Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijn voor strafvordering grondstromen

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering grondstromen
1. Polaris-systematiek
Anticiperend op de invoering van de Polaris-systematiek zal in de onderhavige richtlijn voor strafvordering gebruik worden gemaakt van het Polaris-puntensysteem. De ‘waarde’ van 1 sanctiepunt is gelijk aan € 22 1 . In plaats van transactievoorstellen vanaf 20 sanctiepunten (€ 440,-) kunnen taakstrafvoorstellen worden gedaan. Elke € 22,- staat gelijk aan twee uren taakstraf. Voor de eis ter zitting gelden dezelfde bedragen. Voor vrijheidsstraffen geldt dat één dag gevangenisstraf gelijk wordt gesteld met twee uren taakstraf. De bovengrens voor een taakstraf is 240 sanctiepunten of 480 uren.
Ter zitting kunnen de bedragen die op basis van de opgegeven sanctiepunten kunnen worden berekend met 20% worden verhoogd. Het genoemde aantal sanctiepunten geldt voor first offenders.
Op basis van algemene beoordelingsfactoren kunnen de bedragen worden verhoogd. De algemene beoordelingsfactoren zijn:
Misdrijf / overtreding:
De genoemde bedragen gelden voor misdrijven (opzet, voorwaardelijke opzet). Voor overtredingen (niet opzettelijk) wordt een verlagingspercentage van 25% toegepast.
Doelbewustheid / economisch gewin:
Als de regelgeving aantoonbaar is overtreden met het oog op het behalen van economisch voordeel, wordt een verhogingspercentage toegepast van 25%.
Gevaarzetting:
Als sprake is van duidelijke gevaarzetting door het plegen van het delict, wordt een verhogingspercentage van 25% toegepast.
Recidive:
De genoemde bedragen hebben betrekking op first offenders.
Bij recidive 2 door natuurlijke personen:
1 maal : + 10%
meermalen: + 20%
Bij recidive door rechtspersonen:
1 maal: + 50%
meermalen: + 100%
3 : van Richtlijn voor strafvordering grondstromen">
Taakstraffen 3 :
Aan natuurlijke personen kan een taakstraf als transactie worden aangeboden, of worden geëist ter zitting. Niet alle delicten komen in aanmerking voor een afdoening middels een taakstraf. Voor een taakstraf komen in beginsel niet in aanmerking:
Verdachten van ernstige geweldsen zedenmisdrijven;
Verdachten die reeds meer dan één keer een taakstraf hebben aangeboden of opgelegd gekregen;
Verdachten die weigeren de door hen aangerichte schade te vergoeden of mee te werken aan schadebemiddeling;
Verdachten die vanwege een psychische of psychiatrische problematiek niet in staat zijn de taakstraf naar behoren te verrichten;
Verdachten die niet instemmen met een taakstraf;
Illegale vreemdelingen 4 ;
Verdachten zonder vaste woon of verblijfplaats in Nederland. Voorts kan als contra-indicatie gelden dat de verdachte nog andere strafzaken open heeft staan. Verdachten waarvan is komen vast te staan dat wederrechtelijk economisch voordeel is behaald, komen alleen in aanmerking voor een taakstraf indien het behaalde wederrechtelijk verkregen economisch voordeel op enigerlei wijze wordt ontnomen.
Woningwet en Wet op de ruimtelijke ordening van Richtlijn voor strafvordering grondstromen">
Overtredingen Woningwet en Wet op de ruimtelijke ordening
Deze strafvorderingsrichtlijn heeft in hoofdzaak betrekking op overtredingen die strafbaar zijn gesteld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten (Wed). Een uitzondering betreft overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Woningwet of de Wet op de ruimtelijke ordening . Op het moment van inwerkingtreding van deze richtlijn vallen zij nog niet onder de Wed , zodat de specifieke (bijkomende) straffen en maatregelen die deze wet kent, hiervoor niet kunnen worden opgelegd. De kans bestaat echter dat gedurende de looptijd van deze richtlijn ten gevolge van wetswijziging de desbetreffende overtredingen onder het bereik van de Wed worden gebracht.Woningwet artikel 8 Wet bodembescherming art. 27 13 Ontgrondingenwet art. 3 Wet op de ruimtelijke ordening art. 10 WRO art. 44 Wbb, art. 13 27 art. 7 Wet op de economische delicten art. 36 8 Wed Wbb art. 39 lid 2 art. 36 8 Wed Wbb art. 39 lid 2 Wet milieubeheer (Wm) art.10.37 Wm, art 10.39 10.40 10.44 Sr 225 Wm, art. 8.1 18.18 Wbb art. 39 lid 2 Wm, art 10.1 Wm, art 10.38 Sr 225 Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewateren-bescherming art 8 22 Wet verontreiniging oppervlaktewateren art. 1 art. 36 8 Wed Wbb art. 39 lid 2 Wbb art. 13 Wm art 18.18 Wm art 8.40 8.44 Wm art. 8.1 art. 36 8 Wed Wm, art. 10.1 Wbb art. 13 Wm art 18.18 Wm art. 8.1 Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijk afval Wm art. 18.18 Wm art. 8.1 Wm art. 10.1 art. 36 8 Wed Bsb art. 8 22 Sr 225 art. 7 Wed art. 36 8 Wed Bsb art. 8 21, vierde lid 26 art. 36 8 Wed BSB Bsb art. 11 18 21 Bsb art. 8 22 Sr 225 art. 36 art. 10.2 Wm Art. 13 Wbb art. 36 8 Wed art. 36 8 Wed
Nr Kernbepaling Wetten Reactie OM
1 Bouwen terwijl er onvoldoende bodemonderzoek is gedaan. Bouwverordening (Wbb) , (alleen igv kennisnemen verontreiniging) Transactie € 750,- ( 34 punten), met eventueel ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Evt. voorlopige maatregel om activiteiten te doen stoppen.
       
2 Ontgraven / onttrekken grondwater zonder vergunning of in strijd met vergunningsvoorschriften. Ontgraven in strijd met bestemmingsplan. Ontgraven in de wetenschap van aanwezigheid verontreiniging. (WRO) + voorschriften bestemmingsplan, + bestemmingsplan Grondwaterwet, art. 14 , Vergunning aangevraagd maar nog niet verleend (afhankelijk worden opgemaakt): - Tot 50.000 m 3 ontgraven / onttrokken: transactie € 0,50 per m 3 , met een minimum van € 1.000,- (45 punten) - Meer dan 50.000 m 3 ontgraven /onttrokken: direct dagvaarden. Eis: geldboete Vergunning niet aangevraagd (altijd pv): - Tot 25.000 m 3 ontgraven / onttrokken: transactie € 1,- per m 3 met een minimum van € 2.000,- (91 punten)
      - Meer dan 25.000 m 3 ontgraven /onttrokken: direct dagvaarden. Eis: geldboete, al dan niet in combinatie met voorwaardelijke stillegging onderneming ( (Wed)) Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel Indien omkeerbaar: herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
       
3 Afwijken van saneringsplan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag. Afhankelijk van ernst en omkeebaarheid: transactie minimaal € 2.000,- (91 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: geldboete. Indien omkeerbaar: herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ). Evt. voorlopige maatregel om activiteiten te doen stoppen. Ingeval van onomkeerbaarheid: ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel.
       
4 Herschikken van ernstig verontreinigde grond niet correct uitgevoerd. Afhankelijk van ernst en omvang: Afhankelijk van ernst en omvang: (57 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: geldboete. Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel.
       
5 Afgifte van grond aan een be-/verwerker die niet beschikt over een (toereikende) vergunning. Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 2.000,- (91 punten) Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Evt. voorlopige maatregel.
       
6 Transport zonder begeleidingsbrief of met niet-correcte begeleidingsbrief ; ; . Valsheid in geschrift: Transactie € 750,- (34 punten). Als sprake is van valsheid in geschrift: direct dagvaarden. Eis: vrijheidsstraf minimaal 2 weken (natuurlijk persoon); geldboete minimaal € 2.500,- (114 punten) (rechtspersoon).
       
7 Adequate boekhouding ontbreekt (de hoeveelheden aan- en afgevoerde grond bij een sanering of bij opslag zijn niet of niet juist vastgelegd). Opslag: , Sanering: Valsheid in geschrift: Transactie: € 2.000,- (91 punten). Als sprake is van valsheid in geschrift: direct dagvaarden. Eis: vrijheidsstraf minimaal 4 weken (natuurlijk persoon); geldboete minimaal € 4.000,- (182 punten) (rechtspersoon).
       
8 Toepassen van grond op locatie zonder juiste keuringen en kwaliteitsverklaringen of toepassen van grond met onjuiste kwaliteit (Bsb), , (Wvo), Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 3.000,- (136 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: vrijheidsstraf minimaal 3 weken (natuurlijk persoon); geldboete minimaal € 3.600,- (164 punten) (rechtspersoon). Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Evt. voorlopige maatregel. Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
       
9 Tijdelijke opslag van grond zonder (adequate) voorzieningen, bijv. ontbreken van een onderafdichting. In het kader van beschikking: Buiten inrichting: ; Binnen inrichting: / Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 2.000,- (91 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: geldboete. Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Evt. voorlopige maatregel om nadelige milieugevolgen te voorkomen en verdere aanvoer te voorkomen. Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
       
10 Mengen van grond Buiten inrichting: Binnen inrichting: Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 3.000,- (136 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: geldboete. Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Evt. voorlopige maatregel.
       
11 Niet gescheiden houden van afvalstoffen/ grond Voor gevaarlijk afval: ministeriele Voor overige afvalstoffen Binnen inrichting: Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 3.000,- (136 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: geldboete. Evt. ontneming wederrechtelijk verkregenvoordeel. Evt. voorlopige maatregel. Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
       
12 Omkatten van partijen grond (valsheid in geschrift). Indien in een werk aangebracht, of op het punt te worden aangebracht: , Valsheid in geschrift: Dagvaarden. Eis afhankelijk van ernst en omvang: vrijheidsstraf minimaal 8 weken (natuurlijk persoon); geldboete minimaal € 7.500,- (341 punten) (rechtspersoon), al dan niet in combinatie met voorwaardelijke stillegging onderneming ( ). Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel. Evt. voorlopige maatregel Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
       
13 Toepassing gebeurt niet conform de voorschriften en/of voorgeschreven voorzieningen zijn niet aangebracht. , , Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 2.000,- (91 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: geldboete. Evt. ontneming wederrechtelijk verkregenvoordeel. Evt. voorlopige maatregel Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
       
14 Melding in het kader van het is niet of niet correct gedaan. , , Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 2.000,- (91 punten). Evt. voorlopige maatregel
       
15 De identiteit van een partij is onduidelijk (geen of onjuist certificaat of keuring). , Valsheid in geschrift: Afhankelijk van ernst en omvang: Transactie: minimaal € 3.000,- (136 punten). Als sprake is van valsheid in geschrift: direct dagvaarden. Eis afhankelijk van ernst en omvang: vrijheidsstraf minimaal 6 weken (natuurlijk persoon); geldboete minimaal € 6.000,- (272 punten) (rechtspersoon). Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen economisch voordeel. Evt. voorlopige maatregel Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en 8m Wed).
       
16 Storten buiten een inrichting. Ontdoen van afvalstoffen: storten, in strijd met (bij evident niet functioneel toepassen) Afhankelijk van ernst en omvang: transactie: € 1,- per m 3 met een minimum van € 2.000,- (91 punten), dan wel direct dagvaarden. Eis: geldboete. Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen economisch voordeel. Evt. voorlopige maatregel Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
       
17 De regels van het bodembeheerplan worden overtreden. Art. 3, 6 Min. Vrijstellingsregeling Grondverzet Afhankelijk van ernst en omvang: transactie minimaal € 2.000,- (91 punten). Evt. ontneming wederrechtelijk verkregen economisch voordeel. Evt. voorlopige maatregel Evt. herstelplicht als maatregel of voorwaarde bij transactie ( en ).
1
Zie het kader voor strafvordering 2
Voor het bepalen of sprake is van recidive wordt een periode van vijf jaar gehanteerd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar veroordelingen, maar ook naar transacties. Bepalend of sprake is van recidive, kunnen behalve milieu- of economische delicten ook commune delicten zijn, bijv. vermogensdelicten of geweldsdelicten. De recidiveregeling geldt voor zowel transacties als eisen ter zitting. 3
Zie de aanwijzing taakstraffen (2001A003) 4
Deze contra-indicatie wordt versterkt door het feit dat een illegale vreemdeling zich niet met een volgens de Wet op de identificatieplicht geldig legitimatiebewijs kan legitimeren waardoor de SRN niet kan vaststellen of degene die de taakstraf gaat uitvoeren ook degene is die de taakstraf opgelegd heeft gekregen en gaat de zaak alsnog weer terug naar het OM.
Als uitzondering op de regel is soms een op de persoon toegesneden voorziening mogelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan vreemdelingen die van legaal naar illegaal veranderen, zoals een uitgeprocedeerde asielzoeker. Voor wat betreft de status van de asielzoeker is het raadzaam contact op te nemen met de IND.
Inhoudsopgave
Beschrijving
1. Polaris-systematiek
Taakstraffen 3 :
Overtredingen Woningwet en Wet op de ruimtelijke ordening
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht