Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart
Achtergrond
Het Openbaar Ministerie kan via het aanbieden van een transactie ( artikel 74 Wetboek van Strafrecht (WvSr) jo. artikel 36 Wet op de economische delicten (WED)) of via dagvaarding een strafzaak afhandelen.
Indien het Openbaar Ministerie een zaak afdoet met inachtneming van bovengenoemde artikelen, zal het voorwaarden stellen bij vrijwillige voldoening waaraan het recht tot strafvordering vervalt.
De voorwaarden die kunnen worden gesteld zijn vermeld in de artikelen 74 WvSr en 36 WED. Met het oog op de gewenste eenheid in het strafvorderingbeleid, ten aanzien van overtredingen van bovengenoemde wetten en regelgeving, zijn tarieven vastgesteld. Deze tarieven dienen landelijk als richtlijn voor de bepaling van de bedragen die als transactie (bijvoorbeeld in het kader van lik op stuk) dan wel als eis ter terechtzitting kunnen worden gehanteerd.
De feiten die zijn opgenomen in de ‘Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen’ worden in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten om afstemmingsproblemen te voorkomen.
Samenvatting
Deze richtlijn bevat in de bijlagen de te hanteren tarieven van een aantal meer voorkomende overtredingen van bovenstaande wet- en/of regelgeving.
Sanctiepunten
In een groot aantal richtlijnen voor strafvordering wordt uitgegaan van het ‘kader voor strafvordering’ en het hierin gebruikte systeem van sanctiepunten. In deze richtlijn is in afwijking van dit kader, om hierna opgenomen redenen, gekozen voor tarieven in euro’s.
De regelgeving op het binnenwater in Nederland is verdeeld in twee regimes. Voor een deel van Nederland geldt hierbij het regime van het verdrag ‘Herziene Rijnvaartakte’. Dit betreft grosso modo de rivieren Rijn, Waal en Lek tot respectievelijk Gorinchem en Krimpen aan de Lek. Voor het overige deel van Nederland geldt het nationale regime. De overtredingen onder het regime van de Herziene Rijnvaartakte zijn overtredingen van de politievoorschriften van artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte. Artikel 32 van de Herziene Rijnvaartakte kent uitsluitend de geldboete als sanctie. Zie het arrest van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart d.d. 3 december 1997 NJ 1998/245 en het arrest van de Hoge Raad d.d. 9 juni 1998 nr. 105.384 NJ 1998/858.
Dit betekent dat in dit kader geen ruimte is voor oplegging van vervangende hechtenis. Artikel 24c Sr. moet dan ook ingevolge artikel 94 Grondwet buiten toepassing blijven.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft voor de meest voorkomende overtredingen van de politievoorschriften een Bussgeldkatalog vastgesteld. Uit het oogpunt van uniformiteit en rechtsgelijkheid zijn de in de bijlagen opgenomen tarieven daarmee, waar mogelijk, in overeenstemming.
Voor het nationale regime is het niet voldoen aan de in de bijlagen opgenomen feiten veelal een overtreding.
Tarieflijst inleiding
De tarieven zijn vergeleken met de sancties in de Bussgeldkatalog (BGK), waarvan de laatste versie medio november 2004 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is vastgesteld. De tarieven uit de tarieflijst blijven binnen de marges die in de Bussgeldkatalog worden aangegeven. Bij een aantal feiten is er in navolging van de Bussgeldkatalog voor gekozen om marges aan te geven. Wegingsfactoren zijn daarbij de ernst van feit, de mate van overtreding, de mate van gevaarzetting, het soort schip en de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd. Voor een aantal transactiebedragen is een uit-zondering gemaakt, omdat Nederland een grote bevolkingsdichtheid kent en gezien recente gebeurtenissen, een verhoogd veiligheidsbewustzijn nodig wordt geacht. Het hogere transactiebedrag is daarbij mede gebaseerd op de afdoeningervaringen van het OM in het verleden en het aanzienlijke potentiële gevaar dat kan ontstaan bij niet naleving van het betreffende voorschrift. Zie bijvoorbeeld het niet aan boord aanwezig hebben van de meetbrief, het certificaat van onderzoek, groot vaarbewijs, rijnpatent en radarpatent. (1.10 BPR/RPR)
Deze richtlijn laat onverlet dat lokaal in Nederland, vanuit oogpunt van veiligheid en in verband met de grote economische belangen die spelen, een beleid op maat wordt toegepast.
Tarieflijst opzet
De overtredingen waarop de tarieflijst betrekking heeft, zijn kort aangeduid en voorzien van het overtreden voorschrift. De opgave van het overtreden voorschrift betreft een verwijzing naar de betreffende regeling. De gehanteerde afkortingen die op de diverse regelingen betrekking hebben zijn vermeld in bijlage 1 .
Tarieflijsten:
Zie de betreffende bijlagen
Overgangsrecht
De beleidsregels in deze richtlijn hebben onmiddellijke gelding met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Sanctiepunten
Tarieflijst inleiding
Tarieflijst opzet
Tarieflijsten:
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht