Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
Beschrijving
Openlijk geweld kan zich richten tegen goederen, personen of beide. In geval van openlijk geweld in samenhang met een sportevenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. In geval het geweld zich (onder meer) tegen personen richt, dient eventueel wapengebruik en toegebracht letsel bij de beoordeling als verzwarend mee te wegen. Bovendien wordt bij geweld tegen personen in beginsel geen geldtransactie of geldboete aangeboden. Tevens wordt een verzwarende invloed toegekend aan de relatie tussen slachtoffer en verdachte; in geval van een afhankelijke situatie, of in geval van discriminatoire aspecten dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Ook indien het openlijk geweld een ambtenaar treft of een willekeurig gekozen slachtoffer is een zwaardere sanctie geïndiceerd. Slechts indien de verdachte het openlijk geweld min of meer over zichzelf heeft afgeroepen door de verdachte te tergen of het delict ’uit te lokken’ dient dit, afhankelijk van het toegebrachte letsel, als strafverminderend te worden beoordeeld.
Openlijk geweld tegen goederen
Openlijk geweld tegen personen
Openlijk geweld tegen personen en goederen
Basisdelict
Openlijk geweld tegen goederen Beschrijving
Openlijk geweld tegen goederen is in principe de minst ernstige verschijningsvorm van dit delict.Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvorderingBasispunten
10 puntenStrafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van het beleid van het parketBasisfactoren Hoogte schadebedrag
- Schade tot 500 euro 0 pt  
- Schade vanaf 500 tot 1000 euro 3 pt  
- Schade vanaf 1000 tot 2500 euro 6 pt  
- Schade vanaf 2500 tot 5000 euro 10 pt  
- Schade vanaf 5000 euro 14 pt (TS)

(TS) + in beginsel taakstrafDelictspecifieke factoren
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit + 100% (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf In samenhang met een evenement
– Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
– Er is sprake van samenhang met een evenement +75%
Agressie in het verkeer
– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie +0 %
– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie +25%
Voetbal gerelateerde normschending
- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0 %
- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50 %
Wettelijke factoren Medeplichtigheid
– Dader +0 %
– Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %  
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %  
– Meermalen +100 % (DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaardenDraagkracht
GeenMaatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.art 22b lid 2 WvSr art 22b lid 2 WvSr Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 %  
- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstrafSpeciale regelingen
GeenBijzonderheden
Geen
Basisdelict
Openlijk geweld tegen personen Beschrijving
Openlijk geweld tegen personen.Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvorderingBasispunten
20 puntenStrafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parketBasisfactoren art. 82 WvSr. art. 82 WvSr. Aard van het letsel
– Geen letsel 0 pt  
– Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen. 5 pt  
– Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen 15 pt (DV)
Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding 30 pt (DV,CKT)
– Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in Ook buiten die gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. Van belang zijn daarbij de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel. 50 pt (DV,CKT)

(DV) + dagvaarden
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf Gebruik van een wapen
– Geen wapen 0 pt  
– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen. 20 pt  
– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp 40 pt  
– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen 60 pt (DV,GS)

(DV) + dagvaarden
(GS) + in beginsel gevangenisstrafDelictspecifieke factoren Slachtoffer kwalificeert de strafmaat
- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet: +0 %
- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte: +33 %
- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden: +150 %
Willekeurig gekozen slachtoffer
– Geen willekeurig gekozen slachtoffer +0 %
– Willekeurig gekozen slachtoffer +25%
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit + 100% (DV,TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf In samenhang met een evenement
– Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
– Er is sprake van samenhang met een evenement +75%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ’aanleiding’. Indien sprake is van ’geen letsel’, ’licht letsel’ of ’letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’ dient de factor ’aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel. Aanleiding
– Geen sprake van ’uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde +0 %
– Er is sprake van ’uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde -25 %
Agressie in het verkeer
– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie +0 %
– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie +25%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing. Voetbal gerelateerde normschending
- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0 %
- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50 %
Wettelijke factoren Medeplichtigheid
– Dader +0 %
– Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %  
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %  
– Meermalen +100 % (DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaardenDraagkracht
GeenMaatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.art 22b lid 2 WvSr art 22b lid 2 WvSr Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 %  
- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstrafSpeciale regelingen
GeenBijzonderheden
Gezien de ernst van het delict is in beginsel een taakstraf geïndiceerd.
Basisdelict
Openlijk geweld tegen personen en goederen Beschrijving
Openlijk geweld tegen zowel personen als goederenToepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvorderingBasispunten
30 puntenStrafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parketBasisfactoren art. 82 WvSr. art. 82 WvSr. Aard van het letsel
– Geen letsel 0 pt  
– Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen. 5 pt  
– Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen 15 pt (DV)
Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding 30 pt (DV,CKT)
– Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in Ook buiten die gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. Van belang zijn daarbij de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel. 50 pt (DV,CKT)

(DV) + dagvaarden
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf Gebruik van een wapen
– Geen wapen 0 pt  
– Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen. 20 pt  
– Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp 40 pt  
– (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen 60 pt (DV,GS)

(DV) + dagvaarden
(GS) + in beginsel gevangenisstraf Hoogte schadebedrag
- Schade tot 500 euro 0 pt  
- Schade vanaf 500 tot 1000 euro 3 pt  
- Schade vanaf 1000 tot 2500 euro 6 pt  
- Schade vanaf 2500 tot 5000 euro 10 pt  
- Schade vanaf 5000 euro 14 pt (TS)

(TS) + in beginsel taakstrafDelictspecifieke factoren Slachtoffer kwalificeert de strafmaat
- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet +0 %
- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd +200 %
- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd +200 %
- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte +33 %
- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden +150 %
Willekeurig gekozen slachtoffer
– Geen willekeurig gekozen slachtoffer +0 %
– Willekeurig gekozen slachtoffer +25%
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit + 100% (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf In samenhang met een evenement
– Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
– Er is sprake van samenhang met een evenement +75%

Indien beoordeling van dit basisdelict tevens plaats vindt op grond van de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’, houdt die factor verband met de factor ’aanleiding’. Indien sprake is van ’geen letsel’, ’licht letsel’ of ’letsel’, zoals benoemd in de beoordelingsfactor ’aard van het letsel’ dient de factor ’aanleiding’ als mogelijk strafverminderend te gelden; in geval van zwaarder letsel kan niet worden gesproken van een redelijk verband tussen het tergen en het toegebrachte letsel. Aanleiding
– Geen sprake van ’uitlokking’ of tergen door het slachtoffer of de benadeelde +0 %
– Er is sprake van ’uitlokken’ en/of tergen door het slachtoffer of de benadeelde -25 %
Agressie in het verkeer
– Er is geen sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie +0 %
– Er is sprake van agressie naar aanleiding van een verkeerssituatie +25%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing. Voetbal gerelateerde normschending
- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0 %
- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50 %
Wettelijke factoren Medeplichtigheid
– Dader +0 %
– Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %  
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %  
– Meermalen +100 % (DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaardenDraagkracht
GeenMaatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.art 22b lid 2 WvSr art 22b lid 2 WvSr Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 %  
- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstrafSpeciale regelingen
GeenBijzonderheden
Gezien de ernst van het delict is in beginsel een taakstraf geïndiceerd.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht