Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Uitgebreide informatie
Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 3 november 2005, nr. AP/A&A/2005/46468 houdende ‘Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel’
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;
b. kosten voor kinderopvang: het aantal uren kinderopvang vermenigvuldigd met de uurprijs van de kinderopvang;
c. werkgeversbijdrage: de bijdrage van de werkgever in de kosten voor kinderopvang;
d. maximumuurprijs: de maximumuurprijs die wordt gehanteerd voor de tegemoetkoming van het Rijk in de kosten voor kinderopvang;
e. uitvoeringsorganisatie: Accounting Plaza, Afdeling Kinderopvangadministratie, Postbus 340, 1520 AH Wormerveer.
1.
Om in aanmerking te komen voor een werkgeversbijdrage moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. de aanvrager is benoemd door een bevoegd gezag of een centrale dienst als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs ;
b. de aanvrager is als ouder/verzorger belast met de feitelijke verzorging van het kind van 0 jaar tot het tijdstip waarop het kind naar het voortgezet onderwijs gaat en waarvoor kosten voor kinderopvang (gaan) worden gemaakt;
c. het kind is/ gaat worden geplaatst in een geregistreerd kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau;
d. het aantal uren kinderopvang waarvoor een werkgeversbijdrage wordt aangevraagd komt in redelijkheid overeen met de betrekkingsomvang en de reistijd van en naar het werk. Dagdelen waarop aantoonbaar een opfriscursus of studie voor zijn bevoegdheidseis wordt gevolgd, worden gelijkgeschakeld met een aanwezigheidsperiode op school.
2.
Indien de ouder niet meer aan de voorwaarden voor een werkgeversbijdrage voldoet, dient de ouder de uitvoeringsorganisatie hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het einde van het recht op een werkgeversbijdrage op de hoogte te stellen.
3.
Indien de ouder gedurende een vooraf bekende periode geen gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang kan de verstrekking van voorschotten tijdelijk worden onderbroken. De ouder dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de uitvoeringsorganisatie.
Artikel 3. De hoogte van de werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage bedraagt 1/6e deel van de feitelijke kosten voor kinderopvang voor zover de maximumuurprijs op jaarbasis niet wordt overschreden.
1.
De uitvoeringsorganisatie voert deze regeling uit.
2.
De werkgeversbijdrage wordt via een aanvraagformulier bij de uitvoeringsorganisatie aangevraagd.
3.
De aanvraag moet minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden voordat men gebruik wil gaan maken van de regeling worden ingediend. Een werkgeversbijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
4.
De aanvrager krijgt binnen 2 weken na het indienen van een volledige aanvraag uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de aanvraag.
1.
De werkgeversbijdrage wordt op voorschotbasis aan de ouder uitbetaald.
2.
Het voorschot wordt rond de 20e van de maand waarvoor de werkgeversbijdrage wordt uitbetaald aan de ouder overgemaakt.
3.
Jaarlijks wordt een eindafrekening opgemaakt over de werkgeversbijdrage. Dit gebeurt na afloop van het kalenderjaar, danwel bij het einde van het recht op een werkgeversbijdrage.
4.
De ouder stuurt t.b.v. het opmaken van de eindafrekening over de werkgeversbijdrage de eindafrekening van de kinderopvanginstelling binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar of bij het einde van het recht op een werkgeversbijdrage naar de uitvoeringsorganisatie.
5.
Uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de periode waarover een eindafrekening wordt opgemaakt, vindt aan de hand van de eindafrekening van de kinderopvanginstelling een eindafrekening over de werkgeversbijdrage plaats.
Artikel 6
De beleidsregel Werkgeversbijdrage kinderopvang onderwijspersoneel (AP/A&A/2004/47242) wordt per 1 januari 2006 ingetrokken.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006. Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst en wordt bekendgemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 8. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel.
De
Minister
Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Aanspraak op een werkgeversbijdrage
Artikel 3. De hoogte van de werkgeversbijdrage
Artikel 4. Aanvraag werkgeversbijdrage
Artikel 5. Uitbetaling van de werkgeversbijdrage
Artikel 6
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht