Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijn voor strafvordering maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen
Beschrijving
Voor brom- en snorfietsen is in artikel 5.6.8 lid 1 van de Regeling Voertuigen (RV) bepaald dat de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer mag bedragen dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h.
Blijkt deze snelheid overschreden te kunnen worden, dan is dat een indicatie dat de brom- of snorfiets is opgevoerd. Voor de meting van deze snelheid moet gebruik worden gemaakt van de daartoe bestemde en geijkte bromfietsrollentestbanken die de maximumconstructiesnelheid vaststellen.
Samenvatting
Deze richtlijn voor strafvordering bevat het transactie- en strafvorderingsbeleid van het OM voor de maximumconstructiesnelheid van brom- en snorfietsen.
Strafvorderingsbeleid
Voor zover het ‘Mulder-gedragingen’ betreft, zijn de tarieven en feitcodes voor het overtreden van artikel 5.6.8 lid 1 van de RV van toepassing, zoals opgenomen in de geldende bijlage bij de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften . Dit betreft de feitcodes N 083 a/b. Het in de onderstaande tabel vermelde vaste tarief betreft de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen bij de feitcodes N 083 c t/m f.
    Overschrijding maximumconstructiesnelheid met
Overtreding   > 15 t/m 20 km/h > 20 t/m 25 km/h > 25 t/m 30 km/h > 30 km/h
1 e overtreding Transactie/strafbeschikking Vast tarief Vast tarief Vast tarief (minderjarigen € 115) € 240 (minderjarigen € 115)
  eis ter zitting € 100 € 160 € 250 € 280
2 e overtreding Transactie/strafbeschikking nvt nvt nvt nvt
  eis ter zitting dagvaarden € 150/ OBM 4 mnd vv dagvaarden € 210/ OBM 4 mnd vv dagvaarden € 330/ OBM 4 mnd vv dagvaarden € 380/ OBM 4 mnd vv
3 e en volgende overtreding(en) Transactie/strafbeschikking nvt nvt nvt nvt
  eis ter zitting dagvaarden € 180/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets dagvaarden € 250/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets dagvaarden € 390/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets dagvaarden € 450/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets

Van recidive is alleen sprake als de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening 1 van de vorige overtreding. Het OM stelt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vast of sprake is van recidive.
Als aan de voorwaarden voor inbeslagneming, zoals genoemd in paragraaf 6 van de Aanwijzing maximum constructiesnelheid brom- en snorfietsen , is voldaan, wordt van dit ‘recidive-beginsel’ afgeweken en wordt de ‘recidive’ bepaald aan de hand van het aantal door de verdachte gepleegde identieke overtredingen. Hiervan is sprake als dezelfde verdachte voor de derde keer binnen twee jaar een onder strafrecht vallende overtreding van art. 5.6.8 RV heeft begaan en aan de verdachte bij één van de voorgaande overtredingen een waarschuwingsbrief is uitgereikt of toegezonden.
Minderjarigen
Voor minderjarigen wordt een aangepaste regeling getroffen. Ingevolge artikel 489 lid 1 aanhef en onder b van het Wetboek van Strafvordering moet aan minderjarigen ambtshalve een raadsman worden toegevoegd als het OM een transactie hoger dan € 115 wil aanbieden 2 . Aan minderjarigen wordt voor de eerste overtreding bij een overschrijding van de maximumconstructiesnelheid met meer dan 25 km/h een aangepaste transactie aangeboden, conform het in de bovenstaande tabel vermelde tarief. Voor de daaropvolgende overtredingen wordt het geldboetedeel in de eis ter terechtzitting gehalveerd.
Inbeslagneming
Bij inbeslagneming van het voertuig zijn er de volgende mogelijkheden (zie ook de Aanwijzing inbeslagneming verkeersdelicten ):
1. de eigenaar/houder doet vrijwillig afstand ter vernietiging;
2. de eigenaar/houder voldoet aan het schikkingsvoorstel van de officier van justitie en doet daarmee afstand van het inbeslaggenomen voertuig. Het voertuig moet hierna worden vernietigd;
3. de officier vordert ter zitting de onttrekking aan het verkeer van het niet in Nederland toegelaten voertuig of de verbeurdverklaring van het in Nederland wel toegelaten voertuig. De officier van justitie bepaalt aan de hand van de vermelde waarde van het voertuig of van de hierboven genoemde standaardeis wordt afgeweken en een meer op de situatie toegesneden eis moet worden geformuleerd.
Overgangsrecht
Deze richtlijn voor strafvordering is van toepassing op alle overtredingen betreffende de maximumconstructiesnelheid van brom- en snorfietsen gepleegd op of na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 1
Afdoening houdt in: een onherroepelijke strafbeschikking, een onherroepelijk vonnis óf een betaalde transactie. 2
Voor zover het Mulderfeiten betreft is de toevoeging van een raadsman overbodig.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Samenvatting
Strafvorderingsbeleid
Minderjarigen
Inbeslagneming
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht