Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Successiewet 1956, schenking door oprichters stichting

Uitgebreide informatie
Successiewet 1956, schenking door oprichters stichting De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 21 augustus 1986, nr. 285-12949 en bevat een goedkeuring voor een situatie waarin meerdere personen een stichting oprichten.
Gebruikte begrippen en afkortingen
SW Successiewet 1956
Oprichting van een stichting door meerdere personen
Een stichting kan door meerdere personen worden opgericht. Voor de berekening van het schenkingsrecht worden deze oprichters als één persoon aangemerkt. Zie artikel 17, tweede lid van de SW. Deze regeling beoogt te voorkomen dat schenkingsrecht wordt ontgaan door het aan de stichting bij de oprichting te schenken bedrag te verdelen over meerdere oprichters.
Goedkeuring
In een aantal situaties acht ik een strikte wetstoepassing gelet op de strekking van de regeling niet wenselijk. Ik keur daarom het volgende goed. Artikel 17, tweede lid, van de SW blijft buiten toepassing als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
Iedere oprichter doet een schenking die lager is dan de in artikel 33, eerste lid, onderdeel 7, van de SW genoemde vrijstelling.
De stichting maakt aan de inspecteur aannemelijk dat ontgaan van schenkingsrecht niet is beoogd.
Ingetrokken regeling
Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
– 285-12949
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 maart 2006
De van Financiën ,
Staatssecretaris
namens deze:
de
directeur-generaal Belastingdienst
Inhoudsopgave
Gebruikte begrippen en afkortingen
Oprichting van een stichting door meerdere personen
Goedkeuring
Ingetrokken regeling
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht