Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering van het Verenigd Koninkrijk betreffende Bepaalde Luchtdiensten
(authentiek: nl)
De Nederlandsche Regeering en de Regeering van het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
wenschende een Overeenkomst te sluiten met het doel, zoo spoedig mogelijk bepaalde luchtdiensten naar, in en over Britsch en Nederlandsch grondgebied in te stellen,
hebben tot dat doel gevolmachtigden benoemd, die, daartoe behoorlijk gemachtigd, het volgende zijn overeengekomen:
Artikel 1
Elke overeenkomstsluitende partij verleent aan de andere overeenkomstsluitende partij de rechten, vermeld in de Bijlage behoorende bij deze Overeenkomst, met het doel de daarin omschreven luchtdiensten (hierna te noemen „de overeengekomen diensten”) in te stellen. De overeengekomen diensten kunnen onmiddellijk worden geopend dan wel op een later tijdstip, naar verkiezing van de overeenkomstsluitende partij, waaraan de rechten zijn verleend.
(1)
Elk van de overeengekomen diensten kan in exploitatie worden genomen, zoodra de overeenkomstsluitende partij, waaraan de rechten zijn verleend, een of meer luchtvaartmaatschappijen voor de aangegeven route of routes heeft aangewezen, en de overeenkomstsluitende partij, die de rechten verleent, is, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel en in artikel 6, verplicht onverwijld aan de betreffende luchtvaartmaatschappij(en) de passende exploitatievergunning te verleenen.
(2)
Van de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) kan worden verlangd, dat zij ten genoegen van de bevoegde luchtvaartautoriteiten van de overeenkomstsluitende partij, die de rechten verleent, aantoont (aantoonen), dat zij in staat is (zijn) de bepalingen na te komen, welke worden gesteld op grond van de wetten en voorschriften, welke gewoonlijk door die autoriteiten met betrekking tot de exploitatie van commercieele luchtvaartmaatschappijen worden gesteld.
(1)
De kosten voor het gebruik van luchthavens en andere faciliteiten, welke elke der overeenkomstsluitende partijen in rekening kan brengen of doen brengen aan de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van de andere overeenkomstsluitende partij, mogen niet hooger zijn dan die, welke voor het gebruik van zoodanige luchthavens en faciliteiten zouden worden betaald door haar nationale luchtvaartuigen, in gebruik op gelijksoortige internationale diensten.
(2)
Ten aanzien van motorbrandstof, smeerolie en reservedeelen, ingevoerd in of aan boord van luchtvaartuigen genomen op het grondgebied van een der overeenkomstsluitende partijen door of namens de door de andere verdragsluitende partij aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) en uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de luchtvaartuigen van deze aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) wordt, voor wat betreft douanerechten, inspectiekosten of andere rechten, geheven door eerstgenoemde overeenkomstsluitende partij, een behandeling toegepast, welke niet ongunstiger is dan die, toegestaan aan de nationale luchtvaartmaatschappijen, welke zich bezig houden met internationaal luchtvervoer of aan de luchtvaartmaatschappij van de meest begunstigde natie.
(3)
Luchtvaartuigen, welke gebezigd worden op de overeengekomen diensten en voorraden aan motorbrandstof, smeerolie, reservedeelen, normale uitrustingsstukken en proviand, welke aan boord van de luchtvaartuigen van de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van een overeenkomstsluitende partij blijven, zijn op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij vrijgesteld van douanerechten, inspectiekosten of soortgelijke rechten of kosten, zelfs indien zoodanige voorraden door deze luchtvaartuigen bij vluchten binnen dat grondgebied worden verbruikt. De onder vorenbedoelde vrijstelling vallende goederen mogen slechts worden gelost met toestemming van de douaneautoriteiten van de andere overeenkomstsluitende partij. De geloste goederen, die weer zullen moeten worden uitgevoerd, zullen tot aan den wederuitvoer onder toezicht van de douane blijven.
Artikel 4
Geldige bewijzen van luchtwaardigheid en van geschiktheid, uitgereikt of geldig verklaard door een overeenkomstsluitende partij, worden voor wat de exploitatie van de overeengekomen diensten betreft, door de andere overeenkomstsluitende partij erkend. Elke overeenkomstsluitende partij behoudt zich echter het recht voor, voor vluchten boven zijn eigen grondgebied de erkenning van bewijzen van geschiktheid, door een anderen Staat uitgereikt aan zijn eigen onderdanen, te weigeren.
(1)
De wetten en voorschriften van een overeenkomstsluitende partij, betreffende het binnenkomen in of vertrek uit haar grondgebied door luchtvaartuigen, gebezigd in de internationale luchtvaart, of betreffende de exploitatie van en het vliegen met zoodanige luchtvaartuigen tijdens het verblijf binnen haar grondgebied, zijn van toepassing op luchtvaartuigen van de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van de andere overeenkomstsluitende partij.
(2)
De wetten en voorschriften van een overeenkomstsluitende partij, betreffende het binnenkomen in of vertrek uit haar grondgebied van passagiers, bemanningen of lading van luchtvaartuigen (zooals voorschriften betreffende binnenkomst, het in- en uitklaren, immigratie, paspoorten, douane en quarantaine) zijn van toepassing op de passagiers, bemanningen of lading van de luchtvaartuigen van de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van de andere overeenkomstsluitende partij gedurende het verblijf binnen het grondgebied van de eerste overeenkomstsluitende partij.
Artikel 6
Elke overeenkomstsluitende partij behoudt zich het recht voor, de rechten, vermeld in de bijlage, behoorende bij deze Overeenkomst, niet te verleenen of in te trekken in elk geval, waarin niet tot haar genoegen is gebleken, dat het overwegende eigendomsrecht en de daadwerkelijke leiding van de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van de andere overeenkomstsluitende partij berusten bij onderdanen van een der beide overeenkomstsluitende partijen, dan wel in geval de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) in gebreke blijft (blijven) de wetten en voorschriften, bedoeld in artikel 5, na te komen of anderszins de voorwaarden te vervullen, waaronder de rechten in overeenstemming met deze Overeenkomst worden verleend.
Artikel 7
Deze Overeenkomst zal worden geregistreerd bij de Voorloopige Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, opgericht ingevolge de Tijdelijke Overeenkomst inzake de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, onderteekend te Chicago op 7 December 1944.
Artikel 8
Indien een van de overeenkomstsluitende partijen het wenschelijk acht, eenige bepaling van de bijlage behoorende bij deze Overeenkomst te wijzigen kan zoodanige wijziging worden aangebracht door rechtstreeksch tot overeenstemming leidend overleg tusschen de bevoegde luchtvaart-autoriteiten van de overeenkomstsluitende partijen.
Artikel 9
Geschillen tusschen de overeenkomstsluitende partijen, betreffende de uitlegging of toepassing van deze Overeenkomst of van de daarbij behoorende Bijlage, zullen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel III, sectie 6(8), van de Tijdelijke Oveenkomst inzake de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, onderteekend te Chicago op 7 December 1944, ter beslissing worden voorgelegd aan den Tijdelijken Raad, tenzij de overeenkomstsluitende partijen overeenkomen, het geschil te regelen door tusschenkomst van een in onderling overleg tusschen de overeenkomstsluitende partijen samengesteld Scheidsgerecht, dan wel door tusschenkomst van eenig ander persoon of orgaan. De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich, zich te houden aan de gegeven beslissing.
Artikel 10
Indien een algemeen multilateraal luchtvaartverdrag, dat door beide overeenkomstsluitende partijen wordt aanvaard, van kracht wordt, zal deze Overeenkomst met de bepalingen van zoodanig verdrag in overeenstemming worden gebracht.
Artikel 11
Elk der overeenkomstsluitende partijen kan te allen tijde aan de andere mededeeling doen van haar wensch deze Overeenkomst te beëindigen. Een zoodanige mededeeling zal tegelijkertijd worden gezonden aan de Voorloopige Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie. Indien een zoodanige mededeeling wordt gedaan, zal deze Overeenkomst ophouden te bestaan twaalf maanden na het tijdstip waarop de mededeeling door de andere overeenkomstsluitende partij werd ontvangen, tenzij de mededeeling van opzegging in onderling overleg wordt ingetrokken voordat die termijn is verstreken. Indien van de ontvangst van de mededeeling door de andere overeenkomstsluitende partij geen bevestiging wordt ontvangen, wordt de mededeeling geacht te zijn ontvangen veertien dagen na de ontvangst van de mededeeling door de Voorloopige Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie.
Artikel 12
Deze Overeenkomst treedt in werking op den dag harer onderteekening.
Ter oorkonde waarvan de ondergeteekende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hunne onderscheidene Regeeringen, deze Overeenkomst hebben onderteekend en van hun zegel(s) hebben voorzien.
Gedaan, den 13den Augustus negentienhonderd en zes en veertig in tweevoud te Londen in de Nederlandsche en Engelsche taal, welke beide teksten gelijkelijk authentiek zullen zijn.
(L.S.) WINSTER.
(L.S.) E. MICHIELS VAN VERDUYNEN.
Inhoudsopgave
Overeenkomst tusschen de Regeering van het Vereenigd Koninkrijk en de Nederlandsche Regeering betreffende Bepaalde Luchtdiensten.
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht