Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten
Samenvatting
Deze richtlijn heeft als doel eenheid te brengen in de wijze van het afdoen van de overlastfeiten door middel van een strafbeschikking die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt uitgevaardigd nadat een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van een gemeente een aankondiging van strafbeschikking heeft opgemaakt ( art. 257a WvSv). In deze richtlijn is per overlastfeit aangegeven welk geldboetebedrag door het OM in de strafbeschikking zal worden opgelegd. De tarieven voor de strafbeschikking overlastfeiten liggen daarmee vast. Zij zijn afgestemd op de doorsnee, voor buitengerechtelijke afdoening vatbare overtredingen. Als het vermelde bedrag in de gegeven situatie als niet passend wordt ervaren, kan het bestuur respectievelijk de BOA afzien van het gebruik maken van de mogelijkheid een verkorte kennisgeving van bekeuring op te maken. De BOA moet in die gevallen een uitgebreid proces-verbaal met betrekking tot de geconstateerde overtreding opmaken. Dit proces-verbaal wordt – onder vermelding van de omstandigheden waarom is afgezien van een verkorte feitgecodeerde afdoening – ter beoordeling ingezonden aan de officier van justitie.
Het bestuursorgaan dient erop toe te zien dat de strafbeschikkingsbevoegdheid in gelijke gevallen op gelijke wijze conform deze richtlijn wordt toegepast.
Achtergrond
Deze richtlijn voor strafvordering bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake overlastfeiten waarvoor het bestuur een strafbeschikking kan doen uitvaardigen (op basis van art. 257a WvSv) waarvoor door de Commissie Feiten en Tarieven (CFT) van het Openbaar Ministerie tijdelijke feitomschrijvingen met een daarbij behorende code zijn vastgesteld.
De strafbeschikking wordt gefaseerd ingevoerd (zie hiervoor Bijlage 1 bij de Aanwijzing OM-afdoening ). In de eerste fase is het OM van start gegaan met de OM-strafbeschikking bij overtredingen van artikel 8 Wegenverkeerswet (WVW 1994), waarbij het mogelijk is dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) namens het OM via de feitgecodeerde lijn een strafbeschikking uitvaardigt, waarbij uitsluitend een kale geldboete wordt opgelegd Dit gold uitsluitend voor de arrondissementen Amsterdam en Den Bosch. Begin 2009 zal de strafbeschikking voor alle artikel 8 WVW 1994-feiten gefaseerd worden ingevoerd voor alle arrondissementen. Hierna zal de invoering van de strafbeschikking ex artikel 257b WvSv worden voorbereid. Vanwege het feit dat de minister van Justitie de Tweede Kamer heeft toegezegd dat per 1 januari 2009 het bestuur kan beschikken over een strafbeschikkingsbevoegdheid om daarmee de overlastfeiten te kunnen aanpakken, is de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking voor het bestuur naar voren gehaald. Aangezien de invoering van de strafbeschikking als bedoeld in artikel 257b Sv om praktische redenen voor 1 januari 2009 niet haalbaar bleek, is ervoor gekozen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) bij het bestuur met de strafbeschikkingsbevoegdheid ex artikel 257a WvSv (OM-strafbeschikking) te laten werken.
De BOA’s kondigen de strafbeschikking middels een kennisgeving van bekeuring bij de verdachte aan, welke kennisgeving de BOA aan het CJIB toezendt. De officier van justitie zal een strafbeschikking uitvaardigen op basis van artikel 257a WvSv. De strafbeschikking wordt uitgevaardigd door de officier van justitie in algemene zin; de strafbeschikking wordt ondertekend met ‘de officier van justitie’. De in de strafbeschikking opgelegde geldboete zal door het CJIB worden geïnd.
De bedragen van de geldboete
Zie de bijlage .
Overgangsrecht
Deze richtlijn voor strafvordering is van toepassing op feiten begaan na de datum van inwerkingtreding.
Overige opmerkingen
De feiten in de bijlage zijn ontleend aan de in het Transactiebesluit 1994 / Besluit OM-afdoening opgenomen overlastfeiten, en enkele overlastfeiten waarvoor op basis van de Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften door het OM een transactie kan worden aangeboden.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Achtergrond
De bedragen van de geldboete
Overgangsrecht
Overige opmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht