Let op. Deze wet is vervallen op 23 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 22 oktober 2010.

Subsidies bosbouw

Uitgebreide informatie
Subsidies bosbouw Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 16586, datum inwerkingtreding 23-10-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-10-2010.
De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 16586, datum inwerkingtreding 23-10-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-10-2010.

Indien een landbouwer zijn landbouwgrond uit productie neemt door daar tijdelijk of blijvend bos op te planten kan hij daarvoor op grond van verschillende regelingen subsidies verkrijgen. Eén van de regelingen betreft de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (hierna: SBL). Ingevolge artikel 2 van de SBL worden bijdragen verstrekt in:
a. de kosten van de aanleg van bos op landbouwgrond en
b. ter compensatie van inkomensderving als gevolg van de aanleg van bos op landbouwgrond.
De subsidie ter compensatie van inkomensderving wordt bij aanleg van tijdelijk bos gedurende 15 jaar verstrekt en bij aanleg van blijvend bos gedurende 20 jaar. In het kader van de genoemde regeling wordt onder tijdelijk bos verstaan: bos waarvoor voorafgaand aan de aanleg een vrijstelling is verleend op grond van de Beschikking vrijstelling meldings- en herinplantplicht. Onder blijvend bos wordt verstaan: bos waarvoor voorafgaand aan de aanleg geen vrijstelling is verleend op grond van de Beschikking vrijstelling meldings- en herinplantplicht.
Subsidies die in het kader van de onderneming worden verstrekt, behoren tot de winst. Zijn ze verstrekt in het kader van een bosbedrijf, dan zijn ze vrijgesteld op grond van de bosbouwvrijstelling ex artikel 3.11 Wet IB 2001.
Uit het arrest van de Hoge Raad van 16 december 1998, nr. 33.179 (BNB 1999/102), blijkt dat subsidies voor het uit productie nemen van bouwland, worden toegekend in het kader van de uitoefening van het (voormalige) landbouwbedrijf, ook al gaat het uit productie nemen gepaard met bebossing.
Het vorenstaande betekent dat subsidies ingevolge artikel 2, onderdeel b, van de SBL niet alleen op bos, maar voor een substantieel deel betrekking hebben op het (voormalige) landbouwbedrijf en derhalve in de belastingheffing dienen te worden betrokken.
Om procedures over de omvang van het te belasten deel te voorkomen zal de Belastingdienst in ieder geval accepteren dat de onbelaste bosbouwcomponent in de subsidie ex artikel 2, onderdeel b, van de SBL voor tijdelijk respectievelijk blijvend bos, 40% respectievelijk 80% bedraagt.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat op basis van het beleid inzake ambtshalve verminderingen, zoals dit is neergelegd in onderdeel 9.1 van het besluit van 25 maart 1991, nr. DB 89/735 (BNB 1991/142), niet wordt teruggekomen op onherroepelijk vaststaande aanslagen.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 16586, datum inwerkingtreding 23-10-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 13-10-2010.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht