Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie
(authentiek: nl)
De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de raad bijeen,
Overwegende hetgeen volgt:
1. De lidstaten van de Europese Unie (hierna: „de Partijen”) erkennen dat volledig en doeltreffend overleggen en samenwerken de uitwisseling van geclassificeerde/gerubriceerde informatie tussen hen in het belang van de Europese Unie nodig kan maken, alsmede tussen hen en de door de Europese Unie ingestelde instellingen, agentschappen, organen of instanties.
2. De Partijen hebben de gemeenschappelijke wens een samenhangend en alomvattend algemeen kader op te zetten voor de bescherming van gerubriceerde informatie in het belang van de Europese Unie, afkomstig uit de Partijen, de instellingen van de Europese Unie of door haar ingestelde agentschappen, organen of instanties, of die in dit verband van derde landen of internationale organisaties worden ontvangen.
3. De Partijen zijn zich ervan bewust dat de toegang tot en de uitwisseling van dergelijke gerubriceerde informatie passende beveiligingsmaatregelen vereisen voor de bescherming ervan,
Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:
Artikel 1
Deze overeenkomst beoogt het waarborgen van de bescherming, door de Partijen, van gerubriceerde informatie die:
a. opgesteld is in de instellingen van de Europese Unie of door haar ingestelde agentschappen, organen of instanties en die worden verstrekt aan of uitgewisseld tussen de Partijen;
b. opgesteld is door de Partijen en worden verstrekt aan of uitgewisseld met instellingen van de Europese Unie of door haar ingestelde agentschappen, organen of instanties;
c. opgesteld is door de Partijen teneinde te worden verstrekt aan of uitgewisseld tussen de Partijen in het belang van de Europese Unie en gemarkeerd zijn om aan te geven dat zij onder deze overeenkomst vallen;
d. door instellingen van de Europese Unie of door haar ingestelde agentschappen, organen of instanties van derde landen of internationale organisaties worden ontvangen en die worden verstrekt aan of uitgewisseld tussen de Partijen.
Artikel 2
In deze overeenkomst wordt onder „gerubriceerde informatie” verstaan: alle informatie of materiaal, in enigerlei vorm, waarvan de openbaarmaking zonder machtiging de belangen van de Europese Unie of van een of meer van haar lidstaten in meerdere of mindere mate zou kunnen schaden en die een van de volgende EU-rubriceringen of een overeenkomstige rubricering, zoals aangegeven in de bijlage , draagt:
? „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”. Deze rubricering geldt voor informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging de wezenlijke belangen van de Europese Unie of van één of meer van haar lidstaten uitzonderlijk ernstig kan schaden.
? „SECRET UE/EU SECRET”. Deze rubricering geldt voor informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging de wezenlijke belangen van de Europese Unie of van één of meer van haar lidstaten ernstig kan schaden.
? „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”. Deze rubricering geldt voor informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging de wezenlijke belangen van de Europese Unie of van één of meer van haar lidstaten kan schaden.
? „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Deze rubricering geldt voor informatie en materiaal waarvan de openbaarmaking zonder machtiging nadelig kan zijn voor de belangen van de Europese Unie of van één of meer van haar lidstaten.
1.
De Partijen nemen in overeenstemming met hun respectieve nationale wet- en regelgeving alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat het uit hoofde van deze overeenkomst geboden beveiligingsniveau voor gerubriceerde informatie gelijkwaardig is aan de beveiliging die door de beveiligingsregelgeving van de Raad van de Europese Unie wordt geboden voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie welke een overeenkomstige rubricering draagt, zoals aangegeven in de bijlage .
2.
Geen enkele bepaling in deze overeenkomst doet afbreuk aan de nationale wet- en regelgeving van de Partijen inzake de toegang van het publiek tot documenten, de bescherming van persoonsinformatie of de bescherming van gerubriceerde informatie.
3.
De Partijen stellen de depositaris van deze overeenkomst in kennis van iedere wijziging van de rubriceringen in de bijlage . Artikel 11 is niet van toepassing op deze kennisgevingen.
1.
Iedere Partij zorgt ervoor dat in het kader van deze overeenkomst verstrekte of uitgewisselde gerubriceerde informatie:
a. geen lagere rubriceringsgraad krijgt of gederubriceerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller;
b. niet voor andere dan de door de opsteller vastgestelde doeleinden wordt gebruikt;
c. niet aan een derde land of een internationale organisatie wordt vrijgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller en zonder een passende overeenkomst of regeling met het betrokken derde land of de betrokken internationale organisatie betreffende de beveiliging van gerubriceerde informatie.
2.
Iedere Partij leeft het beginsel van voorafgaande toestemming van de opsteller na in overeenstemming met haar grondwettelijke bepalingen en nationale wet- en regelgeving.
1.
Iedere Partij zorgt ervoor dat toegang tot gerubriceerde informatie wordt verleend op basis van het beginsel „noodzaak van kennisname”.
2.
De Partijen garanderen dat toegang tot gerubriceerde informatie welke de rubricering „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” of hoger draagt, dan wel een overeenkomstige rubricering, zoals aangegeven in de bijlage , alleen wordt verleend aan personen die over een passende veiligheidsmachtiging beschikken of anderszins uit hoofde van hun functie naar behoren zijn gemachtigd in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving.
3.
Iedere Partij zorgt ervoor dat alle personen die toegang hebben tot gerubriceerde informatie op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheid om de informatie te beschermen volgens de passende beveiligingswet- en regelgeving.
4.
Op verzoek verlenen de Partijen elkaar wederzijdse bijstand, in overeenstemming met hun respectieve nationale wet- en regelgeving, om de veiligheidsonderzoeken ten behoeve van de veiligheidsmachtigingen uit te voeren.
5.
Iedere Partij zorgt er volgens haar nationale wet- en regelgeving voor dat iedere onder haar bevoegdheid vallende instantie die gerubriceerde informatie kan ontvangen of opstellen, een passend veiligheidsonderzoek heeft ondergaan en een adequate bescherming, als bedoeld in artikel 3, lid 1, op het passende beveiligingsniveau kan bieden.
6.
Binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst kan iedere Partij de door een andere Partij afgegeven veiligheidsmachtigingen voor personen en voor vestigingen erkennen.
Artikel 6
De Partijen zorgen ervoor dat alle gerubriceerde informatie die in het kader van deze overeenkomst binnen of tussen de Partijen wordt verzonden, uitgewisseld of overgedragen, adequaat beschermd wordt, overeenkomstig artikel 3, lid 1.
Artikel 7
Iedere Partij zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen voor de bescherming, als bedoeld in artikel 3, lid 1, van gerubriceerde informatie die door communicatie- en informatiesystemen wordt verwerkt, opgeslagen of verzonden. Die maatregelen moeten de vertrouwelijkheid, de integriteit, de beschikbaarheid, en, in voorkomend geval, de onweerlegbaarheid en de authenticiteit van de gerubriceerde informatie waarborgen en een passend niveau van verantwoording en traceerbaarheid garanderen wat betreft de handelingen in verband met die informatie.
Artikel 8
Op verzoek verstrekken de Partijen elkaar relevante informatie over hun beveiligingswet- en regelgeving.
1.
De Partijen nemen in overeenstemming met hun respectieve nationale wet- en regelgeving alle passende maatregelen om gevallen te onderzoeken waarin bekend is of een redelijk vermoeden bestaat om aan te nemen dat onder de overeenkomst vallende gerubriceerde informatie gecompromitteerd is of verloren is gegaan.
2.
Een Partij die een compromittering of verlies vaststelt, stelt de Partij die de opsteller ervan is, daarvan onmiddellijk via de passende kanalen in kennis, en stelt deze opsteller vervolgens in kennis van het uiteindelijke resultaat van het onderzoek en van de corrigerende maatregelen die zijn genomen om herhaling te voorkomen. Iedere andere betrokken Partij kan op verzoek bijstand bij het onderzoek verlenen.
1.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan bestaande overeenkomsten en regelingen inzake de bescherming en de uitwisseling van gerubriceerde informatie waarbij de Partijen partij zijn.
2.
Deze overeenkomst verhindert de Partijen niet andere overeenkomsten of regelingen inzake de bescherming en uitwisseling van de door hen opgestelde gerubriceerde informatie te sluiten, mits deze niet in strijd zijn met deze overeenkomst.
Artikel 11
Deze overeenkomst kan worden gewijzigd op basis van schriftelijke onderlinge overeenstemming tussen de Partijen. Wijzigingen treden in werking na kennisgeving in overeenstemming met artikel 13, lid 2.
Artikel 12
Geschillen tussen twee of meer Partijen in verband met de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst worden beslecht door overleg tussen de betrokken Partijen.
1.
De Partijen stellen de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie in kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst vereiste interne procedures.
2.
Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op die waarin de laatste Partij de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie meedeelt dat de voor de inwerkingtreding vereiste interne procedures zijn voltooid.
3.
De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie fungeert als depositaris van de overeenkomst, die wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 14
Deze overeenkomst is opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Ierse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, zijnde alle drieëntwintig teksten gelijkelijk authentiek.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, deze overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te Brussel, de vijfentwintigste mei tweeduizend elf.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht