Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2009.

Richtlijn voor strafvordering Vuurwerkovertredingen

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering Vuurwerkovertredingen
Beschrijving
Alle genoemde bedragen zijn transactiebedragen. Ter zitting kunnen deze bedragen worden verhoogd met 20%. De genoemde bedragen gelden voor first offenders. Uitgangspunt zijn basisbedragen voor misdrijven. Deze bedragen dienen als volgt te worden afgerond:
€ 0 t/m € 100 afronden op € 5
€ 101 t/m € 500 afronden op € 10
€ 501 t/m € 1.000 afronden op € 50
€ 1.001 t/m € 5.000 afronden op € 100
€ 5.001 en hoger afronden op € 500

De strafvorderingsrichtlijn geldt niet voor grote zaken, waarbij de delicten zijn te beschouwen als zware milieucriminaliteit. Dergelijke zaken dienen apart te worden beoordeeld. Bij een aantal delicten is reeds in de strafmaat onderscheid gemaakt op basis van bepaalde beoordelingsfactoren, zoals de hoeveelheid vuurwerk, de leeftijd van de koper en het onderscheid tussen toegestaan en verboden consumentenvuurwerk. Op basis van algemene beoordelingsfactoren kunnen de bedragen worden verhoogd 1 . De algemene beoordelingsfactoren zijn:
– Recidive:
De genoemde bedragen hebben betrekking op first offenders. Bij recidive 2 wordt een verhogingspercentage toegepast van 50% .
– Economisch gewin:
Als aantoonbaar is dat het delict is gepleegd met het oog op het behalen van economisch voordeel,wordt een verhogingspercentage toegepast van 25% 3 . Deze verhoging blijft achterwege, indien het verkregen wederrechtelijk voordeel op enigerlei wijze wordt of is ontnomen.
– Gevaarzetting:
Als sprake is van duidelijke gevaarzetting door het plegen van het delict, wordt een verhogingspercentage van 25% toegepast.
– Misdrijf / overtreding:
De genoemde bedragen gelden voor misdrijven (opzet, voorwaardelijke opzet). Voor overtredingen(niet opzettelijk) wordt een verlagingspercentage van 25% toegepast.
Taakstraffen
Ten aanzien van natuurlijke personen kan in plaats van een geldboete of een vrijheidsstraf een taakstraf als transactie worden aangeboden, of worden geëist ter zitting. Niet alle vuurwerkdelicten komen in aanmerking voor een afdoening middels een taakstraf. Voor een taakstraf komen in beginsel niet in aanmerking:
Verdachten die reeds meer dan één keer een taakstraf hebben aangeboden of opgelegd gekregen;
Verdachten die weigeren de door hen aangerichte schade te vergoeden of mee te werken aan schadebemiddeling;
Verdachten die vanwege een psychische of psychiatrische problematiek niet in staat zijn de taakstraf naar behoren te verrichten;
Verdachten die niet instemmen met een taakstraf.
Voorts kan als contra-indicatie gelden dat de verdachte nog andere strafzaken open heeft staan.
Verdachten van het voorhanden hebben of afleveren van verboden consumentenvuurwerk komen alleen in aanmerking voor een taakstraf indien het verkregen wederrechtelijk verkregen economisch voordeel op enigerlei wijze wordt of is ontnomen.
Transactievoorstellen vanaf € 440,- kunnen worden omgezet in een taakstraf-voorstel. Elke € 22,- staat gelijk aan twee uren taakstraf 4 . Voor de eis ter zitting gelden dezelfde bedragen. Voor vrijheidsstraffen geldt dat één dag gevangenisstraf gelijk wordt gesteld met twee uren taakstraf. Feiten waarvoor meer dan vier maanden gevangenisstraf wordt geëist, komen niet in aanmerking voor bestraffing middels een taakstraf.
Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer
Bij overtredingen met betrekking tot vuurwerk dat aan de gestelde producteisen voldoet, zoals het in te grote hoeveelheden voorhanden of opgeslagen hebben ervan, kan verbeurdverklaring (VV) van inbeslaggenomen vuurwerk worden gevorderd. Gelet op de kosten en administratieve lasten die uit inbeslagneming met het oog op verbeurdverklaring voortvloeien, verdient het echter vaak de voorkeur om, voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is, het niet zo ver te laten komen door op andere wijze een einde te maken aan de overtreding of herhaling te voorkomen. Daarom is hieronder ten aanzien van diverse overtredingen bij de eis aangegeven: eventueel verbeurdverklaring. Hetzelfde geldt ten aanzien van overtreding van aanduidings-, verpakkings- of etiketteringsvoorschriften met betrekking tot overigens toegestaan vuurwerk. Bij overtredingen met betrekking tot vuurwerk dat niet aan de gestelde producteisen voldoet, behoort onttrekking aan het verkeer (OAHV) van het inbeslaggenomen vuurwerk te worden gevorderd. Zie ook Handhavingsdocument Vuurwerk 2005, hoofdstuk 7, onder f.
Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel In gevallen waarin aantoonbaar sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel, behoort dit zoveel mogelijk te worden ontnomen door het treffen van een schikking, dan wel een vordering ter zitting. Bij de eis is dit element niet apart vermeld.Invoer, uitvoer en doorvoer 1.2.2 Vwb 1.3.1 Vwb lijst I t/m IV 1.3.2 Vwb 1.4.2 Vwb
Artikel Delict Eis
Vuurwerk binnen het grondgebied van Nederland brengen dat niet voldoet aan de gestelde eisen en regels:  
  - Onjuiste/geen classificatie: - € 4,- per kg met een minimum van € 2.200,- + OAHV
  - Onjuiste/geen aanduiding bestemming, productiejaar, of artikelnr ( ): - € 3,- per kg met een minimum van € 1.100,-
  - Niet voldoen aan producteisen: OAHV - zie voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV
Niet (juist) melden van invoer/uitvoer  
  - partij minder dan 20.000 kg - partij 20.000 – 50.000 kg - partij meer dan 50.000 kg - € 2.200,- - € 4.400,- - € 6.500,-
Niet (juist) registreren van ingevoerd vuurwerk - € 4.400,-
Vervoer 1.2.5 Vwb 5
Artikel Delict Eis
Niet ononderbroken laden/lossen of het laten staan/liggen van een met vuurwerk geladen voertuig - minimaal € 2.200,-.
Voorhanden hebben 1.2.4 Vwb 1.2.2 Vwb lijst I t/m IV 1.2.2 Vwb 6 lijst I t/m IV
Artikel Delict Eis
Voorhanden hebben van vuurwerk buiten een inrichting  
  - minder dan 10 kg - 10-50 kg - 51-100 kg - meer dan 100 kg - € 60,- + VV - € 250,- + VV - € 500,- + VV - € 1000,- + VV
Voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen:  
  - consumentenvuurwerk - Zie voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV
  - theatervuurwerk - € 1.100,- + OAHV
  - professioneel vuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk - € 2.200,- + OAHV
Voorhanden hebben van vuurwerk dat niet voldoet aan de eisen t.a.v. classificatie, verpakking, etikettering of aanduiding :  
  - consumentenvuurwerk dat voldoet aan de producteisen - € 110,- + boven 100 kg: € 4,- per kg + evt. VV
  - consumentenvuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen - Zie voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV
  - theatervuurwerk - € 110,- + boven 100 kg: € 4,- per kg + evt. VV
  - professioneel vuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk - € 1.100,- + boven 100 kg: € 6,- per kg, met een maximum van € 10.000,- + OAHV
Opslag 2.2.4 Vwb 8.40 Wm lijst I t/m IV 8.1 Wm 1.2.2 Vwb lijst I t/m IV 1.2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.2.1 3.2.2 Vwb 18.18 Wm 8.1 Wm 8.44 Wm 1.3.1 2.1.3 3.1.1 Vwb 1.4.2 Vwb 1.4.3 Vwb 3.2.3 Vwb
Artikel Delict Eis
/ Inrichting voor de opslag van ten hoogste 1.000 kg consumentenvuurwerk niet melden aan bevoegd gezag  
  - uitsluitend toegestaan consumentenvuurwerk: - consumentenvuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen: - € 1.100,- + evt. VV - Zie voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV
/ Inrichting voor de opslag van vuurwerk opgericht of in werking zonder vergunning:  
  - uitsluitend toegestaan consumentenvuurwerk: - € 1.400,- + € 220,- per 100 kg boven de 1.000 kg + evt. VV
  - consumentenvuurwerk dat niet voldoet aan de producteisen: - professioneel vuurwerk: - Zie voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk +OAHV€ 1.700,- + 220,- per 50 kg + evt. VV
, , , , , , , , Inrichting voor de opslag van vuurwerk in werking in strijd met voorschriften uit besluit, nadere eisen of vergunning:  
- opslag van teveel toegestaan consumentenvuurwerk: - opslag van teveel professioneel vuurwerk: - overtreding gedragvoorschriften, terwijl vuurwerk aanwezig is - overtreding constructie-eisen, terwijl vuurwerk aanwezig is - overtreding constructie-eisen, zonder dat vuurwerk aanwezig is - overtreding voorschriften m.b.t. brandbeveiligingsinstallatie, terwijl vuurwerk aanwezig is - overtreding voorschriften m.b.t. brandbeveiligingsinstallatie, zonder dat vuurwerk aanwezig is - overtreding veiligheidsafstanden - € 850,- + € 220,- per 100 kg + evt. VV - € 1.100,- + € 220,- per 50 kg + evt. VV - Ten minste € 550,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV - Ten minste € 1.100,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV - Ten minste € 550,- (bedrag afhankelijk van opslagcapaciteit) - Ten minste € 2.220,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV - Ten minste € 550,- (bedrag afhankelijk van opslagcapaciteit) - Ten minste € 1.700,- (bedrag afhankelijk van aard en omstandigheden) + evt. VV
, , Opslag van vuurwerk dat niet is voorzien van juiste classificatie of juiste aanduiding bestemming of juiste artikelnr of juiste productiejaar - € 4,- per kg met een minimum van € 1.100,- + OAHV
Niet (juist) registreren van voor handelsdoeleinden voorhanden vuurwerk - € 4.400,-
Niet voor B&W en brandweer beschikbaar hebben van gegevens over in de inrichting aanwezig vuurwerk - € 1.100,-
Geen financiële zekerheidstelling bij opslag professioneel vuurwerk - € 2.200,-
Vervaardigen of bewerken 1.2.3 Vwb 3.2.1 Vwb
Artikel Delict Eis
Buiten een daartoe bestemde inrichting vervaardigen of bewerken van vuurwerk - € 1.100,- + € 2,20 per kg boven de 100 kg + evt. VV
8.1, 18.18, In een daartoe bestemde inrichting bewerken van professioneel vuurwerk zonder vergunning of in strijd met voorschriften uit besluit, nadere eisen of vergunningvoorschriften - € 1.100,- + € 2,20 per kg boven de 100 kg + evt. VV
Verkoop, aanprijzen en afleveren 1.2.2 Vwb 174 175 Sr lijst I t/m IV 2.1.4 1.2.6 Vwb 1.4.1 Vwb 2.3.1 Vwb 3.3.1 Vwb lijst I t/m IV 2.3.2 Vwb 2.3.5 Vwb 2.3.3 Vwb 2.3.4 Vwb
Artikel Delict Eis
, , Ter beschikking stellen van vuurwerk dat niet aan de eisen voldoet:  
  - consumentenvuurwerk dat niet aan de producteisen voldoet: - vuurwerk dat niet voldoet aan de eisen mbt classificatie, aanduiding geschiktheid, artikelnr of productiejaar: - Zie voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk + OAHV - € 6,- per kg met een minimum van € 1.400,- + OAHV
, Vuurwerk dat niet aan de eisen voldoet aanprijzen als consumentenvuurwerk, of het aanprijzen van professioneel vuurwerk, wetende dat het in strijd met de bestemming wordt gebruikt - € 1.700,- + OAHV / VV
Niet (juist) melden van het ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk of consumentenvuurwerk aan groothandel:  
  - partij minder dan 20.000 kg: - partij 20.000 – 50.000 kg: - partij meer dan 50.000 kg: - € 2.200,- - € 4.400,- - € 6.500,-
Consumentenvuurwerk voor handelsdoeleinden ter beschikking stellen aan personen aan wie dat niet is toegestaan - € 1.100,- + VV
Professioneel vuurwerk ter beschikking stellen aan anderen dan toegestaan - Zie voorhanden hebben van verboden consumentenvuurwerk +OAHV
Consumentenvuurwerk aan particulieren ter beschikking stellen buiten toegestane verkoopdagen - € 440,- + evt. VV
Consumentenvuurwerk ter beschikking stellen aan persoon < 16 jaar:  
  - persoon jonger dan 12 jaar - € 900,- + € 55,- voor elke volgende overtreding + evt. VV
  - persoon van 12 tot en met 15 jaar: - € 440,- + € 55,- evt. VV
> 10 kg consumentenvuurwerk ter beschikking stellen aan particulier - € 440,- + € 55,- voor elke volgende overtreding + VV
Verkoop vuurwerk niet vanuit een daartoe bestemde verkoopruimte - € 440,- + € 55,- voor elke volgende overtreding + VV
Afsteken en tot ontbranding brengen 7 2.3.6 Vwb 1.2.7 Vwb 2 Wms 173a/b Sr 3.3.2 Vwb 3.3.3 Vwb 3.3.6 Vwb
Artikel Delict Eis
Afsteken consumentenvuurwerk buiten toegestane tijden  
  - - € 60,- 21 + VV -
Afsteken vuurwerk op een wijze die gevaar oplevert voor mens / milieu - Afhankelijk van de omstandigheden + VV
Toepassen van professioneel vuurwerk zonder of ism toepassingsvergunning, ontbrandingstoestemming of melding - € 1.700,- + VV
Toepassingsvergunning zonder financiële zekerheidstelling - € 1.100,-
Niet bijhouden van een register met toepassers, evenementen, gebruikt professioneel vuurwerk - € 2.200,-
Het voorhanden hebben of afleveren van verboden consumentenvuurwerk: toelichting
Vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik, moet voldoen aan de Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004 (Rnev). Hierin staan o.a. eisen aan de lading, geluidsdruk, aard, samenstelling, con-structie en eigenschappen van consumentenvuurwerk. Alle soorten en typen die niet aan die eisen voldoen, worden aangemerkt als verboden consumentenvuurwerk. Voor de meest gangbare soorten of typen (potentieel) verboden consumentenvuurwerk zijn of worden door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deskundigenverklaringen opgesteld, die representatief zijn voor de onderzochte soorten of typen (zie Handhavingsdocument Vuurwerk 2005, bijlage I). Aangezien het aanbod van vuurwerk, evenals de regelgeving, nogal aan veranderingen onderhevig is, worden de opgestelde deskundigenverklaringen door het NFI ten minste eenmaal per jaar op hun toereikendheid getoetst en, zo nodig, aangepast. Indien of voorzover een deskundigenverklaring van het NFI geen antwoord biedt op de vraag of aangetroffen vuurwerk voldoet aan de Rnev , zal dat vuurwerk specifiek moeten worden onderzocht door het NFI.
Ten behoeve van de strafvordering zijn de gangbare soorten of typen verboden consumentenvuurwerk naar de mate van gevaarzetting verdeeld over vier lijsten. Op lijst I staan de minst gevaarlijke soorten, op lijst IV de gevaarlijkste soorten. Met nadruk wordt erop gewezen dat op de lijsten I en II enkele soorten vuurwerk staan, waarvan een deel van de hiertoe behorende typen misschien wel voldoet aan de Rnev . Het betreft de volgende soorten:
cilindrisch knalvuurwerk met lont met een uitwendige diameter van 12 mm of minder ( lijst I)
ratelbanden en strengen met 1000 shots of minder ( lijst I)
bengaals vuur ( lijst I)
fonteinen met een lengte van 200 mm of minder ( lijst I)
grondtollen (buzzing bees) ( lijst I)
vuurpijlen, niet zijnde signaalraketten ( lijst II)
flowerbeds met een brutogewicht van 5 kg of minder ( lijst II).
In alle gevallen waarin niet met zekerheid aan de hand van de desbetreffende deskundigenverkla-ring van het NFI kan worden vastgesteld of aangetroffen vuurwerk behorend tot één van deze soorten, voldoet aan de Rnev , kan niet zonder (nader) onderzoek (door het NFI) worden geconcludeerd dat niet wordt voldaan aan de Rnev .
Hoofdregel voor het gebruik van de lijsten voor het bepalen van de eis is dat het aangetroffen of het afgeleverde vuurwerk per lijst bij elkaar wordt opgeteld en dat voor het totale aantal stuks per lijst de straf wordt bepaald (dus niet voor elke soort vuurwerk afzonderlijk). De uitkomsten per lijst worden bij elkaar opgeteld. Van deze regel wordt afgeweken voor wat betreft het afleveren van vuurwerk dat behoort tot de lijsten III en IV. Voor dit vuurwerk wordt per aflevering de bij de hoeveelheid afgeleverd vuurwerk behorende straf bepaald, waarna bij meerdere afleveringen het totaal bij elkaar wordt opgeteld.
Lijst I:
  Voorhanden hebben Afleveren Afleveren aan personen < 16 jaar
1-100 stuks 101-300 stuks 301-15.00 stuks 1.501-2.500 stuks 2.501-5.000 stuks 5.001-10.000 stuks 10.001-25.000 stuks 25.001-50.000 stuks 50.001-100.000 stuks > 100.000 stuks € 100 € 150 € 220 10 dagen 2 weken 3 weken 4 weken 5 weken 2 maanden 3 maanden of meer € 220 € 330 10 dagen 2 weken 3 weken 4 weken 5 weken 2 maanden 3 maanden 4 maanden of meer € 330 10 dagen 2 weken 3 weken 4 weken 6 weken 2 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden of meer
Strijkers, met inbegrip van hybride strijkers of vlinders met een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter met 10 mm of minder.
Vlinders, niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter van 15 mm of minder.
Cilindrisch knalvuurwerk met lont (o.a. nitraatklappers en cilindrische kanonslagen), met een uitwendige diameter van 12 mm of minder. *[8]
Bermuda driehoeken (black boys, Bermuda triangles).
Niet-cilindrisch knalvuurwerk dat niet met name is genoemd op één van de overige lijsten (o.a. kubische kanonslagen, knalbonbons).
Chinese rollen van 10.000 shots of minder. *[9]
Hindoerollen van 3000 shots of minder.
Ratelbanden, strengen en nitraatbanden van 1000 shots of minder. *[10]
Bengaals vuur. *[11]
Fonteinen met een lengte van 200 mm of minder. *[12]
Grondtollen (buzzing bees). *[13]
Lijst II:
  Voorhanden hebben Afleveren Afleveren aan personen < 16 jaar
1-5 stuks 6-10 stuks 11-20 stuks 21-50 stuks 51-100 stuks 101-500 stuks 501-1.000 stuks 1.001-5.000 stuks 5.001-10.000 stuks > 10.000 stuks € 70 per stuk € 470 € 700 10 dagen 2 weken 3 weken 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden of meer € 110 per stuk € 700 10 dagen 2 weken 3 weken 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden of meer € 220 per stuk 10 dagen 2 weken 3 weken 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 6 maanden of meer
Strijkers, met inbegrip van hybride strijkers en vlinders met een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter tussen 10 mm en 20 mm).
Vlinders, niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter tussen 15 mm en 25 mm.
Cilindrisch knalvuurwerk met lont (o.a. nitraatklappers en kanonslagen), met een uitwendige diameter tussen 12 mm en 20 mm.
Chinese rollen van meer dan 10. 000 shots, maar minder dan 300.000 shots
Hindoerollen van meer dan 3000 shots, maar minder dan 250.000 shots.
Ratelbanden, strengen en nitraatbanden van meer dan 1000 shots.
Gebuisd lont, niet voorzien van knaleffecten, waarbij 1 meter geldt als 1 stuk.
Vuurpijlen, niet zijnde signaalraketten (lawinepijlen) *[14] .
Fonteinen met een hoogte van meer dan 200 mm.
Flowerbeds met een brutogewicht van 5 kg of minder, ongeacht de inwendige diameter van de kokers. *[15]
Romeinse kaarsen met een inwendige diameter van 35 mm of minder.
Zonnewielen (sparklingweels) type medium.
Mortierbommen met een uitwendige diameter van 40 mm of minder, niet zijnde meerslagsbommen, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).
Theatervuurwerk (special-effects), niet zijnde maroons.
Noodseinfakkels.
Handrookseinen.
Lijst III:
  Voorhanden hebben Afleveren, per aflevering Afleveren aan personen < 16 jaar, per aflevering
1 stuk 2-5 stuks 6-10 stuks 11-20 stuks 21-50 stuks > 50 stuks € 220 10 dagen 2 weken 1 maand 6 weken 2 maanden of meer 10 dagen 2 weken 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden of meer 2 weken 3 weken 6 weken 3 maanden 4 maanden 5 maanden of meer
trijkers, met inbegrip van hybride strijkers en vlinders met een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter van 20 mm of meer.
Vlinders, niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met een uitwendige diameter van 25 mm of meer.
Cilindrisch knalvuurwerk met lont (o.a. nitraatklappers en kanonslagen), met een uitwendige diameter van 20 mm of meer.
Chinese rollen van 300.000 shots of meer.
Hindoerollen van 250.000 shots of meer.
Flowerbeds met een brutogewicht van meer dan 5 kg en kokers van een inwendige diameter van 35 mm of minder.
Romeinse kaarsen met een inwendige diameter van meer dan 35 mm, maar minder dan 55 mm.
Noodseinraketten.
Mortierbommen met een uitwendige diameter van meer dan 40 mm, maar minder dan 110 mm, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).
Meerslagsmortierbommen met een diameter van minder dan 110 mm, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).
Zonnewielen (sparklingweels) type large.
Maroons (medium, large, giant).
Gebuisd lont met knaleffecten, waarbij 1 meter geldt als 1 stuk.
Pyrotechnische patronen voor gas-/alarmpistolen.
Napolitaanse bommen.
Signaalraketten (lawinepijlen).
Romeinse kaarsen met een inwendige diameter van 55 mm of meer.
Mortierbommen en meerslagsbommen met een uitwendige diameter van 110 mm of meer, al dan niet geplaatst in een buis (mortier).
Flowerbeds met een brutogewicht van meer dan 5 kg en kokers met een inwendige diameter van meer dan 35 mm.
  Voorhanden hebben Afleveren, per aflevering Afleveren aan personen < 16 jaar, per aflevering
1 stuk 2-5 stuks 6-10 stuks 11-20 stuks 21-50 stuks > 50 stuks € 440 2 weken 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden of meer 2 weken 1 maand 2 maanden 4 maanden 5 maanden 6 maanden of meer 1 maand 6 weken 3 maanden 5 maanden 6 maanden 7 maanden of meer
1
Deze systematiek is ontleend aan Bos-Polaris. Bos-Polaris Milieu is echter nog niet gebruiksklaar. De richtlijn voor strafvordering vuurwerk zal tzt worden opgenomen in Bos-Polaris Milieu. 2
Recidive geldt niet alleen voor vuurwerkdelicten. 3
Dit onderscheid is bijvoorbeeld van belang bij handel in verboden vuurwerk. De persoon die voor eigen gebruik en voor een enkele vriend of familielid verboden consumentenvuurwerk koopt, verdient een andere straf dan degene die met winstoogmerk verboden vuurwerk verhandelt. 4
Deze niet zo handzame bedragen zijn het gevolg van afspraken omtrent het afronden van bedragen die zijn omgezet van gulden naar euro. 5
Er zijn grote verschillen mogelijk: een detailhandelaar kan tijdens de verkoopdagen een paar honderd kg vuurwerk in een bestelbusje laten liggen vlakbij het verkooppunt, maar een groothandelaar kan een complete trailer met vele tonnen vuurwerk laten staan. 6
De aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’ mag alleen voorkomen op vuurwerk dat voldoet aan de eisen aan consumentenvuurwerk (Rnev). 7
Voor personen jonger dan 16 jaar geldt een eis van 50% van het tarief voor meerderjarigen. ^ [8]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting. ^ [9]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting. ^ [10]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting. ^ [11]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting. ^ [12]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting. ^ [13]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting. ^ [14]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting. ^ [15]
Sommige typen van deze soort voldoen misschien wel aan de Rnev 2004; zie toelichting.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Taakstraffen
Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer
Lijst I:
Lijst II:
Lijst III:
Lijst IV:
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht