Besluit van 18 december 2008, houdende herstel van technische gebreken in algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het financieel toezicht, het Besluit fondsen en spaarregelingen, het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 en het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Reparatiebesluit Wft)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 8 oktober 2008, nr. FM 2008-2324 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;
Gelet op de artikelen 1:1, 1:10, aanhef en onderdelen a en b, 1:40, vijfde lid, 1:81, eerste en tweede lid,1:102, eerste lid, 2:45, tweede lid, 2:54f, tweede lid, 3:5, vierde lid, 3:36, vierde lid, 3:53, eerste lid, 3:54, eerste en vierde lid, 3:57, eerste en tweede lid, 3:59, tweede lid, 3:61, eerste en tweede lid, 3:62, tweede lid, 3:67, vierde lid, onderdeel a, 3:259, derde en vierde lid, 3:266, vijfde lid, 5:56, zesde lid, 5:59, vierde lid, 5:76, tweede lid, 5:80a, derde en vierde lid, 5:80b, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;
De Raad van State gehoord (advies van 5 november 2008, nr. W06.08.0431/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 11 december 2008, nr. FM 2008-2815 U, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;
Hebben goed gevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit bekostiging financieel toezicht.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit definitiebepalingen Wft.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]
Artikel VI
[Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]
Artikel VII
[Wijzigt het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft.]
Artikel VIII
[Wijzigt Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]
Artikel IX
[Wijzigt het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen.]
Artikel X
[Wijzigt het Besluit openbare biedingen Wft.]
Artikel XI
[Wijzigt het Besluit fondsen en spaarregelingen.]
Artikel XII
[Wijzigt het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2.]
Artikel XIII
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]
Artikel XIV
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel V, onderdeel O, werkt terug tot en met 1 januari 2008. Artikel XI werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Artikel XV
Dit besluit wordt aangehaald als: Reparatiebesluit Wft.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 december 2008
De Minister van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht