Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2011.

Richtlijn voor strafvordering mishandeling

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering mishandeling
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op mishandeling, zoals bedoeld in art. 300 WvSr. Zware mishandeling, zoals bedoeld in art. 302 WvSr., blijft in deze richtlijn buiten beschouwing. Beoordeling van mishandeling geschiedt primair op basis van het toegebrachte letsel en het eventuele wapengebruik. Indien de mishandeling plaats vindt in samenhang met een sportevenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Daarnaast wordt een sanctieverzwarende invloed toegekend aan de relatie tussen slachtoffer en verdachte; in geval van een afhankelijke situatie of in geval van discriminatoire aspecten dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Ook indien de mishandeling een ambtenaar treft of een willekeurig gekozen slachtoffer is een zwaardere sanctie geïndiceerd. Slechts indien de verdachte de mishandeling min of meer over zichzelf heeft afgeroepen door de verdachte te tergen of het delict ’uit te lokken’ dient dit, afhankelijk van het toegebrachte letsel, als strafverminderend te worden beoordeeld.
Basisdelicten
– Mishandeling
Mishandeling
Beschrijving
Het basisdelict mishandeling ziet in zijn meest eenvoudige vorm op het opzettelijk een ander doen ondervinden van (alleen) pijn; het daarnaast toebrengen van letsel is in een beoordelingsfactor uitgewerkt.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
7 puntenBasisfactoren
Aard van het letselart. 82 WvSr. art. 82 WvSr.
– Geen letsel 0 pt
– Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen. 3 pt
– Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen 8 pt
– Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding 21 pt
– Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in 35 pt
Gebruik van een wapen
– Geen wapen 0 pt
– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen. 7 pt
– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp 17 pt
– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen 52 pt
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
– Er is geen sprake van medeplegen +0 %
– Er is sprake van medeplegen +25%

Agressie in het verkeer
– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie +0 %
– Er is sprake van delict agressie aanleiding van een verkeerssituatie +25%

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.Afhankelijke situatie
– Geen sprake van een afhankelijke situatie +0 %
– Sprake van een afhankelijke situatie +25%

Is het slachtoffer een ambtenaar of een ander, herkenbaar belast met bewaking, handhaving van de orde en/of toezicht.
– Geen ambtenaar, bewaker, ordehandhaver of toezichthouder +0 %
– Het betreft een ambtenaar, bewaker, ordehandhaver of toezichthouder +25%
Willekeurig gekozen slachtoffer
– Geen willekeurig gekozen slachtoffer +0 %
– Willekeurig gekozen slachtoffer +25%
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit + 100% + dagvaarden
In samenhang met een sportevenement
– Geen sprake van samenhang met een sportevenement +0 %
– Er is sprake van samenhang met een sportevenement +25%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ’aanleiding’. Indien sprake is van ’geen letsel’, ’licht letsel’ of ’letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’ dient de factor ’aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel.Aanleiding
– Geen sprake van ’uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde +0 %
– Er is sprake van ’uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde -25 %
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
– Dader +0 %
– Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %
– 1 maal +10 %
– Meermalen +20 %
  +dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
– SchaderegelingBijzonderheden
Geen
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
Basisdelict
Mishandeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht