Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004
Algemeen
Voor u ligt het ”Overzicht publicaties voor het primair onderwijs 2004”. Het overzicht bevat de voorgenomen publicaties die in het kalenderjaar 2004 vanuit de beleidsdirectie PO in het Gele Katern zullen verschijnen.
De data die genoemd zijn in de kolom ”Streefdatum publicatie” zijn in veel gevallen afhankelijk van advies- en overlegprocedures en/of het doen treffen van wettelijke maatregelen. Het overzicht is niet uitputtend; er kunnen nog publicaties verschijnen die op dit moment niet zijn voorzien.
Nr. Onderwerp Streefdatum publicatie
1. Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2004-2005 januari 2004
2. Regeling toekenning bedrag per OALT-leraar in het kader van het sociaal plan beëindiging bekostiging OALT februari 2004
3. Voorlichtingspublicatie over sociaal plan beëindiging bekostiging OALT februari 2004
4. Regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs februari 2004
5. Maatregelen in verband met deregulering en autonomie-vergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2004 + facilitering versterking bestuur & management) maart 2004
6. Aanpassing vergoeding Materiele instandhouding leerling-gebonden financiering (rugzakje) maart 2004
7. Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2004 - 2005 maart 2004
8. Voorlichtingspublicatie over meetjaar 2004 - 2005 in verband met invoering lump sum maart 2004
9. Regeling extra zorgformatie voor basisscholen 2004 maart 2004
10. Aanvullende formatie voor basisscholen en voor scholen voor (v)so als bedoeld in de WEC op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004 - 2005 maart 2004
11. Verlenging van de regeling scholing overblijfkrachten april 2004
12. Regeling bekostiging onderwijs aan zieke kinderen 2004 - 2005 april 2004
13. Regeling aanvullende formatie LGF, schooljaar 2004 - 2005: voorjaar 2004
  aanvullende formatie bij groei van aantal ambulant begeleide leerlingen  
  aanvullende formatie cluster 4 voor preventieve ambulante begeleiding  
14. Regeling aanpassing vergoedingsbedragen Regionale Expertisecentra en WEC-scholen voorjaar 2004
15. (Verlenging) stimuleringsregeling beginnende directeuren in het PO mei 2004
16. Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (GOA) 2004 - 2005 juni 2004
17. Subsidieregeling zij-instromers 2004 - 2005 voor primair onderwijs juli 2004
18. Bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003 september 2004
19. Vaststelling programma’s van eisen 2005 WPO (nieuwe vergoedingsbedragen) oktober 2004
20. Vaststelling programma’s van eisen 2005 WEC (nieuwe vergoedingsbedragen) oktober 2004
21. Inwerkingtreding programma’s van eisen 2005 WPO en WEC december 2004
22. Invoering (model)jaarverslag december 2004
De van onderwijs, cultuur en wetenschap ,
minister
namens deze,
directeur primair onderwijs
Inhoudsopgave
Algemeen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht