Let op. Deze wet is vervallen op 24 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 23 november 2007.

Teruggaaf of kwijtschelding van omzetbelasting bij invoer ex artikel 22, lid 2, Wet op de omzetbelasting 1968

Uitgebreide informatie
Teruggaaf of kwijtschelding van omzetbelasting bij invoer ex artikel 22, lid 2, Wet op de omzetbelasting 1968
Het verlenen van teruggaaf of kwijtschelding van omzetbelasting op de voet van artikel 22, lid 2, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) geschiedt door de douane. Daarbij kan de douane in beginsel de teruggaaf of kwijtschelding verlenen zonder acht te slaan op de mogelijke aftrek van de omzetbelasting door de ondernemer voor wie de goederen bij invoer zijn bestemd. Deze omzetbelasting wordt immers verrekend op de (periodieke) binnenlandse aangifte van de ondernemer, die niet ter kennis komt van de douane. De ondernemer zelf dient bij de aftrek van omzetbelasting wel rekening te houden met de door de douane verleende teruggaaf of kwijtschelding: de teruggegeven of kwijtgescholden belasting komt bij hem niet voor aftrek in aanmerking of moet, bij genoten aftrek, alsnog worden terugbetaald. In zijn administratie zal de ondernemer hiervan voldoende aantekening moeten houden.
Om te voorkomen dat (abusievelijk) teveel omzetbelasting in aftrek wordt gebracht, zal de douane de in artikel 22, lid 2, van de Wet bedoelde teruggaaf of kwijtschelding niet eerder verlenen, dan nadat zij beschikt over een ondertekende en gedateerde verklaring van de ondernemer voor wie de goederen zijn bestemd, waarin wordt aangegeven dat de teruggevraagde omzetbelasting niet in aftrek is of zal worden gebracht op de voet van artikel 15 van de Wet, of dat de inmiddels in aftrek gebrachte belasting zal worden terugbetaald over het aangiftetijdvak waarin de teruggaaf of de kwijtschelding wordt verleend.
Een douane-expediteur zal de wegens de invoer verschuldigde omzetbelasting doorgaans opnemen in een afrekening, die wordt toegezonden aan degene in wiens opdracht de invoer plaatsvindt. De ondernemer voor wie de goederen zijn bestemd, zal deze afrekening gebruiken om zijn recht op aftrek van omzetbelasting aan te tonen. De douane zal in deze gevallen de teruggaaf of kwijtschelding pas verlenen, indien zij naast vorenbedoelde verklaring beschikt over een ondertekende en gedateerde verklaring van de douane-expediteur, waarin hij verklaart dat de kwijt te schelden of terug te geven omzetbelasting niet in een afrekening is of zal worden opgenomen. Wanneer de omzetbelasting al in een afrekening is opgenomen, zal moeten worden verklaard dat een gecorrigeerde afrekening wordt uitgereikt.
Deze tekst zal worden opgenomen in het Voorschrift inzake de heffing van omzetbelasting bij de in- en uitvoer van goederen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht