Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19

Uitgebreide informatie
Richtlijn Opiumwet, softdrugs 5.19
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 3 in verband met art. 11 van de Opiumwet. De verboden hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, het telen, de productie en het grensoverschrijdende transport van softdrugs. Onder softdrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst II van de Opiumwet , met uitzondering van de in lijst II opgenomen paddenstoelen met een hallucinerende werking, de zogeheten paddo’s. Voor het beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van paddo’s gelden de richteisen die zijn opgenomen in de brief van het College van 4 december 2008 met kenmerk PaG/HB/13268.
Deze richtlijn ziet niet op het in georganiseerd verband handelen in strijd met art. 11a Opiumwet en/of art. 140 Wetboek van Strafrecht . De richtlijn geeft daarvoor geen richteisen omdat in dergelijke gevallen in beginsel maatwerk vereist is.
Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de softdrugs en (bij beroeps- of bedrijfsmatig telen) de hoeveelheid planten als beoordelingsfactor te worden beschouwd. In de beoordelingsfactor met betrekking tot het gewicht en de aantallen is invulling gegeven aan de term ‘(feit dat) een grote hoeveelheid (betreft)’ als bedoeld in art. 11 lid 5 van de Opiumwet.
Aard van de richtlijn
Bijzondere wetten
Aanwezig hebben van softdrugs
Beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs
Vervaardigen van softdrugs
Invoer/uitvoer van softdrugs
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het aanwezig hebben van softdrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing kader voor strafvordering
Basispunten
2 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 1/2 x 0,082 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 1/2 x 0,109 punten per gram
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 1/2 x 0,031 punten per gram + dagvaarden
Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 1/2 x 0,012 punten per gram + dagvaarden
Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 1/2 x 0,004 punten per gram + dagvaarden
Er is geen sprake van medeplegen +0%
Er is sprake van medeplegen +25%
Dader +0%
Medeplichtige –33%
Geen recidive +0%
1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie
1 maal binnen 2–5 jaar +50%
Meermalen +100%
+naast hogere sanctie
+dagvaarden
Speciale regelingen
Regeling niet toepasselijkheid afnemend strafnut
Bijzonderheden
Gaat het bij dit delict om een hoeveelheid van maximaal 5 gram (zgn. gebruikershoeveelheid) dan ligt een (politie-)sepot in de rede.
Het aanwezig hebben tot 30 gram middelen van onderdeel B (hennep) lijst II betreft een overtreding.
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking)
Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financiëel Onderzoek te vorderen.
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het in de uitoefening van een beroep of bedrijf telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, verkopen en/of afleveren van softdrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
4 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 0,082 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 0,109 per gram + dagvaarden
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 0,031 punten per gram + dagvaarden
Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 0,012 punten per gram + dagvaarden
Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 0,004 punten per gram + dagvaarden
Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt:
T/m 100 hennepplanten 36 pt
Vanaf 100 t/m 500 planten 38 pt + dagvaarden
Vanaf 500 t/m 1000 planten 80 pt + dagvaarden
Vanaf 1000 t/m 4000 planten 173 pt + dagvaarden
Vanaf 4000 t/m 7000 planten 266 pt + dagvaarden
Vanaf 7000 t/m 10.000 planten 360 pt + dagvaarden
Er is geen sprake van medeplegen +0%
Er is sprake van medeplegen +25%
Dader +0%
Medeplichtige –33%
Voltooid delict +0%
Poging tot plegen –33%
Geen recidive +0%
1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie
1 maal binnen 2-5 jaar +50%
Meermalen +100%
+naast hogere sanctie
+dagvaarden
Speciale regelingen
Regeling niet toepasselijkheid afnemend strafnut
Bijzonderheden
In analogie met het aanwezig hebben van softdrugs gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed van de hoeveelheid softdrugs uit indien deze groter is dan 30 gram.
Gezien de ernst van het delict dient te worden gedagvaard en in beginsel gevangenisstraf te worden geëist en bij het verhandelen, vervoeren enz. vanaf 500 gram en bij het telen vanaf 100 planten.
De richtlijn is niet van toepassing op het telen van meer dan 10.000 planten omdat bij grotere aantallen aangenomen wordt dat sprake is van telen in georganiseerd verband.
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a van de Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking) en art. 36c Sr (ontnemingsvordering).
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt 2190.
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op vervaardigen van softdrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
2 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 1/2 x 0,082 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 1/2 x 0,109 punten per gram
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 1/2 x 0,031 punten per gram
Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 1/2 x 0,012 punten per gram
Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 1/2 x 0,004 punten per gram
Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs +0%
Het vervaardigen van softdrugs geschiedde op professionele wijze +100%
Er is geen sprake van medeplegen +0%
Er is sprake van medeplegen +25%
Dader +0%
Medeplichtige –33%
Voltooid delict +0%
Poging tot plegen –33%
Geen recidive +0%
1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie
1 maal binnen 2-5 jaar +50%
Meermalen +100%
+naast hogere sanctie
+dagvaarden
Speciale regelingen
Regeling niet toepasselijkheid afnemend strafnut
Bijzonderheden
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking) en art. 36c Sr (ontnemingsvordering).
Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek te vorderen.
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het landgrensoverschrijdend vervoer van softdrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
4 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 0,082 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 0,109 punten per gram + dagvaarden
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 0,031 punten per gram + dagvaarden
Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 0,012 punten per gram + dagvaarden
Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 0,004 punten per gram + dagvaarden
Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt:
T/m 100 hennepplanten 36 pt
Vanaf 100 t/m 500 planten 38 pt + dagvaarden
Vanaf 500 t/m 1000 planten 80 pt + dagvaarden
Vanaf 1000 t/m 4000 planten 173 pt + dagvaarden
Vanaf 4000 t/m 7000 planten 266 pt + dagvaarden
Vanaf 7000 t/m 10.000 planten 360 pt + dagvaarden
Er is geen sprake van medeplegen +0%
Er is sprake van medeplegen +25%
Dader +0%
Medeplichtige –33%
Voltooid delict +0%
Poging tot plegen –33%
Geen recidive +0%
1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie
1 maal binnen 2-5 jaar +50%
Meermalen +100%
+naast hogere sanctie
+dagvaarden
Speciale regelingen
Regeling niet toepasselijkheid afnemend strafnut
Bijzonderheden
Hoewel de Opiumwet op het punt van in- en uitvoer geen 30-gramscriterium kent, gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed uit van de hoeveelheid softdrugs indien die hoeveelheid groter is dan 30 gram, omdat de straftoemeting anders te zeer uit de pas zou gaan lopen met een vergelijkbare situatie bij het basisdelict ‘aanwezig hebben van softdrugs’.
De richtlijn is niet van toepassing op het in- of uitvoeren van meer dan 10.000 planten omdat bij grotere aantallen aangenomen wordt dat sprake is van handelen in georganiseerd verband.
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking) en art. 36c Sr (ontnemingsvordering).
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190
De in lijst II opgenomen paddenstoelen met een hallucinerende werking zijn uitgezonderd, onder verwijzing naar de beleidsbrief (van 4 december 2008 met kenmerk PaG/HB/13268) daarover.
Doordat in de Aanwijzing Opiumwet (2011A013) het criterium voor beroeps- en bedrijfsmatig telen en verhandelen is aangescherpt, is in het eerste basisdelict verwijderd het niet-beroeps- en bedrijfsmatig telen.
De wetswijziging uit 2006 is verwerkt, waarbij de strafmaxima zijn verhoogd voor feiten die betrekking hebben op een grote hoeveelheid softdrugs.
Er is aansluiting gezocht bij de in de jurisprudentie gehanteerde strafmaten bij de beroeps- of bedrijfsmatige teelt van en handel in hoeveelheden tot 1000 hennepplanten.
De richtlijn benadrukt dat deze niet ziet op het in georganiseerd verband handelen in strijd met de Opiumwet . De richtlijn gaat er bij meer dan 10.000 planten vanuit dat sprake is van een crimineel samenwerkingsverband en/of teelt in georganiseerd verband.
De boeteregeling Opiumwet softdrugs is volledig afgeschaft.
De Regeling afnemend strafnut, zoals omschreven in de Aanwijzing Kader voor strafvordering (2010A032), is buiten toepassing verklaard.
De per 1 januari 2011 ingevoerde recidiveregeling voor commune delicten is overgenomen.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
Basisdelict aanwezig hebben van softdrugs 5.19.01
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs 5.19.02
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt
Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt:
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict vervaardigen van softdrugs 5.19.03
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten
Delictspecifieke factoren
Professioneel vervaardigen van softdrugs
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict invoer/uitvoer van softdrugs 5.19.04
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt
Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt:
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Toelichting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht