Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2013.

Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie
Toelichting:
Bij Rijkswet van 26 november 2009 tot goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik zijn strafbaar gesteld: het ‘aanbieden’ en ‘verwerven’ van kinderpornografisch materiaal alsmede het ‘zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot’ kinderpornografisch materiaal. Deze wetswijziging is in de richtlijn verwerkt.
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op de overtreding van art. 240b van het Wetboek van Strafrecht. Dit betreft het vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. Voorts betreft dit – op grond van de wetswijziging uit 2010 waarmee uitvoering is gegeven aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (het Verdrag van Lanzarote) – het aanbieden en verwerven van en het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderpornografisch materiaal.
Elk van deze activiteiten kent een eigen strafmaat. Bij vervaardiging en handel is de professionaliteit waarmee dat gebeurt mede strafmaat bepalend. Daarnaast is voor de strafmaat (mede)bepalend de aard van de afbeeldingen, de leeftijd van de slachtoffers, de periode waarin de verdachte zijn activiteiten met het materiaal ontplooide en in het bijzonder ook de vraag of hij als vervaardiger en verspreider dan wel uitsluitend als bezitter er van kan worden aangemerkt.
Gezien de ernst van dit delict blijft de regeling van het afnemend strafnut buiten toepassing.
? Kinderpornografie
Beschrijving
Het basisdelict kinderpornografie ziet op het vervaardigen, aanbieden, verspreiden, in bezit hebben en verwerven van het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderpornografisch materiaal. Elk van deze activiteiten kent een eigen strafmaat. Bij productie en handel is de professionaliteit waarmee dat gebeurt mede strafmaat bepalend.
Naast de vraag welke activiteiten een verdachte met het materiaal ontplooide zijn er nog drie specifieke kinderpornografie-factoren:
de aard van de afbeeldingen
de leeftijd van de slachtoffers
de periode gedurende welke de activiteiten werden verricht
Bij het bepalen van de strafmaat kunnen verder nog de algemene Polaris-factor medeplegen en de wettelijke factoren medeplichtigheid en poging een rol spelen.
De recidive-regeling die bij dit delict toepasselijk is wijkt af van de regeling die bij de meeste andere thans geldende Polaris-richtlijnen wordt toegepast en is overgenomen uit de concept-richtlijnen voor ernstige delicten.
Omdat het delict tot die ernstige vormen van criminaliteit wordt gerekend blijft ook de regeling van het afnemend strafnut buiten toepassing.
Toepasselijk kader
Commuun en verkeer
Basispunten
120 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Activiteiten met betrekking tot de kinderpornografie
#Uitsluitend in bezit hebben/verwerven/toegang verschaffen 0 pt
– Kleinschalige verspreiding/aanbieden 60 pt
– Grootschalig verspreiden of (bijv. via internet) toegankelijk maken 120 pt
– Vervaardiging en/of commerciële activiteiten 240 pt
– Professionele vervaardiging en/of commerciële activiteiten 360 pt
Aard van de afbeeldingen
#Poses 0 pt
– Ontuchtige handelingen 120 pt
– Seksueel binnendringen 240 pt
– Geweld 360 pt
Leeftijd slachtoffer
#Virtuele kinderpornografie 0 pt
– 16 tot 18 jaar 60 pt
– 12 tot 16 jaar 120 pt
– Jonger dan 12 jaar 240 pt
Periode
#Korte tijd 0 pt
– Geruime tijd 120 pt
Er is geen sprake van medeplegen +0 %
Er is sprake van medeplegen +25 %
Dader +0 %
Medeplichtige -33 %
Voltooid delict +0 %
Poging tot plegen -33 %
Geen recidive +0 %
Soortgelijk feit, maar minder ernstig +15 %
1 maal soortgelijk feit, vergelijkbare ernst of zwaarder +25 %
Meermalen soortgelijke feiten, vergelijkbare ernst of zwaarder +50 % (DV)
Stelselmatig soortgelijke feiten, vergelijkbare ernst of zwaarder +100 % (DV)
(DV) + dagvaarden
Speciale regelingen
Regeling niet-toepasselijkheid afnemend strafnut
Bijzonderheden
De regeling van het afnemend strafnut is bij dit delict niet van toepassing.
Beschrijving
De omgang van de verdachte met het kinderpornografisch materiaal (de ondernomen activiteit) kent gradaties die strekken van het enkele bezit tot de professionele vervaardiging of verspreiding van kinderpornografisch materiaal. In dit kader dient het enkel in bezit hebben van, het verwerven van en het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderpornografisch materiaal minder zwaar te worden aangerekend dan de (grootschalige) verspreiding of de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal of (de zwaarste categorie binnen dit criterium) het op professionele manier verspreiden of produceren van materiaal. Alhoewel ook het bezit van kinderporno al bijdraagt aan de instandhouding van een ‘markt’ voor kinderpornografisch materiaal, leveren laatstgenoemde activiteiten de relatief grootste bijdrage aan de instandhouding van een ‘markt’ voor kinderpornografisch materiaal, de seksuele exploitatie van kinderen en de voortduring van het slachtofferschap van misbruikte kinderen. Een aanwijzing voor professionaliteit kan zijn de wijze waarop bestanden door versleuteling onzichtbaar worden gemaakt.
Soort factor
Basisfactor
Antwoordmogelijkheden
#Uitsluitend in bezit hebben/verwerven/toegang verschaffen 0 pt
– Kleinschalige verspreiding/aanbieden 60 pt
– Grootschalig verspreiden of (bijv. via internet) toegankelijk maken 120 pt
– Vervaardiging en/of commerciële activiteiten 240 pt
– Professionele vervaardiging en/of commerciële activiteiten 360 pt
Uitgangspunt indien onbekend
Uitsluitend in bezit hebben
kinderpornografie
Inhoudsopgave
Richtlijn kinderpornografie 5.37
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
Basisdelict kinderpornografie 5.37.01
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Activiteiten met betrekking tot de kinderpornografie
Aard van de afbeeldingen
Leeftijd slachtoffer
Periode
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Activiteiten met betrekking tot de kinderpornografie 3.01.47
Beschrijving
Soort factor
Antwoordmogelijkheden
Uitgangspunt indien onbekend
Bijzonderheden
Zie basisdelicten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht