Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2005.

Sanctiebesluit Libië 1993

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 juli 1994, houdende regels inzake de handel, het niet-financiële dienstenverkeer en de luchtvaart met Libië
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Directie Politieke VN-Zaken, van 27 juni 1994, nr. DPV/PZ-1282/94, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op Resolutie 883 (1993) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 11 november 1993, krachtens welke sancties zijn ingesteld tegen Libië om dit land te bewegen uitvoering te geven aan de bepalingen van Resolutie 731 (1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 21 januari 1992, alsmede aan Resolutie 748 (1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 31 maart 1992;
Gelet op verordening (EEG) nr. 3274/93 van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 november 1993, waarbij de levering van een aantal goederen en diensten aan Libië wordt verhinderd;
Gelet op de artikelen 2, 3 en 9 van de Sanctiewet 1977;
Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad van 4 juli 1994 waarmee de Raad, overeenkomstig artikel 5 van de Sanctiewet 1977, in de gelegenheid is gesteld zijn mening omtrent het besluit kenbaar te maken;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 1994, nr. W02.94.0375);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 20 juli 1994, nr. DPV/PZ-1514/94
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De uitvoer van goederen, aangewezen in de bij dit besluit behorende bijlagen C tot en met F met als eindbestemming Libië, is verboden.
2.
De uitvoer van goederen met als eindbestemming Libië voor de produktie of het onderhoud van de in het eerste lid genoemde goederen, is verboden.
3.
Het is verboden om licenties van octrooien of van uitsluitende rechten op tekeningen of modellen danwel daarmee samenhangende niet algemeen toegankelijke technische kennis ter beschikking te stellen aan Libië, aldaar woonachtige of verblijvende personen, aldaar gevestigde rechtspersonen of aldaar gevestigde filialen en bijkantoren van rechtspersonen, ten behoeve van de vervaardiging of het onderhoud van de in bijlage C tot en met F genoemde goederen.
4.
Het is verboden technisch advies en bijstand te verlenen, alsmede training ten behoeve van de levering, produktie, onderhoud of gebruik van de in bijlagen C tot en met F genoemde goederen aan in Libië woonachtige of verblijvende personen, aldaar gevestigde openbare lichamen, aldaar gevestigde rechtspersonen of aldaar gevestigde filialen en bijkantoren van rechtspersonen.
Artikel 5
Artikel 3 is van toepassing ongeacht het bestaan van rechten en verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten, contracten, licenties of vergunningen van voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag liggende twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
[Red: Bij Stb. 1997/394 wordt de werkingsduur van dit besluit voor onbepaalde tijd verlengd. Bij Stcrt. 1999/92 wordt dit besluit m.i.v. 20 mei 1999 buiten werking gesteld en werkt terug tot en met 6 april 1999.]
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Sanctiebesluit Libië 1993.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 27 juli 1994
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de negentwintigste juli 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht