Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek IJsland
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden,
het Koninkrijk Noorwegen,
en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
leden van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna genoemd „lid-staten”, enerzijds,
de Republiek IJsland, anderzijds,
Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland een overeenkomst sluiten betreffende de sectoren die onder deze Gemeenschap ressorteren;
Dezelfde doelstellingen nastrevende en geleid door de wens voor de sector welke onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ressorteert passende oplossingen te vinden,
Hebben besloten, ter verwezenlijking van deze doeleinden en overwegende dat geen der bepalingen van deze overeenkomst zodanig kan worden uitgelegd dat de Overeenkomstsluitende Partijen daardoor worden ontslagen van de krachtens andere internationale overeenkomsten op hen rustende verplichtingen, deze overeenkomst te sluiten:
Artikel 1
De in de bijlage genoemde produkten die onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ressorteren en van oorsprong zijn uit de Lid-Staten van deze Gemeenschap kunnen met vrijstelling van douanerechten en van heffingen van gelijke werking als douanerechten, alsmede van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking, in IJsland worden ingevoerd onder dezelfde voorwaarden als die vastgelegd in de artikelen 19, 20, 21 en 22, alsmede in protocol No. 3, van de heden ondertekende overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland.
Artikel 2
Indien zich ten aanzien van de betalingsbalans van IJsland moeilijkheden voordoen of hiervoor ernstig gevaar bestaat, kan IJsland vrijwaringsmaatregelen treffen.
1.
De bepalingen welke betrekking hebben op invoerrechten zijn van toepassing op douanerechten van fiscale aard.
IJsland kan een douanerecht van fiscale aard of het fiscale element van een dergelijk recht vervangen door een binnenlandse belasting.
2.
IJsland kan de invoerrechten van fiscale aard voor de produkten vermeld in bijlage II van de heden ondertekende overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland handhaven onder de in artikel 5, lid 2, van genoemde overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
Artikel 4
Tussen de Partijen bij de overeenkomst vindt overleg plaats in alle gevallen waarin naar de mening van een hunner de toepassing van bovenstaande bepalingen zulks noodzakelijk maakt.
Artikel 5
Ingeval op het grondgebied van IJsland de produktie van een onder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallend produkt tot ontwikkeling komt, onderzoeken de Partijen bij de overeenkomst, wanneer één hunner een verzoek daartoe indient, de nieuwe situatie met het oog op een herziening van de overeenkomst.
Artikel 6
Elke Partij bij de overeenkomst kan de overeenkomst door kennisgeving aan de andere Partij opzeggen. De overeenkomst houdt twaalf maanden na de datum van die kennisgeving op van kracht te zijn.
Artikel 7
Deze overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de IJslandse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Deze overeenkomst wordt door de Partijen bij de overeenkomst goedgekeurd volgens hun eigen procedures.
Zij treedt in werking op 1 januari 1973, mits de Partijen bij de overeenkomst elkaar vóór die datum kennis hebben gegeven van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.
In geval van toepassing van artikel 2, derde alinea, van het besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1972 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, kan deze overeenkomst slechts in werking treden voor de Staten die de akten als bedoeld in die alinea hebben neergelegd.
Na 1 januari 1973 treedt deze overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de in de derde alinea bedoelde kennisgeving. De uiterste datum voor deze kennisgeving is 30 november 1973.
De op 1 april 1973 geldende bepalingen worden toegepast bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst, indien deze na die datum plaatsheeft.
GEDAAN te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht