Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Richtlijn voor strafvordering goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering goederenvervoer over de weg
Achtergrond
Het openbaar ministerie kan via het aanbieden van een transactie ( artikel 74 WvSr jo artikel 36 Wet op de Economische Delicten (WED)) of via dagvaarding een economische strafzaak afhandelen. Indien het openbaar ministerie een zaak via transactie afdoet stelt het voorwaarden die bij vrijwillige voldoening het recht tot strafvordering doen vervallen. De voorwaarden die kunnen worden gesteld zijn vermeld in de artikelen 74 WvSr en 36 WED. Met het oog op de gewenste eenheid in het strafvorderingsbeleid in economische strafzaken heeft het College van procureurs-generaal bijgaande tarieven vastgesteld die landelijk als uitgangspunt dienen voor de bepaling van de bedragen, welke als transactie worden gehanteerd. Conform de systematiek van het Bos Polarissysteem voor commune delicten is in deze richtlijn gekozen voor een puntensysteem waarbij elk punt staat voor een bedrag van f 50,-. Indien er sprake is van éénmaal recidive dient het aantal strafpunten te worden opgehoogd met 50% en bij meermalen recidive met 100%.
Afwijking van de in de tarieflijst aangegeven bedragen De aangegeven bedragen zijn bedoeld voor zaken die een minder ernstig karakter dragen – bijvoorbeeld omdat de verdachte ‘first offender’ is, of hem slechts een gering verwijt kan worden gemaakt – of als blijkt dat de verdachte ernaar streeft de overtredingstoestand te beëindigen.
Binnen de door de wet gestelde grenzen kan worden afgeweken van de aangegeven bedragen, hetzij naar beneden, hetzij naar boven, indien de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Bij grote bedrijven, ernstige overtredingen, onrechtmatig genoten voordeel dat uitgaat boven het tarief dat vastgesteld is voor de overtreding en recidive kan een hoger tarief geïndiceerd zijn. De rechter is noch aan de eis van de officier van justitie, noch aan deze tarieflijst van het openbaar ministerie gebonden.
Tarieven
Aantal punten per overtreding, waarbij elke punt staat voor een bedrag van f 50,-.Hoofdstuk 1
Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW) WVW
Artikel/Overtreding Aantal punten Bijzonderheden
Artikel 5 lid 1, WGW    
- Het verrichten van binnenlands beroepsvervoer zonder een daartoe strekkende vergunning. 100  
- Indien blijkt dat de ondernemer vóór de datum van overtredinge en vergunningaanvrage heeft ingediend waarop ten tijde van de overtreding nog niet is beschikt. Halvering van de boete van 100 tot 50  
     
Artikel 5 lid 3, WGW    
- Het verrichten van grensoverschrijdend beroepsvervoer zonder een daartoe strekkende vergunning. 100  
- Indien blijkt dat de ondernemer vóór de datum van overtredinge en vergunningaanvrage heeft ingediend waarop ten tijde van de overtreding nog niet is beschikt. Halvering van de boete van 100 tot 50  
     
Artikel 14 lid 1, WGW    
Het door een vergunninghouder of een houder van een toestemmingsbewijs gebruik maken van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn. 100  
     
Artikel 15 lid 1, WGW    
Het verrichten van eigen vervoer zonder als eigen vervoerder te zijn ingeschreven. 15  
     
Artikel 21, WGW    
Het in eigen vervoer vervoeren van goederen die niet overeenstemmen met de aard van het bedrijf. 10  
     
Artikel 25 lid 1, WGW subsidiair artikel 101, BGW    
Het door een niet in Nederland gevestigde ondernemer verrichten van grensoverschrijdend vervoer op Nederlands grondgebied zonder een daartoe strekkende machtiging. 100  
     
Artikel 26 lid 1, WGW jo artikel 63, BGW    
Het verrichten van grensoverschrijdend vervoer zonder in het bezit te zijn van: 15 per document  
a. een communautaire vergunning;    
b. een CEMT-vergunning;    
c. de benodigde machtiging(en);    
d. een combinatie van de onder a t/m c bedoelde bescheiden.    
     
Artikel 29 lid 1, WGW    
Het verrichten van binnenlands of grensoverschrijdend beroepsvervoer zonder dat een vrachtbrief is opgemaakt. 5  
     
Artikel 30, WGW    
Het door de vergunninghouder, de houder van een toestemmingsbewijs of de ingeschrevene, niet aan Onze Minister verstrekken van gegevens betreffende het vervoer. 50  
     
Artikel 31, WGW    
Het verrichten van beroepsvervoer of eigen vervoer met een vrachtauto, in strijd met in de en VR gegeven voorschriften 30 NB: Overbelading wordt in een afzonderlijke richtlijn geregeld! (Richtlijn van het College van Procureurs Generaal van 27 juni 1996, Stcrt. 1996, 216)
     
Artikel 49 lid 3, WGW    
Het door de bestuurder van een vrachtauto geen medewerking verlenen bij de uitvoering van een inbewaringstelling van een vrachtauto. 20  
Hoofdstuk 2
Besluit Goederenvervoer over de Weg (BGW)
– Binnenland OV:
OV stamt nog uit de tijd van de WAG (Wet Autovervoer Goederen) en stond voor ongeregeld vervoer. Deze term is vervangen door beroepsvervoer. Voor binnenlands beroepsvervoer is een vergunning vereist.
– Binnenland EVO:
de afkorting staat voor de Eigen Vervoers Organisatie, een overkoepelend orgaan van de eigen vervoerders. Voor het verrichten van eigen vervoer is een inschrijving in het eigen vervoer vereist. Deze wordt afgegeven door de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV).
– Buitenland OV:
Ook hier geldt dat OV nog stamt uit de tijd van de WAG. Net als bij binnenlands beroepsvervoer, is bij buitenlands beroepsvervoer een vergunning vereist.
– Buitenland EVO:
Voor buitenlands eigen vervoer wordt tevens een aparte inschrijving vereist. Noot: bij beroepsvervoer geldt dat hiervoor een vergunning met vergunningsbewijzen vereist zijn, terwijl bij eigen vervoer een inschrijving met inschrijvingsbewijzen zijn vereist.
– C.E.M.T-vergunning of machtiging
Een verplichte vergunning voor landen die geen lid zijn van de EU, maar wel lid zijn van de C.E.M.T. (Europese Conferentie van Ministers van Verkeer). Voor landen die lidstaat zijn binnen de EU kan worden volstaan met een communautaire vergunning.
– Communautaire vergunning:
(Euro-vergunning) verplicht voor vrachtauto’s uit een van de lidstaten van de EU, waarvan het toegestaan laadvermogen 3500 kg of meer bedraagt en die grensoverschrijdend vervoer beroepsvervoer verricht op het grondgebied van een van de lidstaten.
– Cabotagevergunning:
De vergunning die kan worden afgegeven voor het verrichten van binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg in een Staat door een onderne-mer die in een andere staat is gevestigd. Wanneer tussen de lidstaten geen onderlinge afspraken zijn gemaakt, kan dit alleen geschieden middels een speciaal document: de cabotagevergunning.

– Rittenboekje:

Dit boekje behoort bij de C.E.M.T.-vergunning en dient tijdens het trans-port naast de C.E.M.T.-vergunning in de vrachtauto aanwezig te zijn. In dit boekje dienen alle ritten (leeg en bela-den) die gedurende het gebruik van de vergunning zijn gemaakt, te wor-den vermeld.
– Vervoerverslagen:
Dit zijn verslagen van alle gereden ritten in het kader van grensover-schrijdend beroepsvervoer. Van iedere rit dient een verslag te worden opge-maakt en te worden gezonden aan de NIWO, mede ter verantwoording van het gebruik van de vergunning voor grensoverschrijdend beroepsvervoer en de eventueel in dit kader verstrekte ritmachtigingen.
– Machtigingen:
zie de hierna vermelde bijlage .
Inhoudsopgave
Achtergrond
Tarieven
Overzicht van de verschillende vergunningen
– Binnenland OV:
– Binnenland EVO:
– Buitenland OV:
– Buitenland EVO:
– C.E.M.T-vergunning of machtiging
– Communautaire vergunning:
– Cabotagevergunning:
– Rittenboekje:
– Vervoerverslagen:
– Machtigingen:
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht