Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2015.

Richtlijn voor strafvordering vernieling 5.30

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering vernieling 5.30
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op vernieling. Het betreft het vernielen, onbruikbaar maken of wegmaken van andermans goederen of dieren. Indien een dier werd beschadigd of werd weggemaakt, wordt dit als minder ernstig beoordeeld dan het doden van een dier. Op dierenmishandeling/verwaarlozing van eigen dieren of dieren in de vrije natuur is de richtlijn dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 2011R012 ( art. 36, lid 1 en 37 GWD) van toepassing.
In geval er sprake is van discriminatoire aspecten bij de vernieling dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Ook indien de vernieling plaatsvindt in samenhang met een (sport)evenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld.
Bij het beschadigen en doden van een dier is bij het bepalen van de uitgangspunten gedacht aan een dier in de ordegrootte van een kat/hond en, wat betekent dat afhankelijk van het dier een mogelijke verzwaring of vermindering van toepassing kan zijn.
Aard van de richtlijn
Commuun
Basisdelicten
? Vernielen goed
? Beschadigen dier
? Doden dier
Beschrijving
Beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een dier, dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort, zoals omschreven in art. 350, lid 2 WvSr. Expliciet uitgesloten in dit basisdelict is het doden van een dier, eveneens genoemd in lid 2 van eerder genoemd artikel, waarvoor een afzonderlijk basisdelict is gedefinieerd.
Toepasselijk kader
Aanwijzing kader voor strafvordering
Basispunten
10 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Basisfactoren
Letsel/dood bij dieren
– geen letsel 0 pt
– er is sprake van herstelbaar letsel 5 pt
– er is sprake van onherstelbaar letsel (verminking) 10 pt (TS)
– het dier is aan de verwondingen bezweken of moest worden geëuthanaseerd 15 pt (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
– Er is geen sprake van medeplegen +0 %
– Er is sprake van medeplegen +25 %

Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit +100 % (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
– Dader +0 %
– Medeplichtige –33 %

Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %
– Meermalen +100 % (DV, NH )

(DV) + dagvaarden
(NH) + naast hogere categorie
Maatwerk
Reclasseringsrapportage
– er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen + 0%
– er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt + 0% (RR, DV)
– er is sprake van een sadistische inslag + 0% (RR, DV)
– er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden + 0% (RR, DV)
– het betreft meerdere dieren en/of een langere periode + 0% (RR, DV)

(DV) + dagvaarden
(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen
Schaderegeling
Beschrijving
Het doden van een dier, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, zoals omschreven in art. 350, lid 2 WvSr., wordt benoemd als afzonderlijk basisdelict nu het uiteindelijke gevolg beduidend ernstiger is en aldus duidelijk zwaardere bestraffing ten opzichte van het beschadigen van een dier de voorkeur geniet.
Toepasselijk kader
Aanwijzing kader voor strafvordering
Basispunten
25 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit +100 % (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
– Dader +0 %
– Medeplichtige –33 %

Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %
– Meermalen +100 % (DV, NH )

(DV) + dagvaarden
(NH) + naast hogere categorie
Maatwerk
Reclasseringsrapportage
– er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen + 0%
– er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt + 0% (RR, DV)
– er is sprake van een sadistische inslag + 0% (RR, DV)
– er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden + 0% (RR, DV)
– het betreft meerdere dieren en/of een langere periode + 0% (RR, DV)

(DV) + dagvaarden
(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen
Speciale regelingen
– Schaderegeling
Bijzonderheden
Gezien de ernst van dit delict is in beginsel een taakstraf geïndiceerd.
Beschrijving
Wanneer er sprake is van grote maatschappelijke onrust/verontwaardiging, een sadistische inslag bij de dader, langdurig pijn lijden of verwaarlozing voorafgaand aan eventuele dood van het dier, meerdere dieren en/of een langere pleegperiode (stelselmatigheid) dient er een reclasseringsrapport te worden aangevraagd. Tevens dient er te worden gedagvaard. Overleg met de officier is geïndiceerd omdat er tot maatwerk moet worden overgegaan. Het percentage strafverhoging is hier niet aangegeven, maar als uitgangspunt geldt dat deze omstandigheden tot strafverhoging dienen te leiden. Bij deze vraag kunnen er meerdere mogelijkheden worden aangevinkt.
Soort factor
Maatwerk
Antwoordmogelijkheden
– er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen + 0%
– er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt + 0% (RR, DV)
– er is sprake van een sadistische inslag + 0% (RR, DV)
– er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden + 0% (RR, DV)
– het betreft meerdere dieren en/of een langere periode + 0% (RR, DV)

(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen
(DV) + dagvaarden
Uitgangspunt indien onbekend
Er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen
Bijzonderheden
Geen
Zie basisdelicten
beschadigen dier
doden dier
dierenmishandeling ( 36/1 GWD)
dierenverwaarlozing ( 37 GWD)
Basisfactor: Hoogte schadebedrag
Beschrijving
De ernst van het delict wordt mede bepaald door de hoogte van de toegebrachte schade, deze dient daarom van invloed te zijn op de sanctie.Soort factor
BasisfactorAntwoordmogelijkheden
Schade tot 500 euro 0 pt
Schade vanaf 500 tot 1000 euro 3 pt
Schade vanaf 1000 tot 2500 euro 6 pt
Schade vanaf 2500 tot 5000 euro 10 pt
Schade vanaf 5000 euro 14 pt (TS)

(TS) + in beginsel een taakstraf.Uitgangspunt indien onbekend
Schade tot 500 euroBijzonderheden
Geen
vernielen goed
openlijk geweld tegen goederen
openlijk geweld tegen personen of goederen
Speciale regeling: Schaderegeling
Beschrijving
Indien er geen sprake is van schade kan de zaak zonder belemmering worden afgedaan. In het geval er wel schade is opgetreden, dient eerst de regeling van eventuele schade onderzocht te worden. Daarbij zijn de volgende situaties mogelijk:Uitwerking
schaderegeling heeft reeds plaatsgevonden – geldboete (transactie) of taakstraf
geen schaderegeling, geen poging ondernomen – schadebemiddeling starten,
+ transactie aanbieden met vergoeding van de schade als aanvullende transactievoorwaarde
schaderegeling geweigerd door verdachte – dagvaarden en contra-indicatie taakstraf geweigerd door slachtoffer/benadeelde – geldboete (transactie) of taakstraf
Indien de schade is geregeld dient een korting verleend te worden op de strafmaat. Deze korting wordt zowel verleend in geval van een OM-afdoening (transactie), als op de eis ter terechtzitting. De hoogte van de korting is gerelateerd aan het betreffende delict en wordt uitgedrukt in strafpunten. Het aantal strafpunten dat de korting bedraagt wordt berekend(Indien de omvang van de schadevergoeding zodanig was dat daardoor geen strafpunten resteren, dient dit geboekt te worden als transactie met bijzondere voorwaarde schadevergoeding, zodat reeds aan de transactievoorwaarden is voldaan.)
door het bedrag dat de verdachte heeft betaald aan de regeling van de schade te delen door 136. Dit komt bij geldstraffen overeen met een korting op het transactiebedrag ter grootte van 25% van het bedrag van de schadevergoeding. Indien na verrekening voor het betreffende delict korting ‘over’ zou blijven, kan geen overheveling naar andere delicten binnen de strafzaak plaats vinden.
In geval de verdachte financiële inspanningen heeft verricht waarmee de gevolgen van het delict ongedaan zijn gemaakt, worden deze beschouwd als vorm van schadevergoeding en leiden op dezelfde wijze tot korting op de strafmaat.Factoren
Alleen indien de verdachte schade heeft te vergoed of, in geval van economische of milieudelicten, de gevolgen van het delict ongedaan heeft gemaakt, wordt korting verleend op het aantal strafpunten ten aanzien van dat betreffende delict. De hoogte van die korting is afhankelijk van de financiële inspanningen die de verdachte zich heeft moeten getroosten.
Financiële inspanningen door de verdachte bedrag gedeeld door 136 pt
ambtsdwang door geweld tegen goederen
ambtsdwang door geweld tegen personen
ambtsdwang door bedreiging met geweld
bedreiging, mondeling en/of schriftelijk en/of door middel van gebaren
niet-openbare belediging
mondelinge belediging in het openbaar
schriftelijke belediging in het openbaar
belemmeren van een ambtshandeling
beletten of verijdelen van een ambtshandeling
bromfiets(en)diefstal
diefstal vrachtwagen/trekker en/of aanhanger/oplegger, autobus
diefstal (bestel-/personen-)auto en/of caravan, motor
diefstal lichte aanhangwagen
discriminatie door natuurlijke personen ( 137c en 137d WvSr.)
discriminatie door natuurlijke personen ( 137e en 137g WvSr.)
discriminatie door natuurlijke personen ( 137f en 429quater WvSr.)
discriminatie door rechtspersonen ( 137c en 137d WvSr.)
discriminatie door rechtspersonen ( 137e en 137g WvSr.)
discriminatie door rechtspersonen ( 137f en 429quater WvSr.)
eenvoudige diefstal
fiets(en)diefstal
huisvredebreuk met betrekking tot een woning
huisvredebreuk met betrekking tot besloten lokaal/erf
lokaalvredebreuk
inbraak woning
inbraak bedrijf
inbraak vrachtauto/trekker en/of aanhanger/oplegger, autobus
inbraak auto
inbraak overige
diefstal door middel van verbreking
lasterlijke aanklacht
mishandeling
niet voldoen aan bevel/vordering gegeven op grond van de openbare orde
niet voldoen aan bevel/vordering gegeven in het kader van de opsporing of het onderzoek van strafbare feiten
negeren stopteken
openlijk geweld tegen personen
opruiing
poging zware mishandeling
schennis ten opzichte van een persoon van 16 jaar of ouder
schennis ten opzichte van een persoon jonger dan 16 jaar
smaad (mondeling)
smaadschrift
laster
valse aangifte
valsheid in geschrift met betrekking tot bankcheques en/of girobetaalkaarten
valsheid in geschrift met betrekking tot openbaar vervoer abonnementen
verduistering
verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander materiële schade is toegebracht
verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander letsel is toegebracht
verlaten plaats ongeval waarbij aan een ander materiële schade en letsel is toegebracht
beschadigen dier
doden dier
verzet met geweld tegen goederen
verzet met geweld tegen personen
diefstal van winkelgoederen
verduistering van winkelgoederen
omprijzen
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelict beschadigen dier 5.30.02
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Maatwerk
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict doden dier 5.30.03
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Discriminatoire aspecten
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Maatwerk
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Reclasseringsrapportage 3.06.07
Beschrijving
Soort factor
Antwoordmogelijkheden
Uitgangspunt indien onbekend
Bijzonderheden
Basisfactor: Hoogte schadebedrag
Speciale regeling: Schaderegeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht