Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 februari 2005, houdende regels met betrekking tot innovatieve kinderopvang (Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/78154, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen 7, vijfde lid, en 87, eerste lid, van de Wet kinderopvang;
De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2004, nr. W12.04.0558/IV;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2005, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2005/88784, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als experimentele vorm van kinderopvang als bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de Wet kinderopvang wordt aangewezen gastouderopvang, die, in afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van die wet, bestaat in de gelijktijdige opvang van ten hoogste zes kinderen op het woonadres waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.
Artikel 2
[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang.]
Artikel 3
Het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang wordt ingetrokken.
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
Dit besluit vervalt uiterlijk op 27 april 2011.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 24 februari 2005
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
De Staatssecretaris van Financiën ,
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de vijftiende maart 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ § 1. Experimentele vorm van kinderopvang
+ § 2. Wijziging andere algemene maatregelen van bestuur
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht