Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis
(authentiek: nl)
De Europese Unie,
De Europese Gemeenschap,
en
De Zwitserse Bondsstaat,
hierna de „overeenkomstsluitende partijen’’ te noemen,
Overwegende dat met de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam de Europese Unie zich ten doel stelt de Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie, en voorkoming en bestrijding van criminaliteit,
Overwegende dat het in het kader van de Europese Unie opgenomen Schengenacquis deel uitmaakt van de bepalingen ter verwezenlijking van deze ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voorzover deze bepalingen een ruimte zonder controles aan de binnengrenzen tot stand brengen en voorzien in compenserende maatregelen om een hoog veiligheidsniveau te waarborgen,
Gelet op de geografische positie van de Zwitserse Bondsstaat,
Overwegende dat een deelneming van de Zwitserse Bondsstaat aan het Schengenacquis en aan de verdere ontwikkeling daarvan het mogelijk zal maken bepaalde hinderpalen voor het vrije verkeer van personen als gevolg van de geografische positie van de Zwitserse Bondsstaat weg te nemen alsmede de samenwerking tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat op de door het Schengenacquis bestreken gebieden te versterken,
Overwegende dat bij de op 18 mei 1999 door de Raad van Europese Unie met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst 1) , deze beide staten werden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis,
Overwegende dat het wenselijk is de Zwitserse Bondsstaat op voet van gelijkheid met IJsland en Noorwegen te betrekken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis,
Overwegende dat het passend is tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat een overeenkomst te sluiten die soortgelijke rechten en verplichtingen bevat als die welke zijn overeengekomen tussen de Raad van de Europese Unie enerzijds en IJsland en Noorwegen anderzijds,
Ervan overtuigd dat het noodzakelijk is de samenwerking tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat met betrekking tot de uitvoering, de praktische toepassing en de verdere ontwikkeling van het Schengenacquis te organiseren,
Overwegende dat, om de Zwitserse Bondsstaat te betrekken bij de werkzaamheden van de Europese Unie op de door deze overeenkomst bestreken gebieden en om zijn deelneming aan deze werkzaamheden mogelijk te maken, een comité moet worden ingesteld volgens het institutionele model dat ook voor IJsland en Noorwegen werd ingevoerd,
Overwegende dat de Schengensamenwerking berust op de beginselen van vrijheid, democratie, rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, zoals die met name gewaarborgd worden door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950,
Overwegende dat de bepalingen van Titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap alsmede de besluiten die op grond van die titel zijn aangenomen, overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat bij het Verdrag van Amsterdam aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken, en dat de besluiten tot uitwerking van het Schengenacquis uit hoofde van deze Titel die Denemarken in zijn nationale wetgeving heeft omgezet alleen verplichtingen volgens internationaal recht kunnen scheppen tussen Denemarken en de andere lidstaten,
Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland alsmede Ierland overeenkomstig de besluiten uit hoofde van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, dat bij het Verdrag van Amsterdam aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht 1)[2] , deelnemen aan enkele bepalingen van het Schengenacquis,
Overwegende dat het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat de staten die de Europese Unie heeft betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis dit acquis ook toepassen in hun onderlinge betrekkingen,
Overwegende dat het voor de goede werking van het Schengenacquis vereist is dat deze overeenkomst gelijktijdig wordt toegepast met de overeenkomsten tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij of deelnemen aan de uitvoering en de ontwikkeling van het Schengenacquis ter regeling van hun onderlinge betrekkingen,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het acquis communautaire inzake de vaststelling van criteria en mechanismen om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat wordt ingediend en inzake de instelling van het Eurodac-systeem,
Overwegende dat er een verband bestaat tussen het Schengenacquis en dit acquis communautaire,
Overwegende dat dit verband vereist dat het Schengenacquis gelijktijdig wordt toegepast met het acquis communautaire inzake de vaststelling van criteria en mechanismen om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat wordt ingediend en inzake de instelling van het Eurodac-systeem,
Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:
1.
De Zwitserse Bondsstaat („Zwitserland’’) wordt betrokken bij de werkzaamheden van de Europese Gemeenschap en de Europese Unie op alle gebieden die worden bestreken door de in de bijlagen A en B bij deze overeenkomst genoemde bepalingen en de verdere ontwikkeling daarvan.
2.
Deze overeenkomst schept wederzijdse rechten en verplichtingen overeenkomstig de hierbij vastgestelde procedures.
1.
De in bijlage A bij deze overeenkomst genoemde bepalingen van het Schengenacquis worden, voorzover zij van toepassing zijn op de lidstaten van de Europese Unie („de lidstaten’’), door Zwitserland uitgevoerd en toegepast.
2.
De in bijlage B bij deze overeenkomst genoemde bepalingen van de besluiten van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap die overeenkomstige bepalingen van de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen („de Schengenuitvoeringsovereenkomst’’) vervangen en/of ontwikkelen of die zijn aangenomen op grond van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, worden door Zwitserland uitgevoerd en toegepast.
3.
De besluiten en maatregelen die de Europese Unie en de Europese Gemeenschap aannemen tot wijziging of aanvulling van de in de bijlagen A en B genoemde bepalingen, en waarop de in deze overeenkomst vastgestelde procedures zijn toegepast, worden onverminderd het bepaalde in artikel 7 ook aanvaard, uitgevoerd en toegepast door Zwitserland.
1.
Er wordt een gemengd comité ingesteld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Zwitserse regering, de leden van de Raad van Europese Unie („de Raad’’) en de Commissie van de Europese Gemeenschappen („de Commissie’’).
2.
Het gemengd comité stelt in onderlinge overeenstemming zijn reglement van orde vast.
3.
Het gemengd comité komt bijeen op initiatief van zijn voorzitter/voorzitster of op verzoek van een van zijn leden.
4.
Onder voorbehoud van artikel 4, lid 2, komt het gemengd comité naar gelang van de omstandigheden bijeen op het niveau van ministers, hoge ambtenaren of deskundigen.
5.
Het voorzitterschap van het gemengd comité wordt uitgeoefend:
?op het niveau van de deskundigen: door de vertegenwoordiger van de Europese Unie;
?op het niveau van de hoge ambtenaren en ministers: afwisselend voor een periode van zes maanden door de vertegenwoordiger van de Europese Unie en door de vertegenwoordiger van de Zwitserse regering.
1.
Het gemengd comité behandelt overeenkomstig deze overeenkomst de in artikel 2 bedoelde aangelegenheden en zorgt ervoor dat met eventuele bezwaren van Zwitserland naar behoren rekening wordt gehouden.
2.
De vertegenwoordigers van Zwitserland kunnen in het gemengd comité op ministerieel niveau:
?de problemen die zij ondervinden met betrekking tot een bepaalde maatregel of een bepaald besluit uiteenzetten, of reageren op de problemen van andere delegaties;
?zich uitspreken over alle vraagstukken betreffende de uitwerking of de uitvoering van bepalingen die op hen betrekking hebben.
3.
De vergaderingen van het gemengd comité op ministerieel niveau worden voorbereid door het gemengd comité op het niveau van de hoge ambtenaren.
4.
De vertegenwoordiger van de Zwitserse regering heeft het recht in het gemengd comité suggesties betreffende de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden te doen. Na bespreking van die suggesties kan de Commissie of een lidstaat deze onderzoeken om overeenkomstig de regels van de Europese Unie een voorstel te doen of een initiatief te nemen met het oog op de aanneming van een besluit of maatregel van de Europese Gemeenschap of de Europese Unie.
Artikel 5
Onverminderd artikel 4 wordt het gemengd comité op de hoogte gehouden van de voorbereiding in de Raad van alle besluiten of maatregelen die voor deze overeenkomst van belang kunnen zijn.
Artikel 6
Bij het opstellen van nieuwe wetgeving op een onder deze overeenkomst vallend gebied, raadpleegt de Commissie informeel deskundigen van Zwitserland op dezelfde wijze als waarop zij deskundigen van de lidstaten raadpleegt voor het opstellen van haar voorstellen.
1.
[Dit lid wordt niet voorlopig toegepast.]
2.
a. De Raad stelt Zwitserland onverwijld in kennis van de aanneming van de in lid 1 bedoelde besluiten of maatregelen waarop de in deze overeenkomst vastgestelde procedures zijn toegepast.
b. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]
3.
[Dit lid wordt niet voorlopig toegepast.]
4.
[Dit lid wordt niet voorlopig toegepast.]
5.
[Dit lid wordt niet voorlopig toegepast.]
1.
Ter verwezenlijking van het streven van de overeenkomstsluitende partijen om tot een zo uniform mogelijke toepassing en uitlegging van de in artikel 2 bedoelde bepalingen te komen, volgt het gemengd comité voortdurend de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen („het Hof van Justitie’’) alsmede de ontwikkeling van de jurisprudentie van de bevoegde rechterlijke instanties van Zwitserland betreffende deze bepalingen. Daartoe wordt een systeem ingesteld voor de regelmatige wederzijdse toezending van die jurisprudentie.
2.
Zwitserland heeft het recht memories of schriftelijke opmerkingen in te dienen bij het Hof van Justitie wanneer een rechterlijke instantie van een lidstaat het Hof van Justitie een prejudiciële vraag stelt over de uitlegging van een in artikel 2 bedoelde bepaling.
1.
Zwitserland brengt jaarlijks verslag uit aan het gemengd comité over de wijze waarop zijn administratieve autoriteiten en rechterlijke instanties de in artikel 2 bedoelde bepalingen, in voorkomend geval zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, hebben toegepast en uitgelegd.
2.
Indien het gemengd comité binnen twee maanden nadat het in kennis is gesteld van een wezenlijk verschil tussen de jurisprudentie van het Hof van Justitie en die van de rechterlijke instanties van Zwitserland, of van een wezenlijk verschil in de toepassing van de in artikel 2 bedoelde bepalingen door de autoriteiten van de betrokken lidstaten en die van Zwitserland, er niet in is geslaagd de uniforme toepassing en uitlegging te verzekeren, wordt de procedure van artikel 10 toegepast.
1.
In geval van een geschil over de toepassing van deze overeenkomst of indien de in artikel 9, lid 2, bedoelde situatie ontstaat, wordt de aangelegenheid officieel als geschil op de agenda van het gemengd comité op ministerieel niveau geplaatst.
2.
Het gemengd comité beschikt over negentig dagen, vanaf de datum van aanneming van de agenda waarop het geschil is geplaatst, om het geschil te regelen.
3.
Indien het geschil niet binnen de in lid 2 bedoelde termijn van negentig dagen door het gemengd comité kan worden geregeld, wordt deze termijn verlengd met dertig dagen om tot een definitieve regeling te komen. Indien geen definitieve regeling wordt bereikt, wordt deze overeenkomst geacht te zijn beëindigd zes maanden na het verstrijken van de termijn van dertig dagen.
1.
Voor de administratieve kosten van de toepassing van deze overeenkomst draagt Zwitserland jaarlijks aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen een bedrag bij van 7,286% van 8 100 000 EUR, met dien verstande dat dit bedrag jaarlijks wordt aangepast overeenkomstig het inflatiepercentage voor de Europese Unie.
2.
Voor de kosten van de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem II draagt Zwitserland voor de betrokken begrotingsjaren jaarlijks bij aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig zijn bruto binnenlands product in verhouding tot het bruto binnenlands product van alle deelnemende landen, en dit vanaf het begrotingsjaar 2002.
De bijdrage voor de begrotingsjaren die aan de inwerkingtreding van deze overeenkomst voorafgaan, is verschuldigd op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overeenkomst.
3.
Wanneer de operationele kosten van de toepassing van deze overeenkomst niet ten laste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen komen, maar rechtstreeks worden gedragen door de deelnemende lidstaten, draagt Zwitserland aan deze kosten bij overeenkomstig het percentage van zijn bruto binnenlands product in verhouding tot het bruto binnenlands product van alle deelnemende landen.
Indien de operationele kosten ten laste van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen komen, draagt Zwitserland jaarlijks aan deze begroting een bedrag bij dat overeenkomt met het percentage van zijn bruto binnenlands product in verhouding tot het bruto binnenlands product van alle deelnemende landen.
4.
Zwitserland heeft het recht om door de Commissie of de Raad opgestelde documenten betreffende deze overeenkomst te ontvangen en om op vergaderingen van het gemengd comité simultaanvertaling te verlangen in een officiële taal van de instellingen van de Europese Gemeenschappen naar keuze.
1.
Deze overeenkomst laat de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland en die tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Zwitserland anderzijds, onverlet.
2.
Deze overeenkomst laat de overeenkomsten tussen Zwitserland enerzijds en een of meer lidstaten anderzijds onverlet, voorzover deze overeenkomsten met de onderhavige overeenkomst verenigbaar zijn. Zijn deze overeenkomsten niet verenigbaar met de onderhavige overeenkomst, dan prevaleert deze laatste.
3.
Deze overeenkomst laat alle eventuele toekomstige overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland of tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Zwitserland anderzijds of de eventuele overeenkomsten op grond van de artikelen 24 en 38 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, onverlet.
1.
Zwitserland zal een overeenkomst met het Koninkrijk Denemarken sluiten inzake de totstandbrenging van rechten en verplichtingen tussen Denemarken en Zwitserland betreffende de in artikel 2 bedoelde bepalingen die onder Titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen en waarop bijgevolg het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat bij het Verdrag van Amsterdam aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, van toepassing is.
2.
Zwitserland zal een overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen sluiten inzake de totstandbrenging van wederzijdse rechten en verplichtingen uit hoofde van hun deelneming aan de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis.
1.
Deze overeenkomst treedt in werking een maand na de dag waarop de secretaris-generaal van de Raad, die optreedt als depositaris, heeft vastgesteld dat alle formaliteiten zijn vervuld waarmee door of namens de overeenkomstsluitende partijen kenbaar wordt gemaakt dat zij ermee instemmen door deze overeenkomst gebonden te zijn.
2.
De artikelen 1, 3, 4, 5, en 6 en artikel 7, lid 2, onder a, eerste zin, zijn vanaf de ondertekening van deze overeenkomst voorlopig van toepassing.
3.
Wat betreft de na de ondertekening, doch vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangenomen besluiten of maatregelen, gaat de in artikel 7, lid 2, onder a, laatste zin, bedoelde termijn van dertig dagen in op de dag van inwerkingtreding van deze overeenkomst.
1.
De in de bijlagen A en B bedoelde bepalingen en de bepalingen die reeds overeenkomstig artikel 2, lid 3, zijn aangenomen, worden door Zwitserland ten uitvoer gelegd op een datum die de Raad vaststelt met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten die alle in de bijlagen A en B bedoelde bepalingen toepassen, na overleg in het gemengd comité, en nadat hij zich ervan heeft vergewist dat Zwitserland aan de voorwaarden voor de uitvoering van de relevante bepalingen voldoet en dat de controles aan zijn buitengrenzen doeltreffend zijn.
De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen, nemen aan de aanneming van dit besluit deel voorzover het betrekking heeft op de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop gebaseerde of daarmee samenhangende besluiten waaraan deze lidstaten deelnemen.
De leden van de Raad die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten waarvoor overeenkomstig het Toetredingsverdrag slechts een deel van de in de bijlagen A en B bedoelde bepalingen van toepassing is, nemen aan de aanneming van dit besluit deel voorzover het betrekking heeft op de bepalingen van het Schengenacquis die reeds van toepassing zijn in deze lidstaten.
2.
De toepassing van de in lid 1 bedoelde bepalingen schept rechten en verplichtingen tussen Zwitserland enerzijds en, naar gelang van het geval, de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de door die bepalingen gebonden lidstaten anderzijds.
3.
Deze overeenkomst wordt slechts toegepast indien ook de overeenkomsten in de zin van artikel 13 worden toegepast.
4.
Bovendien wordt deze overeenkomst slechts toegepast indien ook de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wordt toegepast.
1.
Liechtenstein kan tot deze overeenkomst toetreden.
2.
De toetreding van Liechtenstein wordt opgenomen in een protocol bij deze overeenkomst, waarin de gevolgen van deze toetreding worden vastgesteld, met inbegrip van de totstandbrenging van rechten en verplichtingen tussen Liechtenstein en Zwitserland, alsmede tussen Liechtenstein enerzijds en de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de door de bepalingen van het Schengenacquis gebonden lidstaten anderzijds.
1.
Deze overeenkomst kan worden opgezegd door Zwitserland dan wel bij besluit van de Raad met eenparigheid van stemmen van zijn leden. De depositaris wordt in kennis gesteld van de opzegging, die zes maanden na de kennisgeving van kracht wordt.
2.
Deze overeenkomst wordt geacht te zijn opgezegd wanneer Zwitserland een van de overeenkomsten in de zin van artikel 13 of de overeenkomst in de zin van artikel 15, lid 4, opzegt.
1.
Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
2.
De versie van deze overeenkomst in de Maltese taal wordt op basis van een briefwisseling authentiek verklaard door de overeenkomstsluitende partijen. Die versie zal gelijkelijk authentiek zijn, op dezelfde wijze als de in lid 1 genoemde taken.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober 2004.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht