 3 van dit Artikel, deze Overeenkomst een einde nemen, hetzij
(a) zes maanden na de datum van zulk een kennisgeving van het voornemen tot beëindiging, hetzij
(b) na zodanig korter tijdsverloop als bij onderlinge overeenkomst voldoende wordt geacht om te verzekeren, dat de verplichtingen van de Nederlandse Regering, voortvloeiende uit hulpverlening, die na de datum van zulk een kennisgeving nog door de Regering der Verenigde Staten van Amerika mocht worden voortgezet, worden nagekomen;
een en ander evenwel met dien verstande, dat Artikel V en lid 3 van Artikel VII nog van kracht zullen blijven 2 jaar na de datum van een dergelijke kennisgeving van het voornemen tot beëindiging, echter uiterlijk tot 30 Juni 1953.
3.
Subsidiaire overeenkomsten en schikkingen, tot stand gekomen op grond van deze Overeenkomst, kunnen van kracht blijven na de datum van beëindiging van deze Overeenkomst, en de geldigheidsduur van zulke subsidiaire overeenkomsten en schikkingen zal worden beheerst door de bepalingen van die overeenkomsten en schikkingen zelve. Artikel IV blijft van kracht totdat over alle bedragen in Nederlandse munt, waarvan storting verplicht is overeenkomstig zijn bewoordingen, zal zijn beschikt op de wijze in dat Artikel voorzien. Lid 2 van Artikel III blijft van kracht zolang als de garantiebetalingen, vermeld in dat Artikel, door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika zullen worden verricht.
4.
Deze Overeenkomst kan te allen tijde bij overeenkomst tussen beide Regeringen worden geamendeerd.
5.
De Bijlage van deze Overeenkomst vormt daarvan een integrerend deel.
6.
Deze Overeenkomst zal worden geregistreerd bij het Secretariaat-Generaal der Verenigde Naties.
Ten blijke waarvan de respectieve vertegenwoordigers, met de nodige volmachten bekleed, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
Gedaan te 's-Gravenhage, in tweevoud, in de Nederlandse en de Engelse talen, welke beide teksten rechtsgeldig zijn, op twee Juli 1948.
Voor de Nederlandse Regering,
W. VAN BOETZELAER.
Inhoudsopgave
Overeenkomst tot economische samenwerking tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika.
Artikel I. (Bijstand en Samenwerking)
Artikel II. (Algemene Verplichtingen)
Artikel III. (Waarborgen)
Artikel IV. (Locale Munt)
Artikel V. (Toegang tot grondstoffen en materialen)
Artikel VI. (Reisovereenkomsten en aanvoer van relief-goederen)
Artikel VII. (Overleg en uitwisseling van berichten)
Artikel VIII. (Publiciteit)
Artikel IX. (Missies)
Artikel X. (Regeling van vorderingen van onderdanen)
Artikel XI. (Begripsbepalingen)
Artikel XII. (Inwerkingtreding, wijziging en looptijd)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht