1.
Er is een commissie, belast met de behandeling van klachten over het uitvoeren of nalaten van reclasseringswerkzaamheden.
2.
De klachtencommissie bestaat uit een oneven aantal leden, die worden benoemd door Onze Minister. Bestuursleden en werknemers van de reclasseringsinstellingen kunnen geen lid van de klachtencommissie zijn.
3.
De klachtencommissie houdt zitting in elk van de ressorten van de gerechtshoven, volgens regels door de commissie te stellen bij reglement van orde.
4.
Onze Minister voorziet in het secretariaat van de klachtencommissie.
1.
Degene ten aanzien van wie reclasseringswerkzaamheden zijn verricht of ten onrechte zijn nagelaten, kan bij de klachtencommissie een klacht indienen over het uitvoeren of nalaten van reclasseringswerkzaamheden.
2.
De klacht wordt ingediend binnen zes weken na de dag waarop de klager kennis heeft gekregen van het handelen of nalaten waarover hij zich wenst te beklagen.
3.
Een na afloop van de termijn ingediende klacht wordt toch in behandeling genomen, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de klager in verzuim is geweest.
1.
Door of namens de klachtencommissie worden de klager en degene tegen wie de klacht zich richt, gehoord.
2.
Van het horen kan worden afgezien indien de klachtencommissie aanstonds van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.
3.
Door of namens de klachtencommissie kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij instellingen en personen die reclasseringswerkzaamheden verrichten.
1.
De klachtencommissie kan trachten te bemiddelen tussen de klager en degene tegen wie de klacht zich richt.
2.
Naar aanleiding van een klacht kan de klachtencommissie een aanbeveling doen aan degene tot wie de klacht zich richt of tot een andere instelling of persoon. De aanbeveling wordt openbaar gemaakt.
3.
De klachtencommissie bericht de klager zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst van de klacht over de afdoening daarvan.
4.
De klachtencommissie brengt jaarlijks een openbaar verslag uit over haar werkzaamheden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Degenen die reclasseringswerkzaamheden kunnen verrichten
+ Hoofdstuk 3. De reclasseringswerkzaamheden
+ Hoofdstuk 4. De subsidiëring van de reclassering
- Hoofdstuk 5. Klachtenregeling
+ Hoofdstuk 6. Toezicht
+ Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken