Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2010.

Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer 2000

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering Wet Personenvervoer 2000
Achtergrond
Met het oog op de gewenste eenheid in het strafvorderingsbeleid in economische strafzaken heeft het College van procureurs-generaal bijgaande tarieven vastgesteld die landelijk als uitgangspunt dienen voor de bepaling van de bedragen, welke als transactie worden gehanteerd.
Deze richtlijn richt zich op de strafrechtelijk gehandhaafde bepalingen voortkomende uit de Wet personenvervoer 2000 (hierna te noemen: Wp2000) en het Besluit personenvervoer 2000 (hierna te noemen: Bp2000) die op grond van de WED als economische delicten worden aangemerkt.
De Wp2000 is van toepassing op openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer over voor het openbaar verkeer openstaande wegen. Van taxivervoer is ook sprake indien een deel van de rit plaatsvindt over niet voor het openbaar verkeer openstaande wegen. In enkele wetsbepalingen betreffende het taxivervoer is het begrip ‘reiziger’ vervangen door ‘consument’. Daardoor zijn die bepalingen tevens van toepassing op de consument, die nog niet een taxi is ingestapt.
Centraal in de Wp2000 staat de vergunningplicht voor het verrichten van beroepspersonenvervoer. Indien een vergunning ontbreekt, wordt de economische ordening van het beroepspersonenvervoer aangetast, ontstaat oneerlijke concurrentie en worden belangen geschaad die het stellen van de vergunningseisen van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid beogen te beschermen. Het overtreden van de vergunningplicht wordt in de Wp2000 als misdrijf gekwalificeerd, omdat het verrichten van illegaal vervoer het fundament van het beroepsgoederenvervoer[nl] aantast. De tarieven in deze richtlijn die gekoppeld zijn aan strafbare feiten ten aanzien van de vergunningplicht, zijn dan ook aanmerkelijk hoger dan de tarieven die als uitgangspunt gelden bij overige strafbare feiten in de Wp2000 .
Naar verwachting zal in 2008/2009 de boordcomputer worden ingevoerd in het taxivervoer. Het doel van de boordcomputer is de huidige handmatige registratie van de ritadministratie te digitaliseren. Het gebruik van de boordcomputer is geregeld in de nog niet in werking getreden artikelen 82 en 83 Bp2000.
Samenvatting
Deze richtlijn bevat de te hanteren tarieven ten aanzien van strafbare feiten opgenomen in de Wp2000 ( bijlage 1 ) en daarbij de aanduiding van de normadressaat. In bijlage 2 staan enkele definities met betrekking tot het cabotagevervoer en internationaal vervoer per bus en auto.
Pre-opsporing
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wp2000 zijn belast de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en de opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering. De IVW kan namens de Minister van Verkeer en Waterstaat bestuursdwang toepassen op basis van artikel 93 Wp2000. In het Besluit mandaat toepassing bestuursdwang van 10 april 2002 wordt de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen eveneens gemandateerd aan de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. In de ‘ Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg ’ is een aantal strafbare feiten opgenomen dat voor de last onder dwangsom in aanmerking komt. In de praktijk legt de IVW meestal een dwangsom op indien er een kans bestaat op recidive. Indien er na overtreding van de Wp2000 strafrechtelijk wordt opgetreden en tevens een last onder dwangsom wordt opgelegd, wordt het OM door de IVW daarvan in kennis gesteld.
Opsporing
Met de opsporing van het de bij of krachtens de Wp2000 strafbaar gestelde feiten zijn belast de bijzondere opsporingsambtenaren van de IVW en de opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering. Indien een overtreding uit de tarieflijst in de bijlage wordt geconstateerd, kunnen de opsporingsbevoegdheden uit Titel III van de WED worden toegepast. Indien er ernstige bezwaren zijn tegen de overtreder en onmiddellijk ingrijpen is vereist, kan de officier van justitie zolang de behandeling van de zaak ter terechtzitting nog niet is aangevangen op grond van artikel 28 WED een voorlopige maatregel opleggen.
Normadressaat
Het merendeel van de onderscheiden bepalingen van de Wp2000 en het Bp2000 benoemt de vervoerder als normadressaat. Artikel 1 Wp2000 definieert de vervoerder als degene die openbaar vervoer, besloten busvervoer of taxivervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder (chauffeur). De vervoerder is meestal een bedrijf/onderneming. Het is echter mogelijk dat degene onder wiens leiding en verantwoordelijkheid het vervoer plaatsvindt (de vervoerder), tevens een bus of taxi bestuurt, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. In dat geval is hij zowel de vervoerder als de bestuurder.
Incidenteel beschouwt de wetgever uitsluitend de bestuurder als normadressaat van een wetsbepaling. In een enkel geval wordt zowel de onderneming als de bestuurder als normadressaat aangeduid. In dit laatste geval geldt het uitgangspunt dat aan elk van de normadressaten een transactie wordt aangeboden. De tarieflijst in de bijlage vermeldt zoveel mogelijk de normadressaat.
Relatieve bevoegdheid
Een proces-verbaal wordt in beginsel ingezonden aan het parket van het arrondissement waarbinnen:
de N.V. of B.V de statutaire vestigingsplaats heeft;
het adres van de VOF/CV of Stichting is geregistreerd in het uittreksel van de Kamer van Koophandel;
de woonplaats van een eigenaar van een eenmanszaak of de bestuurder (chauffeur) is gelegen.
Recidive
Bij overtredingen van de Wp2000 wordt in beginsel zonder beperking een geldtransactie aangeboden, ongeacht de mate van recidive. In afwijking daarop wordt de verdachte gedagvaard indien er bij misdrijven drie keer of vaker recidive plaatsvindt ( artikel 103 Wp2000). Indien er sprake is van éénmaal recidive wordt bij werkgevers/zelfstandigen het aantal punten verhoogd met 50% en bij meermalen recidive met 100%. Voor werknemers geldt een ophogingspercentage van 10% bij éénmaal recidive en 20% bij meermalen recidive. De recidivetermijn bedraagt 5 jaar. De eis ter terechtzitting wordt vastgesteld aan de hand het transactiebedrag, vermeerderd met 20%.
Polarissystematiek
Het gehanteerde puntensysteem sluit aan bij de Polarissystematiek. Indien sprake is van meer te beoordelen feiten in één strafdossier, dan worden de strafpunten van de afzonderlijke feiten opgeteld om tot een totaal aantal strafpunten te komen. De afnemend strafnut regeling geldt niet voor economische delicten. Binnen de door de wet gestelde grenzen kan worden afgeweken van de aangegeven bedragen, hetzij naar beneden, hetzij naar boven, indien de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Bij grote bedrijven, ernstige overtredingen, onrechtmatig genoten voordeel dat uitgaat boven het tarief dat vastgesteld is voor de overtreding en recidive kan een hoger tarief geïndiceerd zijn. Bij economische delicten kan de draagkracht van de rechtspersoon of natuurlijke persoon mede bepalend zijn voor de hoogte van de transactie of eis ter terechtzitting. Bij het aanbieden van een transactie kan tevens rekening worden gehouden met de eventuele verbeurdverklaring van een last onder dwangsom.
Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Pre-opsporing
Opsporing
Vervolging/Transigering
Normadressaat
Relatieve bevoegdheid
Recidive
Polarissystematiek
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht