Overzicht publicaties primair onderwijs 2003
Voor u ligt het 'Overzicht publicaties voor het primair onderwijs 2003'. Het overzicht bevat publicaties die in het Gele katern van het blad Uitleg zullen verschijnen.
De genoemde data in de kolom ’Streefdatum publicatie’ zijn veelal afhankelijk van advies- en overlegprocedures en/of het doen treffen van wettelijke maatregelen. Bijgaand overzicht is niet limitatief. In elk geval kunt u aanvullende regelgeving verwachten in het kader van een nieuwe CAO OCenW. Ook kunnen, als gevolg van het vaststellen van een nieuw Regeerakkoord, nog publicaties volgen die op dit moment nog niet zijn voorzien.
Publicatieoverzicht primair onderwijs 2003 WEC WEC Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2003-2004 art. 26 WEC Subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging WPO WEC WPO WEC Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2004-2005 WEC
Nr. Onderwerp Streefdatum publicatie
1. Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2003-2004 februari 2003
2. Aanvullende formatie voor scholen voor (v)so als bedoeld in de op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003-2004 Februari/Maart 2003
3. Aanvullende formatie voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003-2004 Februari/Maart 2003
4. Regeling aanvullende formatie (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so rechtstreekse instromers schooljaar 2003-2004 Februari/Maart 2003
5. Clustering van programma’s van eisen 2003 o.g.v. Wet LGF Voorjaar 2003
6. Regeling aanvullende formatie cluster 4 voor preventieve ambulante begeleiding Voorjaar 2003
7. Aanvullende formatie klassenassistenten zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), voor het schooljaar 2003-2004 Voorjaar 2003
8. Aanvullende formatie schoolverpleegkundige, schooljaar 2003-2004 Voorjaar 2003
9. Aanvullende formatie klassenassistenten, schooljaar 2003-2004 Voorjaar 2003  
10. Maatregelen in verband met deregulering en autonomievergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2003). Februari 2003
11. Regeling sluitend taalonderwijs ter verbetering van de integratie April 2003
12. Verlenging van de regeling scholing overblijfkrachten April 2003 (zeer voorlopige inschatting)
13. ivm nader te maken afspraken nog onbekend wanneer regeling gepubliceerd gaat worden
14. Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003-2004 April 2003
15. LGF Een aantal LGF-regelingen verschijnen in een speciale LGF-uitgave van het Gele Katern met onder meer: • Aanpassing data wet LGF • Formatiegarantieregeling • REC-bekostiging (schooljaar) • Rugzakje (schooljaar) • Regeling visueel gehandicapte leerlingen en leerlingen met het syndroom van Down WVO • Regeling aanmeldingsformulier indicatiestelling • Regeling criteria indicatiestelling • Vakantieregeling Justitiële Jeugdinrichtingen ( ) • Instelling Adviescommissie Toelating en Begeleiding Voorjaar 2003
16. Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en onderwijs in allochtone levende talen (oalt) 2003-2004 Juni 2003
17. . juli 2003
18. Bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2003 en 2004 en groeipercentage voor het jaar 2002. September 2003
19. Vaststelling programma’s van eisen 2004 (nieuwe vergoedingsbedragen). September 2003
20. Vaststelling programma’s van eisen 2004 (nieuwe vergoedingsbedragen). September 2003
21. Inwerkingtreding programma’s van eisen 2004 en December 2003
22. December 2003
23. Aanvullende formatie voor scholen voor (v)so als bedoeld in de op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004-2005 December 2003
24. Aanvullende formatie voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004-2005 December 2003
25. Regeling aanvullende formatie (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so rechtstreekse instromers schooljaar 2004-2005 December 2003
26. Maatregelen in verband met deregulering en autonomie- vergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2004). December 2003
27. Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004-2005 December 2003
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
minister
namens deze,
directeur primair onderwijs
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht