Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum

Uitgebreide informatie
Besluit van 17 maart 2006, houdende regels voor een uitkering ter stimulering van het organiseren door gemeenteraden van raadplegende referenda in verband met de benoeming van burgemeesters (Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 7 februari 2006, 2006-0000028049, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Gelet op artikel 17, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 23 februari 2006, nr. W04.06.0034/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 9 maart 2006, 2006-0000066924, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. referendum: een raadplegend referendum als bedoeld in artikel 61, tweede lid, van de Gemeentewet;
b. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
1.
Aan gemeenten die een referendum hebben gehouden en voldoen aan de eisen genoemd in artikel 61e, onderdelen a en b, van de Gemeentewet, wordt een uitkering verstrekt.
2.
De uitkering wordt berekend volgens de formule A × K, met dien verstande dat de uitkomst hiervan ten minste bedraagt B × K + € 20.000,–. In deze formule zijn A en B door Onze Minister op grond van dit besluit vast te stellen bedragen, en is K het aantal personen dat op grond van artikel 61e, onderdeel a, van de Gemeentewet gerechtigd was tot deelname aan het referendum.
1.
Als een referendum is gehouden, dient het college van burgemeester en wethouders bij Onze Minister een aanvraag in tot het toekennen van een uitkering als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van een opgave van het aantal personen, bedoeld in onderdeel K van de formule, genoemd in artikel 2, tweede lid.
Artikel 4
Onze Minister stelt de uitkering vast binnen vier weken na het ontvangen van de rapportage, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt vier jaar na het tijdstip van inwerkingtreding, tenzij voor dat tijdstip een voorstel van wet bij de Staten-Generaal is ingediend waarin de specifieke uitkering wordt geregeld.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 maart 2006
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de zesde april 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht