Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijn voor strafvordering arbeidstijdenwet

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering arbeidstijdenwet
Beschrijving
Op 1 oktober 2004 is de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet inwerking getreden waarmee de bestuurlijke boete in de handhaving van de Arbeidstijdenwet is geïntroduceerd. Slechts enkele in de Arbeidstijdenwet genoemde gevallen zijn strafbaar gesteld. Zij worden strafrechtelijk gehandhaafd. Van overtreding van de desbetreffende voorschriften, gesteld bij of krachtens de Arbeidstijdenwet , wordt door de opsporingsambtenaren direct proces-verbaal opgemaakt. De strafbare feiten betreffen economische delicten als bedoeld in artikel 1, onder 3°, van de Wet op de economische delicten (WED); dit zijn:art. 11:3, lid 1, Arbeidstijdenwet art. 11:3, lid, 2 Arbeidstijdenwet artikel 8:3, lid 1, Arbeidstijdenwet
a) overtredingen van (derde overtreding van een zelfde beboetbaar feit, indien de twee daaraan voorafgaande beboetbare feiten hebben plaatsgevonden binnen 48 maanden voorafgaande aan de pleegdatum van de derde overtreding).
b) overtredingen van (kinderarbeid waarbij het kind een ongeval overkomt dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood ten gevolge heeft of indien redelijkerwijs te verwachten is dat de hiervoor genoemde gevolgen aan het verrichten van arbeid zijn verbonden)
c) overtreding van (het negeren van het bevel tot staken van de arbeid)

Gelet op artikel 2, lid 3, van de WED zijn deze economische delicten misdrijven of overtredingen, al naar gelang zij in de desbetreffende voorschriften als misdrijf dan wel als overtreding zijn gekenmerkt. De maximale straf die hiervoor kan worden opgelegd is in het geval van een misdrijf: twee jaar gevangenisstraf of geldboete van de vierde categorie ( art. 6 lid 1, sub 2, WED) en in het geval van een overtreding: zes maanden hechtenis of geldboete van de vierde categorie ( art. 6 lid 1, sub 4, WED).
1. Polaris-systematiek
Anticiperend op de invoering van de Polaris-systematiek zal in de onderhavige richtlijn voor strafvordering gebruik worden gemaakt van het Polaris-puntensysteem. De ‘waarde’ van één sanctiepunt is gelijk aan € 22,-.
2. Transigeren of dagvaarden
Er kunnen zich situaties voordoen waarin – ondanks het advies ‘dagvaarden’ in deze richtlijn – de voorkeur moet worden gegeven aan transigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het bedrijf wil onderhandelen over het voorkomen van verdere strafvervolging en daarbij onomstotelijk duidelijk maakt dat de veiligheid in het bedrijf verbeterd is, alsmede dat voor uitkering aan slachtoffers of nabestaanden is c.q. zal worden zorggedragen. Deze mogelijkheid kan worden geboden als een herhaling van de overtreding niet is te verwachten. Ondanks de gebleken goede wil van de werkgever in dit soort gevallen, kan toch de voorkeur worden gegeven aan dagvaarden, met name uit het oogpunt van publiciteit en ter voorkoming van een uitwaaierend effect van dit soort overtredingen. Als de hoogte van het transactievoorstel daar aanleiding toe geeft, dient gehandeld te worden conform de Aanwijzing hoge transacties en transacties in bijzondere zaken.
3. Het voegen van de benadeelde partij
Indien het slachtoffer / de nabestaanden van een ongeval (in geval van een economisch delict in de zin van de WED ) in het proces-verbaal heeft / hebben aangegeven schadevergoeding te wensen en/of op de hoogte te willen blijven van de gang van zaken volgend op het proces-verbaal, houdt het Openbaar Ministerie (OM) het slachtoffer / de nabestaanden van voor hem / hen relevante beslissingen in de strafzaak op de hoogte.
Het OM tracht zoveel mogelijk een schaderegeling tussen verdachte en slachtoffer tot stand te brengen, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces. De Aanwijzing slachtofferzorg is van toepassing.
4. Recidive
Onder recidive wordt in deze richtlijn verstaan: een zelfde of vergelijkbare overtreding van de Arbeidstijdenwet , gepleegd binnen twee jaar na een eerdere veroordeling of betaalde transactie.
artikel 11:3, lid 1 Arbeidstijdenwet van Richtlijn voor strafvordering arbeidstijdenwet">
5. Sancties voor overtredingen van het voorschrift van artikel 11:3, lid 1 Arbeidstijdenwet
Bij deze overtredingen gaat het om de derde overtreding van een zelfde beboetbaar feit, waaraan twee keer eerder binnen een periode van 48 maanden voorafgaande aan de pleegdatum van de derde overtreding een bestuurlijke boete werd opgelegd ter zake van overtredingen, die in artikel 10:1 Arbeidstijdenwet zijn aangewezen als beboetbare feiten. Deze twee voorafgaande overtredingen zijn bestuursrechtelijk door middel van boetebeschikkingen door de toezichthouder afgedaan (onherroepelijk). Voor de vaststelling van de straf gelden de bestuurlijke boetebedragen als uitgangspunt. Afschriften van de voorafgaande boetebeschikkingen dienen in het proces-verbaal te zijn gevoegd.
artikel 11:3, lid 3, Arbeidstijdenwet: van Richtlijn voor strafvordering arbeidstijdenwet">
6. Sancties voor overtredingen van het voorschrift van artikel 11:3, lid 3, Arbeidstijdenwet:
Het niet naleven van artikel 3:2, lid 1 en lid 4, en artikel 3:3, lid 4 en lid 4, van de Arbeidstijdenwet (kinderarbeid) wordt aangemerkt als een strafbaar feit indien een kind bij het verrichten van arbeid een ongeval overkomt dat
a) ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of
b) de dood ten gevolge heeft of
c) indien redelijkerwijs te verwachten is dat de hiervoor genoemde gevolgen aan het verrichten van arbeid zijn verbonden.
artikel 8:3, lid 1, Arbeidstijdenwet van Richtlijn voor strafvordering arbeidstijdenwet">
7. Sancties voor overtreding van het voorschrift van artikel 8:3, lid 1, Arbeidstijdenwet
Bij deze overtreding gaat het om het negeren van het bevel tot staken van de arbeid.
8. Economisch voordeel
Indien het financieel gewin door de overtreding groter is dan de maximum op te leggen geldboete(s), kan onverminderd het bepaalde in artikel 23, lid 7 WvSr een geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie. In dit verband is van belang dat bij overtredingen van de Arbeidstijdenwet bedrijfseconomische gronden vaak een rol spelen.
9. Voorlopige maatregel
Met name in die gevallen waarin structurele maatregelen dienen te worden genomen teneinde aan een overtreding een einde te maken, kan het hanteren van een voorlopige maatregel ex de artikelen 28 en 29 WED effect sorteren.
10.1. (Voorwaardelijke) stillegging
Gelet op zijn preventieve werking, kan in voorkomende gevallen een (voorwaardelijke) stillegging van een bedrijf als bijkomende straf worden geëist.
10.2. Publicatie vonnis
Ook van de publicatie van een vonnis gaat preventieve werking uit, zodat ook deze bijkomende straf voor toepassing in aanmerking komt.
11. Omvang onderneming
Gelet op artikel 396 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is sprake van een klein bedrijf indien gemiddeld minder dan 50 personen in de rechtspersoon werkzaam zijn. Van 50-250 werknemers kan men spreken van een middelgroot bedrijf , terwijl bij 250 werknemers en meer sprake is van een groot bedrijf .
Uitgangspunt voor bepaling van de grootte / omvang van een bedrijf is het aantal werknemers, waarvan het handelsregisteruittreksel van de Kamers van Koophandel melding maakt. Gaat het om een filiaal c.q. nevenvestiging van een groot bedrijf of grote onderneming, dan is de indeling in bedrijfsgrootte afhankelijk van de vraag of de verwijtbaarheid van de gepleegde overtreding toe te rekenen is aan de bedrijfsleiding van het hoofd- of moederbedrijf of veel meer aan de bedrijfsleider / filiaalhouder / bedrijfsleiding van het filiaal c.q. nevenvestiging. In het laatste geval is de grootte van het filiaal c.q. nevenvestiging doorslaggevend voor de bepaling van de sanctie.
Overgangsrecht
Deze Richtlijn voor strafvordering Arbeidstijdenwet is uitsluitend geldig ten aanzien van strafbare feiten gepleegd vanaf 1 oktober 2004.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Strafvorderingsbeleid
1. Polaris-systematiek
2. Transigeren of dagvaarden
3. Het voegen van de benadeelde partij
4. Recidive
5. Sancties voor overtredingen van het voorschrift van artikel 11:3, lid 1 Arbeidstijdenwet
6. Sancties voor overtredingen van het voorschrift van artikel 11:3, lid 3, Arbeidstijdenwet:
7. Sancties voor overtreding van het voorschrift van artikel 8:3, lid 1, Arbeidstijdenwet
8. Economisch voordeel
9. Voorlopige maatregel
10. Bijkomende straffen
10.1. (Voorwaardelijke) stillegging
10.2. Publicatie vonnis
11. Omvang onderneming
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht