Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane
(authentiek: nl)
De Europese Unie,
enerzijds, en
Australië,
anderzijds,
Verlangende terrorisme en daarmee samenhangende misdrijven en andere ernstige misdrijven van grensoverschrijdende aard, waaronder begrepen de georganiseerde criminaliteit, doeltreffend te voorkomen en te bestrijden om hun respectieve democratische samenlevingen en gemeenschappelijke waarden te beschermen;
Erkennende dat de uitwisseling van informatie een essentieel onderdeel vormt van de bestrijding van terrorisme en daarmee samenhangende misdrijven en andere ernstige misdrijven van grensoverschrijdende aard, waaronder begrepen de georganiseerde criminaliteit, en dat het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) in dit verband een belangrijk instrument is;
Erkennende dat er met het oog op het waarborgen van de openbare veiligheid en de rechtshandhaving regels moeten worden vastgesteld met betrekking tot het beheren van de doorgifte door luchtvaartmaatschappijen van PNR-gegevens uit de Europese Unie aan de Australische douane;
Erkennende het belang van het voorkomen en bestrijden van terrorisme en daarmee samenhangende misdrijven en andere ernstige misdrijven van grensoverschrijdende aard, waaronder begrepen de georganiseerde criminaliteit, waarbij de fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op privacy en gegevensbescherming, moeten worden geëerbiedigd;
Erkennende dat de wetgeving, het beleid en de beginselen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie en Australië een gemeenschappelijke basis hebben en dat eventuele verschillen bij de toepassing van deze beginselen geen belemmering voor de samenwerking tussen de Europese Unie en Australië op grond van deze overeenkomst mogen vormen;
Gelet op artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten over het recht op privacy;
Gelet op artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de eerbiediging van de grondrechten, en met name op de grondrechten inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Customs Act 1901 (Cth), en met name sectie 64AF daarvan, volgens welke alle internationale exploitanten van passagiersluchtvaartdiensten die naar, vanuit of over Australië vliegen verplicht zijn de Australische douane desgevraagd PNR-gegevens te verstrekken, voor zover deze op een bepaalde wijze en in een bepaalde vorm zijn verzameld en opgeslagen in de boekings- en vertrekcontrolesystemen van de luchtvaartmaatschappij, en van de Customs Administration Act 1985 (Cth), de Migration Act 1958 (Cth), de Crimes Act 1914 (Cth), de Privacy Act 1988 (Cth) en de Freedom of Information Act 1982 (Cth);
Er nota van nemend dat de Europese Unie wil bewerkstelligen dat luchtvaartmaatschappijen met boekings- en vertrekcontrolesystemen en/of in de Europese Unie verwerkte PNR-gegevens er niet van worden weerhouden te voldoen aan de Australische wetgeving op het gebied van doorgifte van uit de Europese Unie afkomstige PNR-gegevens aan de Australische douane op grond van deze overeenkomst;
Bevestigend dat deze overeenkomst geen precedent schept voor eventuele toekomstige besprekingen of onderhandelingen tussen de Europese Unie en Australië of tussen een van beide partijen en een andere staat betreffende de verwerking en doorgifte van PNR-gegevens uit de Europese Unie of enige andere vorm van gegevens; en
In een streven naar versterking en aanmoediging van de samenwerking tussen de partijen in de geest van het partnerschap tussen de Europese Unie en Australië,
Besluiten:
Artikel 1. Definities [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. „partijen”: de Europese Unie en Australië;
b. „overeenkomst”: deze overeenkomst en de bijlage daarbij, met inbegrip van de wijzigingen die de partijen daar van tijd tot tijd in aanbrengen. Deze overeenkomst wordt de PNR-overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië genoemd;
c. „luchtvaartmaatschappijen”: luchtvaartmaatschappijen die boekingssystemen hebben en/of PNR-gegevens die op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie worden verwerkt en die passagiersvluchten uitvoeren in de internationale luchtvaart naar, vanuit of over Australië;
d. „douane”: de Australische douanedienst;
e. „persoonsgegevens van passagiers” (PNR-gegevens): gegevens die de reisbehoeften van elke passagier weergeven en alle informatie bevatten die noodzakelijk is om de deelnemende luchtvaartmaatschappijen die de boeking maken, in staat te stellen reserveringen uit te voeren en te controleren;
f. „het Australische PNR-systeem”: het PNR-systeem dat door de douane na afloop van de in artikel 4, lid 1, bedoelde overgangsperiode wordt gebruikt om uit de Europese Unie afkomstige en door luchtvaartmaatschappijen op grond van de overeenkomst doorgegeven PNR-gegevens te verwerken, zoals aangegeven in punt 11 van de bijlage bij deze overeenkomst; en
g. „boekingssysteem”: de boekings- en vertrekcontrolesystemen van een luchtvaartmaatschappij;
h. „verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
i. „PNR-gegevens uit de Europese Unie”: PNR-gegevens die aan de douane worden doorgegeven op grond van deze overeenkomst;
j. „ernstig misdrijf”: een handeling waar een vrijheidsstraf met een maximum van ten minste vier jaar of een zwaardere straf op staat.
1.
Australië draagt er zorg voor dat de douane PNR-gegevens uit de Europese Unie verwerkt conform deze overeenkomst.
2.
De Europese Unie draagt er zorg voor dat luchtvaartmaatschappijen er niet van worden weerhouden te voldoen aan de Australische wetgeving betreffende de doorgifte van PNR-gegevens uit de Europese Unie aan de douane conform deze overeenkomst.
Artikel 3. Adequaatheid [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Naleving van deze overeenkomst door de douane levert – in de zin van de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming – een adequaat niveau van bescherming op van PNR-gegevens uit de Europese Unie die voor de doelstellingen van deze overeenkomst aan de douane worden doorgegeven.
1.
De douane schakelt voor PNR-gegevens uit de Europese Unie uiterlijk twee jaar na de datum van ondertekening van deze overeenkomst over op het Australische PNR-systeem, als omschreven in artikel 1, onder f. Tijdens deze overgangsperiode, worden verwijzingen in deze overeenkomst naar de doorgifte van PNR-gegevens, geacht de toegang van douane tot PNR-gegevens te behelzen conform het bestaande systeem als omschreven in lid 2.
2.
Tijdens de overgangsperiode gebruikt de douane het bestaande PNR-systeem, waarin alleen PNR-gegevens opgeslagen die verband houden met onderzoek bij aankomst op de luchthaven of met een misdrijf dat is gepleegd. Het bestaande systeem maakt real-time online elektronische toegang mogelijk tot de in punt 9 van de bijlage genoemde gegevensvelden, zoals opgenomen in de boekingssystemen van de luchtvaartmaatschappijen.
1.
De douane verwerkt de PNR-gegevens uit de Europese Unie en andere daaruit afgeleide persoonlijke informatie alleen met het oog op preventie en bestrijding van:
i. terrorisme en daarmee samenhangende misdrijven;
ii. ernstige misdrijven, waaronder georganiseerde misdaad, van grensoverschrijdende aard;
iii. het zich onttrekken aan gerechtelijke bevelen of hechtenis voor de bovengenoemde misdrijven.
2.
PNR-gegevens uit de Europese Unie mogen ook per geval worden verwerkt indien dat nodig is met het oog op de bescherming van vitale belangen van de betrokkene of andere personen, met name wat betreft het risico op overlijden of ernstige verwonding van de betrokkenen of anderen, of een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid, met name op grond van internationaal erkende normen, zoals de internationale gezondheidsregeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (2005).
3.
Bovendien kunnen PNR-gegevens uit de Europese Unie ook per geval worden verwerkt wanneer bij rechterlijk bevel of op grond van de Australische wetgeving uitdrukkelijk om die verwerking wordt verzocht in het kader van het toezicht op en de verantwoordingsplicht van de overheidsinstanties, met inbegrip van vereisten op grond van de Freedom of Information Act 1982 (Cth), de Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Cth), de Privacy Act 1988 (Cth), de Auditor-General Act 1997 (Cth) of de Ombudsman Act 1976 (Cth). Indien toekomstige wijzigingen in de Australische wetgeving, zoals medegedeeld door Australië op grond van artikel 6, voorzien in een uitbreiding van de PNR-gegevens uit de Europese Unie die overeenkomstig artikel 5, lid 3, moeten worden verwerkt, kan de Europese Unie zich beroepen op de artikelen 10 en 13.
Artikel 6. Informatie over wetgeving betreffende de overeenkomst [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De douane informeert de Europese Unie over de aanneming van Australische wetgeving die rechtstreeks betrekking heeft op de bescherming van PNR-gegevens uit de Europese Unie, als neergelegd in deze overeenkomst.
1.
Australië voorziet in een systeem dat personen, ongeacht hun nationaliteit of land van verblijf, toegang biedt tot hun persoonlijke informatie en hen in staat stelt daarin verbeteringen aan te brengen. De bescherming die op grond van de Privacy Act 1988 (Cth) wordt geboden voor PNR-gegevens uit de Europese Unie die door Australische overheidsinstanties worden opgeslagen, geldt ongeacht de nationaliteit of het land van verblijf van de persoon.
2.
De douane verwerkt de ontvangen PNR-gegevens uit de Europese Unie en behandelt de personen wier gegevens worden verwerkt strikt in overeenstemming met de in deze overeenkomst en in de toepasselijke Australische wetten vastgelegde normen inzake gegevensbescherming, zonder discriminatie op grond van, met name, nationaliteit of land van verblijf.
Artikel 8. Kennisgeving aan personen en het publiek [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Informatie betreffende de verwerking van PNR-gegevens, met inbegrip van algemene gegevens inzake het gezag op welks last de gegevens worden verzameld, het doel van de verzameling van de gegevens, de bescherming van de gegevens, de wijze waarop en de mate waarin de gegevens mogen worden verstrekt, de beschikbare beroepsprocedures en de contactinformatie voor personen met vragen of bedenkingen, wordt door de douane bekendgemaakt, ook aan het reizend publiek.
Artikel 9. Gezamenlijke toetsing van de uitvoering [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Australië en de Europese Unie voeren periodiek een gezamenlijke toetsing uit van de uitvoering van deze overeenkomst, met inbegrip van de waarborgen voor gegevensbescherming en voor de beveiliging van de gegevens, met het oog op het bewerkstelligen van de effectieve uitvoering van de overeenkomst. Bij de toetsing wordt de Europese Unie vertegenwoordigd door het Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid van de Commissie, met inbegrip van vertegenwoordigers van gegevensbeschermings- en rechtshandhavingsinstanties, en Australië wordt vertegenwoordigd door een passende hoge Australische regeringsfunctionaris of -ambtenaar, of door een door elke partij in onderling overleg aan te wijzen functionaris. De Europese Unie en het Australië zullen in onderling overleg bepalen hoe de evaluaties precies moeten worden gerealiseerd.
Artikel 10. Geschillenbeslechting [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Elk geschil tussen de partijen over de interpretatie, de toepassing of de uitvoering van deze overeenkomst, wordt beslecht via raadpleging of onderhandeling tussen de partijen en wordt niet ter beslechting voorgelegd aan een derde partij of een rechter.
1.
De partijen kunnen schriftelijk overeenkomen deze overeenkomst te wijzigen. Een wijziging treedt pas in werking nadat de partijen aan alle noodzakelijke interne eisen hebben voldaan, op een door de partijen overeen te komen datum.
2.
De partijen kunnen de voorwaarden van de overeenkomst vier jaar na de ondertekening ervan herzien. Ongeacht deze termijn wordt deze overeenkomst, ingeval een PNR-systeem wordt geïmplementeerd in de Europese Unie, herzien, indien en wanneer dit de werking van het PNR-systeem van de Europese Unie of de uitvoering van deze overeenkomst zou vergemakkelijken.
3.
Australië doet al het mogelijke om de werking van het PNR-systeem van de Europese Unie bij herziening te vergemakkelijken.
1.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie kunnen hun bestaande bevoegdheden gebruiken om gegevensstromen naar de douane op te schorten teneinde personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen, wanneer het zeer waarschijnlijk is dat niet aan de in deze overeenkomst voorziene normen voor gegevensbescherming wordt voldaan, er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de douane niet tijdig passende maatregelen neemt of zal nemen om het desbetreffende probleem op te lossen en, de voortzetting van de doorgifte een dreigend gevaar voor ernstige schade voor de betrokkene inhoudt.
2.
De bevoegde autoriteiten in de lidstaten van de Europese Unie doen in de gegeven omstandigheden al het mogelijke om de douane te informeren en haar in de gelegenheid te stellen om te reageren, en wel als volgt: een opschorting wordt voorafgegaan door een kennisgeving die de douane en de ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie voldoende tijd laat om te trachten een oplossing te vinden; Australië stelt de Europese Unie van deze oplossing in kennis. Ieder besluit om zich te beroepen op de bevoegdheden op grond van dit artikel wordt door de Europese Unie aan Australië meegedeeld.
3.
De opschorting eindigt zodra de beschermingsnormen naar genoegen van Australië en de ter zake bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie zijn gewaarborgd, en de Europese Unie wordt hiervan door Australië in kennis gesteld.
1.
Elke partij kan deze overeenkomst te allen tijde door middel van diplomatieke kennisgeving aan de andere partij opzeggen. De opzegging wordt van kracht negentig (90) dagen na de datum van deze kennisgeving aan de andere partij.
2.
Niettegenstaande de beëindiging van deze overeenkomst, worden de PNR-gegevens uit de Europese Unie die conform deze overeenkomst in het bezit zijn van de bevoegde Australische autoriteiten, verder verwerkt overeenkomstig de in de overeenkomst vervatte gegevensbeschermingsnormen.
3.
Deze overeenkomst en de eventueel daaruit voortvloeiende verplichtingen, uitgezonderd de verplichting uit hoofde van artikel 13, lid 2, verstrijken en zijn niet langer van kracht zeven jaar na de datum van ondertekening ervan, tenzij de partijen deze overeenkomst met wederzijdse instemming vervangen.
Artikel 14. Niet-afwijken van wetten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Deze overeenkomst heeft niet tot doel af te wijken van de wetten van Australië of van die van de Europese Unie of haar lidstaten. Deze overeenkomst schept of verleent geen rechten of voordelen voor enige andere particuliere of openbare persoon of entiteit, en voorziet alleen in de beroepsmogelijkheden die uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden genoemd.
1.
Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de partijen de kennisgevingen hebben uitgewisseld waaruit blijkt dat zij hun interne procedures daartoe hebben voltooid.
2.
Deze overeenkomst wordt vanaf de ondertekening voorlopig toegepast.
GEDAAN te Brussel, de dertigste juni 2008, in twee originelen in de Engelse taal. De overeenkomst wordt tevens opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal; de partijen keuren deze taalversies goed door middel van een uitwisseling van diplomatieke nota’s. Na goedkeuring zijn de versies in deze talen gelijkelijk authentiek.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Werkingssfeer
Artikel 3. Adequaatheid
Artikel 4. Methode van toegang
Artikel 5. Doelbeperking voor PNR-gegevens uit de Europese Unie
Artikel 6. Informatie over wetgeving betreffende de overeenkomst
Artikel 7. Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 8. Kennisgeving aan personen en het publiek
Artikel 9. Gezamenlijke toetsing van de uitvoering
Artikel 10. Geschillenbeslechting
Artikel 11. Wijziging en herziening van de overeenkomst
Artikel 12. Opschorten van gegevensstromen
Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 14. Niet-afwijken van wetten
Artikel 15. Inwerkingtreding; Voorlopige toepassing; Talen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht