Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

Tijdelijk besluit postbezorgers 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van 29 maart 2011 tot vaststelling van de verplichting van postvervoerbedrijven om arbeidsovereenkomsten aan te gaan met postbezorgers (Tijdelijk besluit postbezorgers 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2011, nr. WJZ / 11021582, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 8 van de Postwet 2009;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 maart 2011, nr. W15.11.0059/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 maart 2011, nr. WJZ / 11045278, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Postwet 2009 ;
b. arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst, bedoeld in titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
c. collectieve arbeidsovereenkomst: een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst .
1.
Met ingang van 30 september 2013 heeft een postvervoerbedrijf met ten minste 80% van de postbezorgers die voor hem postvervoer verrichten een arbeidsovereenkomst.
2.
Het in het eerste lid genoemde percentage wordt bereikt doordat een postvervoerbedrijf:
a. met ingang van 1 februari 2012 met ten minste 10%,
b. met ingang van 30 juni 2012 met ten minste 25%,
c. met ingang van 31 december 2012 met ten minste 40% en
d. met ingang van 30 juni 2013 met ten minste 60%
van de postbezorgers die voor hem postvervoer verrichten een arbeidsovereenkomst heeft.
Artikel 3
Dit besluit is niet van toepassing op een postvervoerbedrijf:
a. dat is gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst waarin bepalingen zijn opgenomen over het aantal of het percentage postbezorgers dat bij een postvervoerbedrijf arbeid verricht op basis van een arbeidsovereenkomst, of
b. dat ingevolge artikel 64, derde lid, van de wet is uitgezonderd van de verplichting, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet.
Artikel 4
Het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2011. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2011, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit postbezorgers 2011.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 maart 2011
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de eerste april 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verplichting voor postvervoerbedrijven
+ § 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht