Let op. Deze wet is vervallen op 15 september 2003. U leest nu de tekst die gold op 14 september 2003.

Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 augustus 1999 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 130 van de Werkloosheidswet (Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst van 19 juli 1999, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/99/40153;
Gelet op artikel 130 van de Werkloosheidswet;
De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 1999, no. W12.99.0381/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst van 25 augustus 1999, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/99/47192;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Algemene begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder uitkeringsgerechtigde: werknemer op wie dit besluit op grond van artikel 3 van toepassing is.
Artikel 2. Beoogde resultaat besluit
Het met dit besluit beoogde resultaat is een besparing op de uitkeringslasten van het Algemeen Werkloosheidsfonds en overheidswerkgevers als resultaat van een verkorting van de gemiddelde uitkeringsduur van de uitkeringsgerechtigden ten behoeve van wie werkzaamheden zijn opgedragen als bedoeld in artikel 4, tweede lid.
1.
Dit besluit is van toepassing op de werknemer:
a. die werkloos is geworden op of na 1 januari 1999;
b. die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de Werkloosheidswet, anders dan op grond van artikel 18 van die wet;
c. voor wie geen arbeidsmarktinstrumenten beschikbaar zijn gericht op directe bemiddeling of terugkeer naar de arbeidsmarkt; en
d. die beschikbaar is voor arbeid voor ten minste 12 uur per week.
2.
In afwijking van het eerste lid is dit besluit niet van toepassing op:
b. de werknemer wiens werkloosheid uitsluitend een gevolg is van verkorting van de werktijd, waarvoor op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ontheffing is verleend.
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, ter uitvoering van artikel 72, eerste lid, van de Werkloosheidswet, voor uitkeringsgerechtigden een traject vaststellen gericht op inschakeling in het arbeidsproces.
2.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen draagt ter uitvoering van het eerste lid werkzaamheden op aan een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in de arbeid bevordert, waardoor de uitkeringsgerechtigde in staat wordt gesteld deel te nemen aan activiteiten die bijdragen tot inschakeling in het arbeidsproces.
3.
Voor een jaarlijks door Onze Minister te bepalen aantal uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder stelt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het traject, bedoeld in het eerste lid, binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid vast.
Artikel 4a. Bestemming van het budget
Bij ministeriƫle regeling waarbij het budget, bedoeld in artikel 130, tweede lid, van de Werkloosheidswet, wordt bepaald, wordt tevens het deel van dat budget bepaald dat bestemd is voor het vaststellen van trajecten voor uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder binnen 12 maanden na het intreden van de werkloosheid en de daarmee verband houdende kosten van beheer en administratie door het UWV.
Artikel 6. Looptijd
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en vervalt vier jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 augustus 1999
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven veertiende september 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene begrippen
Artikel 2. Beoogde resultaat besluit
Artikel 3. Doelgroep
Artikel 4. Taak Landelijk instituut sociale verzekeringen
Artikel 4a. Bestemming van het budget
Artikel 5
Artikel 6. Looptijd
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht